education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
3. מורה בבית הספר היסודי
 
‏3.4 תקופת ניסיון וקביעות
 

 

 

1    א. שנת עבודה תיחשב כל שנת לימודים, שבה עבד עובד ההוראה לפחות 150 ימי

          עבודה בפועל במוסדות חינוך רשמיים.

      ב. בחישוב שנות ניסיון אין לקחת בחשבון עבודה מחוץ למסגרת החינוך הרשמי, גם

          אם עבודה זו נלקחה בחשבון לצורך חישוב ותק מקצועי.

 

2    תקופת הניסיון של עובד הוראה מוסמך במוסד חינוך רשמי היא 2 שנות עבודה

      ב - 3 / 1 משרה לפחות, אלא אם כן נשלחה לעובד הודעה על הארכתה על יסוד חוות

      דעת מנומקת של הפיקוח. אין להציע עובד הוראה לקביעות לאחר שנת ניסיון אחת

      בלבד.

 

3    תקופת הניסיון של עובד הוראה לא-מוסמך היא 4 שנות עבודה ב - 3 / 1 משרה

      לפחות,אלא אם כן נשלחה לעובד הודעה על הארכתה על יסוד חוות דעת מנומקת של

      הפיקוח.

 

4    תקופת הניסיון של עובד הוראה, שהוסמך תוך תקופת הניסיון, היא כלהלן:

      א. אם הוסמך בשנה השנייה לעבודתו, תהיה תקופת הניסיון 3 שנים.

 

      ב. אם הוסמך בשנה השלישית, או הרביעית לעבודתו, תהיה תקופת הניסיון 4 שנים.

 

5    דין גננת מוסמכת, המתקבלת מלכתחילה לעבודה בהוראה כוללת, או בהוראה מקצועית,

      כדין מורה לא-מוסמך לחישוב משך תקופת הניסיון.

 

6    עובד הוראה מקצועי קבוע וכן גננת קבועה העוברים להוראה כוללת אינם מתחילים

      תקופת ניסיון חדשה.

 

7    כל מפקח חייב לבקר לפחות פעם אחת בשנה אצל כל אחד מעובדי ההוראה הנתונים

      לפיקוחו. בתקופת הניסיון אם המדובר במקצוע או בפעולה שאין המפקח בקי בהם,

      חובתו לדאוג לביקור של מישהו זולתו המתאים לכך.

 

8    ועדת שלושה המורכבת ממנהל המחוז ושני מפקחים תפסוק במקרה של שוני בהערכת

      המורה באותה תקופה על-ידי שני מפקחים (כגון המפקח הכולל והמפקח על מקצוע

      מסוים, שהמורה

      מלמד כמורה מקצועי). בחינוך הממ"ד יהיה הרכב הוועדה כלהלן:  מפקח המחוז,

      המפקח ל החינוך הדתי במחוז ומפקח ממ"ד.

      מקרה של שוני בין ההערכה הנוכחית ובין הערכה קודמת של מורה, לאחר הפסקה

      עבודתו, תופסת ההערכה האחרונה.  גם במקרה של העברה ממחוז למחוז בעבודה רצופה,

      תופסת ההערכה האחרונה, אך הנימוק "חדש במחוז" לבדו אינו מצדיק המלצה להארכת

      ניסיונו של המורה.

 

9    הלשכה המחוזית תשלח לכל מנהל בית-ספר, עד 1 בינואר, טופסי "חוות דעת מנהל

      בית-הספר על המורה בגמר תקופת הניסיון" בשני העתקים, לכל המורים בבית-הספר

      המסיימים את תקופת הניסיון באותה שנה.

      המנהל יחזיר את הטפסים הממולאים במרוכז אל הלשכה המחוזית עד 1 בפברואר. חוות

      דעת המנהל תובא בחשבון בעת קבלת ההחלטה על המשך עבודתם של המורים המסיימים את

      תקופת הניסיון.

      הלשכה המחוזית תעביר אותם אל המפקח הכולל ביחד עם "דף הטיפול" עד 1 במארס.

      המפקח הכולל יקבע את עמדתו ביחס להערכות המנהל ויוסיף את הערותיו שלו במקום

      המיועד לכך.

 

10  המפקח הכולל יסכם ב"דף הטיפול" את ביקוריו אצל עובד ההוראה בחוות דעת שבסופה

      תנוסח המלצה מפורשת ומנומקת לפי אחת מן האפשרויות שלהלן:

      א.   מתן קביעות.

      ב.   הארכת תקופת הניסיון.

      ג.   בקשה לפיקוח-משנה ולטיפול בפיטורין (פיטורי העובד מסיבות פדגוגיות).

      ד.   בקשה לפיטורין מִנהליים (לעובדי הוראה לא-מוסמכים בלבד).

 

      אם עובד ההוראה הוא מורה מקצועי, תצורף לדו"ח הפיקוח חוות דעת המפקח המקצועי.

      את המלצתו  יגיש המפקח הכולל ביחד עם חוות דעת המנהל (סעיף 9) למפקח המחוז עד

      יום 15 באפריל.

      מנהל המחוז יבדוק ויכריע בכל מקרה של אי-התאמה בין הערכתו של המפקח ובין המלצתו של אותו מפקח (ההמלצה צריכה להיות מסקנה של ההערכה).

      בחינוך הממלכתי-הדתי יכריע מנהל המחוז לאחר התייעצות עם המפקח על החינוך הדתי

      במחוז.

 

11  לא תוארך תקופת הניסיון של עובד מוסמך בלי חוות דעת מנומקת היטב של הפיקוח,

      בלי ציון מפורט של תאריכי הביקור בשיעוריו של העובד ובלי ציון ממוצע של

      ההערכות בביקורים אלה.

 

12  הארכת תקופת הניסיון פעם שנייה טעונה הסכמה מוקדמת של הסתדרות המורים. לא

      תוארך תקופת הניסיון פעם שנייה, אלא אם יש נימוקים יוצאים מגדר הרגיל

      המצדיקים פנייה

      להסתדרות המורים (הפנייה תהיה על-ידי הלשכה המחוזית לסניף המתאים של הסתדרות

      המורים).

 

13  ההחלטה בדבר הארכת תקופת הניסיון או בדבר מתן קביעות היא בידי מנהל המחוז. 

      לגבי עובד ההוראה בחינוך הממלכתי-הדתי - לאחר התייעצות עם המפקח על החינוך

      הדתי במחוז. לא קיבל מפקח המחוז את דעתו של המפקח על החינוך הדתי במחוז,

      יועבר העניין למשרד הראשי.

 

14  דין גננת לצורך הוראות אלה כדין מורה כולל. לעניין ביקור המפקח (כאמור בסעיף

      7) ייחשב ביקור של לפחות שעתיים.

 

15  במסגרת ההנחיה שבסעיף 3 לעיל, אין לתת קביעוּת לעובדי הוראה לא-מוסמכים שלב א

      ושלב א+ בשנת הניסיון הרביעית, אלא תישלח להם הודעה מאת מנהל המחוז על שנת

           ניסיון נוספת, מסיבות מִנהליות.

 

16  א. ההודעות הנזכרות בסעיף 15 לעיל תישלחנה, כאמור, על-ידי הלשכה המחוזית.

          לפני העברת כל הודעה לעובד על הלשכה המחוזית לבדוק:

           (1) אם אמנם לא הוסמך העובד אחר מועד הבחינה בפסח.

           (2) נכונות הכתובת הפרטית של העובד.

 

      ב. נתברר שהעובד הוסמך בינתיים, ישקול מְנהל המחוז אם להעניק לו קביעוּת או                 

          לשלוח לו הודעה על תקופת ניסיון נוספת מסיבות פדגוגיות עם ההנמקה לכך.

 

17  מְנהלי המחוזות ישלחו מכתבי אזהרה בנוסח קבוע לכל עובדי ההוראה הלא-מוסמכים

      בשנת הניסיון השלישית - לרבות בוגרי מוסדות להכשרת מורים וגננות מכל הסוגים.

 

18  העתקים של מכתבי אזהרה יישלחו לאגף כוח-אדם בהוראה במרוכז בגמר הפעולה. במקרה

      שהדבר נוגע לעובד חינוך במוסד ממ"ד, יישלח ההעתק אל מְנהל אגף החינוך הדתי והלה יעבירו לאגף כוח-אדם בהוראה. (2)

 

19  המועד האחרון למשלוח הודעות על הארכת תקופת הניסיון ומשלוח מכתבי אזהרה הוא

      30 ביוני.

 

20  העתק מהודעות הנשלחות על-פי נוהל זה לעובדי הוראה לא-רשמיים יישלח גם אל

      הבעלות של המוסד.

 

 
אסמכתא :

  1 חוזר האגף למוסדות חינוך, מס' 26, מיום 22.12.72;  חוזר מנכ"ל לב / 7, עמ' 18,   סעיף 118.

 2  חוזר האגף למוסדות חינוך, מס' 37, סעיף 82.‏

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss