education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
3. מורה בבית הספר היסודי
 
‏3.7 מחנך הכיתה
 
3.7.3 הגדרת תפקידים (1)
 

1. מחנך הכיתה ידאג לעיצוב דמותו ולקביעת דרכו החינוכית של המוסד על יסוד העקרונות שהונחו בסעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, תשי"ג - 1953:
"מטרת החינוך הממלכתי היא להשתית את החינוך היסודי במדינה על ערכי תרבות ישראל והישגי המדע, על אהבת המולדת ונאמנות למדינה ולעם ישראל, על אימון בעבודה חקלאית ובמלאכה, על הכשרה חלוצית ועל שאיפה לחברה בנויה על חירות, שוויון, סובלנות, עזרה הדדית ואהבת הבריות".

2. כל מורה חייב לקבל על עצמו תפקיד של מחנך כיתה, אם יתבקש לכך. פטור מחובה זו מורה המלמד בבית-הספר פחות מ - 10 שיעורים בשבוע, פרט למורה המלמד בכיתה שאותה הוא צריך לחנך לפחות 6 עד 8 שיעורים.

3. מורה במשרה שלמה המלמד בשני בתי-ספר ויותר - מטילים עליו תפקיד מחנך רק בבית - הספר שבו הוא מלמד את רוב שעותיו.

4. בבית-ספר שמספר הכיתות בו עולה על מספר המורים החייבים לקבל תפקיד מחנך כיתה, ניתן להעסיק מורה בתפקיד זה גם בכיתה שנייה.

5. בכיתות א' ו-ב' ניתנים בדרך-כלל כל השיעורים על-ידי  מורה אחת, שהיא גם מחנכת הכיתה. כל סטייה מכלל זה טעונה אישור המפקח. רצוי כי כלל זה יחול גם, במידת האפשר, על כיתות ג'-ד'. מכיתה ה' ומעלה יש לדאוג לכך, שמחנך הכיתה יורה בכיתתו מספר שיעורים גדול ככל האפשר.

6. מחנך הכיתה מטפל - תוך שיתוף פעולה עם כל מורי הכיתה - בעניינים הלימודיים והחברתיים של תלמידי כיתתו;  המחנך מלמד את הכיתה כיחידה חינוכית אחת;  מוציא ומביא את ענייני הכיתה לפני המְנהל והמורים ומטפח קשרים אמיצים בין בית-הספר לבין הורי תלמידיו.

7. המחנך מדריך את חניכיו לביקור סדיר בבית-הספר, להתנהגות טובה, לנימוסים נאים, לדייקנות, ומחנכם לניקיונם ולניקיון חפציהם האישיים (הבגדים, הספרים, המחברות וכיו"ב),  לקיום ההוראות ולמילוי החובות שבית-הספר מטיל עליהם.

8. המחנך בבית-הספר הדתי שוקד, בשיתוף עם שאר מורי הכיתה וההורים, גם על צמיחתם הדתית של חניכיו ועל ביסוס הכרתם הדתית והעמקתה השיטתית, ומטפל בעניינים הבאים:
א. הכנה מקיפה, מגוונת ומעמיקה, מתוך מקורות תורניים, ברוח נאמנה לדת וללאום, לחגי השנה ולמועדים, לימי זיכרון לאומיים ויום העצמאות.
ב. הדרכת התלמידים והתלמידות לקיום מצוות מחוץ לכותלי בית-הספר -  בשבת, בחופשה ובימות החול של כל השנה - הן מצוות בין אדם למקום, לרבות קביעת עתים לתורה, הן מצוות בין אדם לחברו, כגון:  מעשי חסד ועזרה לחולים, זקנים ותשושים. בפעולה זו יעניין במיוחד את ההורים וישתפם בה.

9. המחנך עושה בשיטתיות ובהתמדה לתיאום פעולות החינוך וההוראה של כל מורי הכיתה. כן קובע הוא - לאחר התייעצות עם מורי הכיתה -  את מכסת הזמן להכנת שיעורי הבית לכל מקצוע ממקצועות ההוראה בכיתה.

10. המחנך מטפל בכל העניינים הפדגוגיים של תלמידי כיתתו, מרכז את הציונים של המורים למקצועות לפני כל שליש ובודק אותם לקראת סוף שנת הלימודים. נתגלו חילוקי דעות בין המחנך לבין המורה למקצוע ביחס לקביעת הציונים של התלמידים -עליו להביא את העניין לבירור עם המורה למקצוע ומנהל בית-הספר, להכרעת המנהל. המורה יוכל, אם ימצא לנכון, לערער על החלטת המנהל בפני חבר מורי הכיתה.

11. המחנך עוקב אחרי התפתחותם הכללית של חניכיו, התקדמותם בלימודים והשתתפותם בחיי הכיתה ובפעולות שמחוץ לתכנית הלימודים. תשומת לב מיוחדת מקדיש מחנך הכיתה לתלמידים הנחשלים בלימודיהם והסובלים מקשיי הסתגלות חברתית, מכוון את הטיפול האינדיווידואלי בהם, תוך חיפוש דרכים לתיקון המצב ותוך התייעצות עם המנהל, עם חבר המורים, עם הצוות החינוכי ועם הורי התלמידים, ולפי הצורך גם עם מומחים שמחוץ לבית-הספר. על המחנך ליזום מפגשי הורים עם המורים למקצועות השונים.

12. המחנך דואג לפיתוח חיי החברה של כיתתו ומדריך את תלמידיו בעבודתם, בקריאת ספרים ובביקורים בהצגות תיאטרון וקולנוע, תוך שיתוף פעולה עם מורי הכיתה וההורים:
א. המחנך ישוחח עם תלמידיו על הבעיות החברתיות של הכיתה, יארגן בראשית שנת הלימודים את מוסדות הכיתה וועדותיה, ויפעילם. יטפח בכיתה חיי חברה תקינים וייזום ויפעיל פעולות חברתיות -  כגון: מפעלי עזרה הדדית, "משימות מיוחדות", מסיבות, טיולים, סיורים וביקורים משותפים עם תלמידיו בתיאטרון, בקולנוע ובתערוכות.
ב. ב"שיעורי מחנך" בכיתות הגבוהות ישוחח המחנך עם תלמידיו על נושאים לאומיים וחברתיים, על בעיות ואירועים אקטואליים בארץ ובעולם, ועל תופעות תרבותיות שונות.

13. מחנך הכיתה חייב להזמין לעתים קרובות  - ולפחות אחת בשליש -  את הורי כל תלמיד לשם שיחה על התקדמות התלמיד בלימודים ועל התנהגותו, על מצב בריאותו ועל דרכי חינוכו; רצוי ביותר, שבפגישות אלו עם ההורים ישתתפו - מלבד המחנך - גם מורים אחרים המלמדים בכיתה.

14 מחנך הכיתה חייב לקבוע יום ושעה קבועים בשבוע לקבלת הורים ותלמידים, לפחות אחת לשבוע. יש להודיע על כך להורים בראשית שנת הלימודים.  במקרים חריגים יקבל המחנך הורים או תלמידים לפי הזמנה מיוחדת, במקום ובשעה שייקבעו על-ידו.

15. המחנך יְכנס לפחות פעם אחת במשך שנת הלימודים את הורי כיתתו לשם שיחה על בעיות חינוכיות כלליות, כגון: מצב הלימודים בכיתה, ענייני היגיינה, בעיות גיל, אגודות התלמידים, שיעורי בית וכיו"ב. מן הראוי שבאספות אלו ישתתפו - מלבד המחנך - גם מורים אחרים של הכיתה, ושתינתן ההזדמנות להורים להביע את דעותיהם בשאלות הנדונות וגם להעלות לדיון בעיות חינוכיות, שהם מעוניינים בהן. אספות אלו יכולות להיערך במסיבות-ערב להורי כיתות מקבילות או לכיתות סמוכות בדירוגן, או לכל הכיתות של בית-הספר.

16. מחנך הכיתה יכיר מקרוב את בתי תלמידיו ויבקר בהם לפי הצורך, ובייחוד בבית הוריו של תלמיד בעייתי.

17. המחנך אחראי לביצוע הוראות המנהל והחלטות המועצה הפדגוגית הנוגעות לכיתתו, מדווח על כיתתו למנהל, למועצה הפדגוגית של המוסד ול"מועצה הפדגוגית הקטנה".

18
א. המחנך יטפל בענייני המשמעת בכיתתו;  עליו לעשות למניעת בעיות משמעתיות בכיתה, מתוך שיתוף פעולה עם המורים ובשעת הצורך גם עם ההורים. במקרה של הפרת משמעת חמורה - יפעל המחנך בהתאם לתקנות.
ב. לגבי תלמידים חריגים - ינהג המחנך לפי הכללים המיוחדים שנקבעו לצורך זה.

19. המחנך אחראי לניהול תקין של יומן הכיתה. הוא יבדוק יום יום את האיחורים והחיסורים של התלמידים שנרשמו ביומן ויסכם אותם בסוף כל חודש ובסוף כל שליש. הוא יברר את הסיבות שגרמו לאיחורים ולחיסורים, יתחקה על הערות המורים ויטפל במקרים שהתערבותו דרושה  בהם.

20. מחנך הכיתה יכין לקראת הדיון במועצה הפדגוגית את החומר על כל תלמיד ותלמיד בכיתתו, על יסוד חומר כרטיס התלמיד וחומר אחר שברשותו, וכן יכין לקראת הדיון את החומר על הכיתה בכללה.  ישיבות המיון בתום השליש עליו לרכז ולנתח את  ציוני התלמידים ולברר במידת הצורך עם מורי הכיתה ואחרים את מצב ההישגים של התלמידים. לאחר ישיבת המיון, בתום כל שליש, אחראי המחנך לכתיבת התעודות, להחתמתן על-ידי  המנהל ולחלוקתן.

21. המחנך ינהל את "כרטיס התלמיד" וירשום בו מדי פעם בפעם הערות על התלמיד:          
בעיותיו, נטיותיו, מצב משפחתו ושאר נתונים והערות העשויים להסביר את הגורמים המשפיעים על חינוכו.  בסוף שנת הלימודים ישלים את הרישום בכרטיס, כדי שהמחנכים הבאים אחריו יקבלו על התלמיד תמונה מלאה ככל האפשר.

22
א. המחנך יקפיד על הופעה נאותה, נקייה ומסודרת של תלמידיו (תלבושת, תסרוקת, צחצוח נעליים וכו').
ב. המחנך יקפיד על המראה החיצוני של החדר, בו לומדת הכיתה, וידאג לצורתו הנאה.

23. על מחנך הכיתה להימנע מקבלת מתנות שיש בהן משום טובת הנאה מתלמידים או מההורים, בצורה מקובצת או פרטית, פרט למתנות הבאות להביע בצורה סמלית הערכה או תודה למורה (כגון תשורה מעבודת התלמידים, פרחים, תרומת עצים לקק"ל).

24.
א. המחנך אינו רשאי לתת שיעורים פרטיים בשכר לתלמידים הלומדים בבית-הספר בו הוא מלמד.
ב. ביישוב שבו קיים בית-ספר אחד בלבד, רשאי המחנך לתת שיעורים פרטיים בשכר לתלמידים הלומדים באותו בית-ספר באישור המפקח.
ג. מחנך רשאי להורות בשכר קבוצות מאורגנות מטעם בית-הספר באישור המפקח.

25
א. מטעמי חינוך ובריאות, אין לעשן בתחומי המוסד החינוכי לעיני חניכים בשעת מילוי התפקיד.
ב. מצ"ב הרחבת צו למניעת עישון במקומות ציבוריים והחשיפה לעישון למוסדות חינוך

26.
א. מחנך כיתה לא יפרסם בעיתונות  אינפורמציה על עניינים שהם מתחום עבודתו, או תפקידו, או במוסד שבו הוא עובד, אלא אם קיבל רשות לכך מאת המנהל הכללי של משרד החינוך התרבות והספורט או מאת מי שהוסמך על-ידיו לכך. איסור זה חל על המחנך, בין אם הוא מפרסם באמצעות אדם אחר, בין בשמו ובין בעילום שם.
ב. איסור זה אינו חל על כתיבת מאמרים, פרסום ספרים הקשורים בעבודתו החינוכית של המחנך, בתנאי שתישמר בהם הסודיות, כגון: הימנעות מהזכרת שמותיהם של חניכים, הורי תלמידים, או פרטים אישיים אחרים שיש בהם כדי להביא לזיהוי הנוגעים בדבר.
ג. סבור המחנך שמן הראוי להביא לידיעת הציבור, ידיעות על מאורעות חשובים בחיי המוסד, יעבירן באמצעות מנהל המחוז ללשכת הדובר במשרד הראשי, שידאג לפרסומן לפי הצורך.

 

 
אסמכתא :

  1 "נושאי התפקידים בבית-הספר היסודי - סמכויותיהם וחובותיהם" - פורסם בפברואר

‏  1975      על-ידי משרד החינוך התרבות והספורט וחוזר מנכ"ל מיוחד ו' (התשנ"ה)‏.‏

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/07/2016  

עדכוני rss