education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
1. כללי
 
‏1.26 השתלמות עובדי הוראה
 
1.26.1 גמול השתלמות
 
1.26.1.4 גמול כפל תואר וגמול ביניים
 

7 גמול כפל תואר (בטיפול מחלקות כוח-אדם בהוראה)

    עובד הוראה העונה על התנאים המפורטים בסעיף זה זכאי לגמול כפל תואר בשיעור

   8.75 יחידות גמול:

   א בעל תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה שהשלים את לימודיו בבית-ספר לחינוך

      של אוניברסיטה בארץ וקיבל "תעודת הוראה" כדי להורות בבתי-ספר על-יסודיים.

   ב בעל תואר אקדמי מוכר מחו"ל שבידו תעודת הוראה מאוניברסיטה מוכרת המסמיכה

      אותו להורות בגן ילדים ו/או בבית ספר יסודי ו/או על יסודי (כיתות גן-י"ב)

      נוסף לתעודה המעידה על קבלת התואר (1) (2).

   ג בעל תואר אקדמי ממוסד מוכר להשכלה גבוהה בחו"ל, שלמד גם מקצועות פדגוגיים

      וקיבל בגינם הסמכה להוראה בחו"ל לכיתות גן-י"ב (לאחר שהשלים השכלה עברית

      והוסמך להוראה בארץ) תחולה 1.9.91 (1) (3).

   ד בוגר מכללה לחינוך מוכרת בישראל שקיבל תואר B.Ed והוסמך להוראה בבתי-הספר

      ובגני-הילדים בחינוך הפורמלי, וכן בוגר האקדמיה למוסיקה בירושלים שקיבל

      תואר Mus. B.Ed..

      התחולה: מ - 1.9.87.

  ה  בעל דרגת שכר אקוויוולנטית לדרגה אקדמית, על-פי קביעת משרדנו, שהוא גם בעל

      תעודת בגרות ותעודת הוראה ממוסד להכשרת עובדי הוראה מוכר.

      התחולה: מ - 1.9.96. (1) (4).

  ה1עובדי הוראה בעלי דרגה אקוויוולנטית חסרי תעודת בגרות, אשר ברשותם תעודת

      מורה מוסמך בכיר ממוסד להכשרת עובדי הוראה, יהיו זכאים לכפל תואר. זאת

      בתנאי שתעודת ההוראה לא נלקחה בחשבון לצורך הדרגה האקוויוולנטית.

      תחולה: מ - 1.9.96. (5)

  ו  בעל תואר אקדמי מוכר ותעודת הוראה ממכללה או מבית-מדרש לעובדי הוראה בארץ

     בהיקף של 720 שעות לימוד לפחות (למעט מדרשה למורי כפר, וכן תעודת מורה על-

     סמך בחינות מילואים).

     התחולה: מ - 1.11.82.

 ז  בעל תואר אקדמי מוכר שבידו גם תעודת הוראה מסמינר מוכר בחו"ל, בתנאי שהתקבל

     לסמינר לאחר שגמר את בית-הספר התיכון ולמד בסמינר במשך שנתיים לפחות, או

     בתנאי שלמד 13 שנים וקיבל תעודת הוראה (למד בתיכון ובסמינר בשילוב).

 ח  בעל תואר אקדמי מוכר ותעודת מדריך מקצועי מוסמך שהוצאה על-ידי הוועדה הבין-

     משרדית להסמכת מדריכים על-סמך לימודים בקורס מדריכים במכון הממשלתי להכשרה

     טכנולוגית.

 ט  בעל תואר מוסמך למדעים בהוראה של הטכניון, וכן בעל תואר אקדמי והסמכה

     בחינוך (הוראה) של אוניברסיטת חיפה או של בית-הספר לחינוך של התנועה

     הקיבוצית "אורנים" וכן בעל תואר אקדמי במגמת התמחות בהוראה באוניברסיטה

     העברית (לימודי תעודת הוראה כלולים בלימודים לקראת התואר, ואין צורך

     בשתי תעודות נפרדות). (1) (4)

 י   בעל תואר אקדמי בחינוך, שהוא גם בעל אישור מאוניברסיטה בארץ על התמחות

     בחינוך מיוחד, המקנה זכאות לרישיון הוראה קבוע לחינוך מיוחד.

     התחולה: מ - 1.9.87.

 יא  בעל תואר אקדמי ודרגת שכר של מורה מוסמך בכיר על-סמך 720 שעות לימוד לפחות.

     התחולה: מ - 1.9.96. (1) (4)

יב  בעל תואר אקדמי מוכר שקיבל תעודת גמר של הקורס להכשרת מנהלים שנערך על-ידי

     משרדנו בשיתוף עם האוניברסיטאות ועם המכללות האקדמיות (ובעבר בית-הספר

     לעובדי הוראה בכירים), אם ערב תחילת לימודיו בקורס היה בעל הסמכה מלאה

     להוראה (מורה מוסמך, בכיר, בעל רישיון הוראה או הדרכה קבוע),לחילופין

     ניתן לקבל גמולים רגילים בעד לימודים אלה, על-סמך מספר שעות הלימוד.

     (ראה בקשר לכך סעיף 1.26.1.2 תת סעיף 4י"ב).

 יג  בעל תואר אקדמי ותעודת הוראה  CAPES מצרפת, בתנאי שהשלים השכלה עברית

     לצורך הסמכה מלאה בארץ.

     התחולה: מ - 1.3.90.

 יד  בעל תואר אקדמי ותעודת "מורה לגולה", שהוצאה על-ידי מוסד מוכרלהכשרת מורים

     וגננות בארץ, בתנאי שהשלים בחינות לצורך הסמכה מלאה בארץ.

     התחולה: מ - 1.3.90.

טו  בעל תואר אקדמי מוכר ובעל תעודת "מהנדסים להוראה".

     התחולה: מ - 1.9.91.

טז  בעל תואר אקדמי מוכר ובעל תעודת הוראה של קורס הסבת אקדמאים להוראה בהיקף

     של 720 שעות לפחות.

     התחולה: מ - 1.9.91.

יז   בעל תואר אקדמי מוכר ובעל תעודת הנדסאי/טכנאי להוראה (מובן שבמקרה זה אין

     זכאות לגמול ביניים).

     התחולה: מ - 1.9.91.

יח   בעל תואר אקדמי ודרגת בכיר על-סמך קורס הסמכה להוראה בחטיבת-הביניים בהיקף

     של 720 שעות לפחות (אם למד 1,200 שעות לפחות, הוא יהיה זכאי, בנוסף לכפל

     תואר, גם ל - 4 גמולים רגילים; ראה סעיף 6א(2) לעיל).

יט   בעל דרגת שכר אקדמית אקוויוולנטית, שאינו בעל תעודת בגרות אך בידו שתי

     תעודות הוראה מקבילות שרק אחת מהן נלקחה בחשבון לדרגה. הזכאות היא לבעלי

     שני תארים מקבילים של מורה בכיר מבית-מדרש למורים וגננות או לבעלי שתי

     תעודות הוראה מקבילות של מורה מוסמך מבית-מדרש למורים וגננות או לבעלי

     תואר של מורה בכיר מבית-מדרש למורים וגננות ודרגת שכר מקבילה על-סמך 720

     שעות לימוד לפחות.

     התחולה: מ - 1.5.92.

כ    עובד הוראה בעל תואר אקדמי מוכר, שסיים חוק לימודים נוסף במוסדלהשכלה גבוהה

     לקראת תואר אקדמי במקצוע אחר, וקיבל תואר אקדמי מקביל לזה שיש לו, או בעל

     תואר אקדמי מוכר ודרגת שכר אקדמית אקוויוולנטית מקבילה. מי שסיים בנוסף

     לתואר אקדמי חוג לימודים נוסף לקראת תואר מקביל אך לא הוענק לו התואר -

     אינו זכאי לגמול כפל תואר.

כא  בעל תואר "בכיר" שהוענק על-סמך לימודים במוסד להכשרת עובדי הוראה, שלמד

      וסיים מוסד נוסף להכשרת עובדי הוראה וקיבל תעודת "בכיר" נוספת.

כב  בעל שני תארים מקבילים של מורה מוסמך, שניהם ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה

     (כגון מורה מוסמך להוראה כוללת ומורה מוסמך למוסיקה).

כג  בעל תואר "בכיר" ממוסד מוכר להכשרת עובדי הוראה ודרגת שכר מקבילה של מורה

     מוסמך בכיר (כגון אישור הסמכה לחט"ב, אישור על סיום לימודי שנה ג', זכאות

     לדרגת מורה בכיר על-סמך צבירת 720 שעות לפחות).

כד  בעל דרגת בכיר על-סמך סיום הקורס להכשרת מנהלים שנערך על-ידי משרדנו,

     בשיתוף עם האוניברסיטאות והמכללות האקדמיות (ובעבר על-ידי בית-הספר לעובדי

     הוראה בכירים), בתנאי שערב תחילת לימודיו בקורס היה בעל הסמכה מלאה להוראה,

     כמפורט בסעיף 4 יב, ובעל דרגת שכר מורה מוסמך בכיר על-סמך צבירת 720 שעות.

כה  בעל דרגת בכיר על-סמך סיום קורס הסמכה להוראה בחטיבת-הביניים שהתקיים

     בשיתוף המוסדות להשכלה גבוהה והמחלקה להשתלמות עובדי הוראה במשרדנו ודרגת

     שכר מורה מוסמך בכיר על-סמך צבירת 720 שעות.

כו   בעל דרגת בכיר על-סמך התארים "הנדסאי" ו"הנדסאי להוראה" שניתנו על-ידי

     המכון להכשרת עובדי הוראה לחינוך הטכנולוגי (מה"ט) ודרגת שכר בכיר על-סמך

     צבירת 720 שעות לימוד.

כז  בעל תעודת מדריך מקצועי מוסמך שהוצאה על-ידי הוועדה הבין-משרדית להסמכת

     מדריכים על-סמך לימודים בקורס מדריכים במכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית ובעל

     תעודת הוראה מסמינר או ממכללה להכשרת עובדי הוראה.

     התחולה: מ - 1.9.91.

כח  בעל תעודת מדריך מקצועי מוסמך שהוצאה על-ידי הוועדה הבין-משרדית להסמכת

     מדריכים על-סמך לימודים בקורס מדריכים במכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית ובעל

     תעודת דרגת שכר מורה מוסמך בכיר על-סמך צבירת 720 שעות.

     התחולה: מ - 1.9.91.

כט  בעל תעודת מדריך מקצועי מוסמך שהוצאה על-ידי הוועדה הבין-משרדית להסמכת

     מדריכים על-סמך לימודים בקורס מדריכים במכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית ובעל

     תעודת הנדסאי או טכנאי להוראה.

     התחולה: מ - 1.9.91.

ל    בעל תעודת מדריך מקצועי מוסמך שהוצאה על-ידי הוועדה הבין-משרדית להסמכת

     מדריכים על-סמך לימודים בקורס מדריכים במכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית ובעל

     הסמכה להוראת אותם מקצועות שבהן הוסמך להדריך על-סמך תעודת "נספח" שהוצאה

     על-ידי המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית.

    התחולה: מ - 1.9.91.

לא בעל תואר אקדמי מוכר או בעל דרגת שכר אקוויוולנטית לדרגה אקדמאית על פי

    קביעת משרדנו שהוא גם בעל תעודת בגרות ותעודת הוראה מבית הספר למנהיגות

    חינוכית בירושלים.

    התחולה: 1.9.94. (6)

 

הערות

1."אישור על סיום לימודי הסמכה להוראה לבעל תעודת הוראה או תואר אקדמי בתחום

    ההסמכה", המונפק על-ידי המוסדות להכשרת עובדי הוראה - דינו כדין תעודת הוראה

    לכל דבר ועניין, ובכלל זה גמול כפל תואר, בתנאי שסך כל שעות הלימוד (במוסד

     להכשרת מורים וגננות ובלימודים שהוכרו על-ידי המוסד) הן בהיקף של 720 שעות

    לפחות.

2.עובד הוראה שאושרו לו 8.75 גמולי כפל תואר והשתלם בלימודים נוספים המזכים

   בגמול כפל תואר נוסף, זכאי ל - 4 גמולים רגילים (ולא ל - 8.75 גמולים).

   לחילופין, הוא רשאי לבקש גמולי השתלמות רגילים על-סמך מספר שעות הלימוד. ראה

   סעיף 4יא לעיל.

 

 

גמול ביניים (בטיפול מחלקות כוח-אדם בהוראה)

 

עובד הוראה זכאי לגמול ביניים בשיעור 4 יחידות גמול, אם הוא עונה על אחד התנאים

המפורטים להלן, ובתנאי שאינו מקבל גמול כפל תואר (אפשר לזכות בגמול ביניים רק

פעם אחת):

 א הוא בעל תואר אקדמי מוכר שקיבל תעודת מורה מוסמך או גננת מוסמכת שהוצאה על-

    ידי משרדנו על-סמך לימודים ובחינות מילואים.

    התחולה: מ - 1.4.89.

ב הוא בעל תואר אקדמי מוכר שקיבל תעודת מדריך של"ח מוסמך שהוצאה על-ידי משרדנו

   על-סמך לימודים ובחינות מילואים.

   התחולה: מ - 1.4.89.

ג  הוא על תואר אקדמי מוכר שקיבל אישור על סיום לימודי הסמכה להוראה ממכון מופ"ת

   במסגרת הגף להכשרת עובדי הוראה במשרדנו.

   התחולה: מ - 1.9.90.

ד הוא בעל דרגת שכר אקוויוולנטית לתואר אקדמי על-פי קביעת משרדנו וגם בעל תעודת

   בגרות אשר קיבל תעודת מורה מוסמך או גננת מוסמכת או מדריך של"ח מוסמך או אישור

   על סיום לימודי הסמכה ממכון מופ"ת שהוצאו על-ידי משרדנו על-סמך לימודים

   ובחינות. הגמול יאושר רק לעובד שתעודת המורה/הגננת ומדריך השל"ח או האישור על

   סיום לימודי ההסמכה לא נלקחו בחשבון לצורך קביעת הדרגה האקוויוולנטית.

   התחולה: מ - 1.9.91.

ה הוא בעל תואר "הנדסאי" מוכר, שקיבל תעודת מורה מוסמך, גננת מוסמכת או מדריך

   של"ח מוסמך שהוצאה על-ידי משרדנו על-סמך לימודים ובחינות מילואים.

   התחולה:מ - 1.4.89.

ו  הוא בעל תעודת "אמן" או "מעצב" של "בצלאל" לפני שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה,

   אשר קיבל תעודת מורה מוסמך או גננת מוסמכת שהוצאה על-ידי משרדנו על-סמך

   לימודים ובחינות מילואים.

   התחולה: מ - 1.4.91.

ז  הוא בעל תואר אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה שקיבל רישיון הוראה או הדרכה

   קבוע על-סמך לימודים ובחינות השלמה.

   התחולה: מ - 1.4.89.

ח הוא בעל דרגת שכר אקוויוולנטית לתואר אקדמי, על-פי קביעת משרדנו, וגם בעל

   תעודת בגרות אשר קיבל רישיון הוראה או הדרכה קבוע על-סמך לימודים ובחינות

   השלמה.

   הגמול יאושר רק לעובד שהרישיון ו/או תעודת הבגרות שלו לא נלקחו בחשבון לצורך

   קביעת הדרגה האקוויוולנטית.

   תשומת הלב מופנית לכך שהדרגה האקוויוולנטית של המורות שלמדו ב"בית רבקה" או

   ב"בית יעקב" אינה מורכבת מ"רישיון הוראה". לפיכך, אם הן בעלות תעודת בגרות

   ורישיון הוראה על-סמך בחינות השלמה, הן תהיינה זכאיות לגמול ביניים.

   התחולה: מ - 1.9.91.

ט הוא בעל תואר "הנדסאי" מוכר אשר קיבל רישיון הוראה או הדרכה קבוע על-סמך

   לימודים ובחינות השלמה או על-סמך תעודת "הנדסאי להוראה".

   התחולה: מ - 1.4.89.

י  הוא בעל תעודת "אמן" או "מעצב" של "בצלאל" לפני שהוכר כמוסד להשכלה גבוהה,

   אשר קיבל רישיון הוראה או הדרכה קבוע על-סמך לימודים ובחינות השלמה.

   התחולה: מ - 1.4.91.

יא הוא בעל תעודת הסמכה של "אורט אנייר"-ג'נבה בשווייץ, אשר קיבל רישיון הוראה

   או הדרכה קבוע על-סמך לימודים ובחינות השלמה.

   התחולה: מ - 1.4.91.

יב הוא בעל רישיון הוראה או הדרכה קבוע, ללא שום התניות. בהסכם השכר שנחתם ב -

   11.5.93 הוחלט, כי החל משנת הלימודים התשנ"ד (ט"ו באלול התשנ"ג - 1.9.93)

   יינתן גמול ביניים גם למורה שמחזיק ברישיון הוראה או הדרכה קבוע אשר לא היה

   זכאי לגמול זה עד אז. סוכם על אישור של 500 גמולים בשנת הלימודים התשנ"ד ועל

   אישור 500 גמולים נוספים בשנת הלימודים התשנ"ה. כל הגמולים האלה (1,000) כבר

   אושרו, ועובדי ההוראה מקבלים אותם כמרכיב במשכורתם. לפיכך, אין מקום לפנות עתה

   בבקשות לגמול ביניים במסגרת מכסות אלה.

   בהסכמים הקיבוציים שנחתמו ב-כ"ד באלול התשנ"ד (31.8.94) וב-י"ד בתשרי התשנ"ה

   (19.9.94) הוחלט על אישור 250 גמולי ביניים נוספים לשנת הלימודים התשנ"ה

   בתחולה מ - 1.9.94 ו - 250 גמולים לשנת הלימודים התשנ"ו בתחולה מ - 1.9.95

   (הקריטריונים לאישור גמולים אלה טרם סוכמו, והם יפורסמו בנפרד. עובדי ההוראה

   יוכלו לפנות בעניין אישור גמול ביניים במסגרת מכסות אלה לאחר פרסום

   הקריטריונים).

 

הערה

אין לאשר גמולים רגילים בעד לימודים שהקנו את הרישיון ובגינם אושר גמול ביניים

לפי סעיף זה. לדוגמה:

1) מורה מוסמך שסיים אחר-כך קורס הסמכה להוראה בחטיבת הביניים וקיבל בעד לימודים

     אלה רישיון הוראה קבוע - יהיה זכאי לדרגת שכר של מורה מוסמך בכיר ולגמול

     ביניים, אך לא לגמולים רגילים בעד שעות הלימוד שמעבר ל - 720 שעות.

2)  עובד הוראה שלמד במסגרת לימודיו לתואר אקדמי בחו"ל גם מקצועות פדגוגיים והם

     הקנו לו רישיון הוראה קבוע - יהיה זכאי לדרגת שכר אקדמית ולגמול ביניים, אך לא

     לגמולים רגילים בעד המקצועות הפדגוגיים.

 

 

 
אסמכתא :

 1 חוזר מנכ"ל מיוחד ה' (התשנ"ה)‏.

‏ 2 חוזר מנהל האגף לכוח אדם בהוראה נח / 1.

‏ 3 חוזר מנכ"ל נו / 1, עמ' 87, סעיף 42.

‏    וחוזר מנהל האגף לכוח אדם בהוראה נח / 1.

‏ 4 חוזר מנכ"ל נז / 6, עמ' 36, סעיף 254; חוזר מנהל אגף כוח אדם בהוראה

‏    נח / 1, עמ' 8.

‏ 5 חוזר מנכ"ל נז / 10, עמ' 32, סעיף 428.

‏ 6 חוזר מנכ"ל נז / 7, עמ' 29, סעיף 299.‏

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss