education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
6 מורה בבית ספר על-יסודי
 
‏6.3 הגדרת תפקידים
 
 
 

1 המורה מלמד את מקצועות ההוראה בכיתות השונות, בהתאם לרישיון ההוראה שבידו

   ולפי תכנית העבודה שנקבעה לו על-ידי המנהל.

 

2 המורה מופקד על הקניית המקצוע ועל השרשת הרגלי למידה ועבודה נכונים בתלמידיו.

 

3 המורה מלמד את מקצועותיו בהתאם לתכנית הלימודים, או לפי תכנית שאושרה על-ידי

   משרדנו לבית-הספר שבו הוא מלמד.

 

4 בראשית שנת הלימודים המורה מגיש למנהל בית-הספר, או למי שמונה על-ידו, את

   תכנון עבודתו לשנה שלמה, בהתחשב עם חלוקת שנת הלימודים ועם מסגרת תכנית

   הלימודים השנתית. המורה יתכנן כל שיעור ושיעור בהתאם לדרישות הדידקטיות של

   המקצוע.

 

5 בתום כל שליש המורה מגיש למנהל, או למי שמוּנה על-ידו, דו"ח בכתב על ביצוע

   תכנית הלימודים. לא בוצעה התכנית במלואה, מכל סיבה שהיא, ידווח המורה על כך

   למנהל ויסביר ו את הסיבות לכך.

 

6 מורה בניסיון חייב לנהל באופן סדיר יומן עבודה, הכולל את פירוט החומר הלימודי

   ואת תכנון הגשתו, וכן את חומר העזר ואת שיעורי הבית שנתן לתלמידיו. עליו

   לאפשר למנהל בית-הספר ולמרַכּז המקצוע לעיין ביומן זה, אם יתבקש לכך.

 

7 מחובתו של המורה לקיים, כחלק מתפקידו, בכל כיתה ובכל מקצוע עבודות בכתב 

   ומבחנים, כפי שקבע מנהל בית-הספר, בהתאם להוראות המשרד. עליו להחזיר את 

   העבודות ואת המבחנים תוקנים תוך פרק זמן סביר, ולא יאוחר משבועיים ולדווח 

   עליהם למנהל בית-הספר.

 

8 המורה חייב לרשום יום-יום ביומן הכיתה את חומר השיעור וכן את החיסורים ואת

   האיחורים של התלמידים.

 

9 א. המורה מוסר למנהל בכתב את הציונים שקבע לתלמידיו, במועדים ולפי הסדרים

       הקיימים במוסד. כן יעביר המורה למנהל, לפי דרישתו, הערכות כלליות על

       הישגיו של כל תלמיד ותלמיד.

   ב.  המורה ינהל רשימות על הישגי התלמידים, בכתב ובעל-פה, כיסוד למתן הציונים,

       ויעמידן לרשות המנהל לפי דרישתו.

 

10 המורה לא יוריד ציון במקצועות הלימוד כאמצעי עונש לגבי התלמיד.

 

11 המורה יעשה כמיטב יכולתו כדי להשתתף בבחינות המעבר של התלמידים, בהתאם

     לסידורים שנקבעו על-ידי הנהלת בית-הספר.

 

12 המורה משתתף בכל הישיבות שהוזמן אליהן על-ידי המנהל, לרבות ישיבות הנערכות

     לקראת פתיחת שנת הלימודים. לגבי המורה המועסק בבית-הספר במשרה חלקית יתחשב

     המנהל באפשרותו להשתתף בישיבות.

 

13 א. חובה על המורה להשתתף בתורנויות שקבע המנהל לשם פיקוח על התלמידים בתחומי

         בית-הספר, לפני תחילת הלימודים, בהפסקות ואחרי הלימודים.

     ב. מועדי התורנויות של המורה ייקבעו בהתאם לזמני עבודתו.

     ג. המורה העובד במשרה חלקית ישתתף בתורנויות באופן יחסי להיקף משרתו.

    הערה: מספר ימי התורנות ייקבע בנפרד.

 

14 כל מורה העובד בבית-הספר. 3 / ¹ משרה ויותר חייב להקדיש שעה אחת בשבוע לקבלת

     הורים ותלמידים. מורה העובד בבית-הספר פחות מ - 3 / ¹ משרה יתפנה למטרה זו

     שעה אחת בשבועיים.

 

15 המורה חייב להתחיל ולסיים את השיעור עם הצלצול.

 

16 על המורה להימצא בבית-הספר לפחות 5 דקות לפני תחילת שיעורו הראשון בבית-הספר.

 

17 מורה העובד בבית-הספר 24-21 שעות בשבוע ויותר תסודר עבודתו בבית-הספר, לפי

     בקשתו, ב - 5 ימי עבודה בשבוע; מורה העובד 20-17 שעות, ב - 4 ימים; ומורה

     העובד 16-13 שעות - ב - 3 ימים. זאת בתנאי שלא ייקבעו במערכת השעות השבועית

     בשום מקצוע 2 שעות רצופות יותר מפעם אחת בשבוע, ומקצוע הנלמד שעתיים בלבד לא

     יינתן באותו יום, אלא בהיתר מיוחד של המפקח הכולל.

 

18 המורה ייענה לדרישת המנהל להימצא בין כותלי בית-הספר שעה נוספת אחת ("חלון")

     לכל 8 שיעורים של משרתו.

 

19 המורה ייענה לתביעת המנהל למלא את מקומם של מורים חסרים, כדי למנוע ביטול

     תורה וכדי להבטיח מהלך לימודים תקין בבית-הספר. המורה יעמוד לרשות המנהל

     וימלא, לפי הצורך, את מקומם של מורים חסרים בהוראת מקצועו בכיתה,

     ללא תשלום.מורים אחרים יסייעו במילוי מקום בשעות הפנויות שלהם.

 

20 מורה לא ייתן שיעורים פרטיים לתלמידי בית-הספר שהוא עובד בו אלא באישור

     המפקח.

 

21 מורה לא ימסור פרטים כלשהם על דיוני המועצה הפדגוגית של בית-הספר לאדם שאינו

     חבר המועצה הפדגוגית, אלא על דעת המנהל. כן לא ייתן המורה כל אישור או מסמך

     שניתן לראותם כניתנים מטעם בית-הספר, אלא על דעת המנהל.

 

22 מורה לא ימסור פרטים כלשהם על תלמידו, אלא למנהל, למחנך הכיתה, להורים או

     לאפוטרופסים.

 

23 מורה לא יזמין אורחים ומבקרים לבית-הספר או לכיתתו, אלא באישור המנהל.

 

24 מורה שנבצר ממנו למלא את תפקידו לרגל מחלה או מסיבה מוצדקת אחרת כלשהי, והוא

     נאלץ להיעדר מעבודתו בבית-הספר, ידאג להודיע על כך למנהל בהקדם האפשרי ולכל

     המאוחר בשעות הבוקר של היום הראשון להיעדרו, לפני תחילת הלימודים.

 

25 מורה שהיעדרו מבית-הספר מסיבה מוצדקת (מחלה, שירות מילואים וכו') גרם להפסקה

     בלימודי התלמידים, יעשה כמיטב יכולתו כדי להשלים לפי הצורך את החסר על-ידי

     שיעורים נוספים בתשלום.

 

26 המורה לא יטיל בשום מקרה עונש גופני כלשהו, ובמקרה של הפרת משמעת חמורה

     בשיעורו, הדורשת הוצאת תלמיד מהכיתה, יפנה את התלמיד אל מחנך הכיתה או אל

     הנהלת בית-הספר, והם יפעלו בהתאם לתקנות.

 

27 במסגרת זמנו הפנוי (בתוך שנת הלימודים, בחופשות ובפגרות שנתיות) חובה על

     המורה להשתלם במסגרת ההשתלמויות הנערכות על-ידי משרד החינוך,

     המוסדות להשכלה גבוהה, ארגוני המורים, רשויות החינוך המקומיות ובעלויות

     אחרות.

 

 

 

 
אסמכתא :   1 חוזר מנכ"ל מיוחד ו' (התשנ"ה)‏.
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss