education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
4 עובדי הוראה במסגרת החינוך המיוחד
 
‏4.6 תוספת חינוך מיוחד (1)
 

 

 

1 לעניין סעיף זה -

   "עובדי הוראה בחינוך המיוחד" - הם עובדי חינוך המועסקים במסגרות לימוד

    שהוכרו כחינוך מיוחד על-ידי הפיקוח, כולל גננת שילוב כולל עובדי הוראה

    המועסקים בבתי-ספר על-יסודיים, לרבות חטיבות-ביניים.(2)

    "הסמכה לחינוך המיוחד" - כמפורט בסעיף 4.2.

 

2 עובדי הוראה בחינוך המיוחד ובעלי הסמכה לחינוך המיוחד, יהיו זכאים

   ל"תוספת חינוך מיוחד" בשיעורים כדקלמן (3):

      % 14 מהשכר המשולב, אם הם מלמדים בגן לחינוך מיוחד, בבית-ספר או

         במוסד לחינוך מיוחד, במפת"נים או בכיתות לחינוך מיוחד בבתי ספר רגילים.

     % 9 מהשכר המשולב, אם הם מלמדים במסגרות אחרות המוכרות בחינוך

         הרגיל כמורה שילוב או גננת שילוב (4).

 

3 עובדי הוראה בחינוך המיוחד, שאינם בעלי הסמכה לחינוך המיוחד, יהיו

   זכאים ל"תוספת חינוך מיוחד", בשיעור של:

     % 8.5 מהשכר המשולב, אם הם מלמדים בגן לחינוך מיוחד, בבית-ספר או

        במוסד לחינוך מיוחד, במפת"נים או בכיתות לחינוך מיוחד בבתי ספר

        רגילים (4).

     % 5.5 מהשכר המשולב, אם הם מלמדים במסגרות אחרות של החינוך הרגיל

        כמורה שילוב או גננת שילוב.(4)

 

4 על-סמך הוראות החשב הכללי של משרד האוצר, הוקמה ועדה באגף כוח-אדם

   בהוראה שבסמכותה לאשר, רטרואקטיבית, לזכאים תוספת חינוך מיוחד עד 7 שנים

   מיום הפנייה.עובדי הוראה בחינוך הרשמי הרואים את עצמם זכאים, יוכלו לפנות לוועדה

   באמצעות כוח-אדם בלשכת מחוז עבודתם. עובדי בעלויות יכולים לפנות באמצעות הבעלות.(5)

 

 
אסמכתא :

1 חוזר מנכ"ל מיוחד ה', התשל"ט, עמ' 8, סעיף 4ד'.

2 חוזר מנכ"ל לג / 1, עמ' 21, סעיף 28א'.

3 חוזר מנכ"ל לב / 8, עמ' 20, סעיף 140; חוזר מנכ"ל מיוחד ד', התשל"ז, עמ' 13,

    סעיף 21,ועמ' 24, סעיף 18. האחוזים תוקנו לפי ההסכם הקיבוצי מיום 18.12.01.   

4 הסכם קיבוצי מיום 24.1.88; חוזר מנכ"ל מיוחד ה', התשמ"ח, עמ' 6, סעיף ד'; ועדה

    פריטטית עליונה מ28.4.88-, והסכם קיבוצי מ - 15.5.89; חוזר מנכ"ל שן / 3,

    עמ' 32, סעיף 6.6; חוזר מנכ"ל נב / 1, עמ' 55, סעיף 27, הסכם קיבוצי מ18.12.01

5 חוזר מנכ"ל שן / 6, עמ' 29, סעיף 252.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss