education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
6 מורה בבית ספר על-יסודי
 
‏6.10 מורה - מרכז מקצוע
 
6.10.2 מינוי (1)
 

בכל מוסדות החינוך העל-יסודיים ימונו מרכזי מקצוע לפי הקריטריונים המפורטים

להלן, אך לא פחות ממרכז מקצוע אחד לכל מוסד. (2)

 

א. התנאים למינויו של מורה-מרכז מקצוע בבית-הספר

         1. בהתאם להוראות הקבע שפורסמו בנושא מינוי מורה מרכז-מקצוע בבית-הספר בחוזרים

             כב / 6 וכג / 6, וכן על-פי הכללים שנקבעו בהסכם הקיבוצי מיום 22.3.77, כפי

             שפורסמו בחוזר מיוחד ד', התשל"ז - רשאי מנהל בית-הספר למנות עובד הוראה

             בחינוך העל-יסודי כמרכז מקצוע מסוים, לשם ריכוז הדרכת המורים המלמדים אותו

             מקצוע בבית-הספר, באישורם של המפקח על בית-הספר והבעלות על המוסד, בבית-ספר

             בן 8 כיתות ומעלה, אם מספר השעות הניתנות באותו מקצוע מגיע ל - 48 שעות

             שבועיות, ומועסקים בהוראתו שני מורים נוספים ב - ½ משרה, או 3 מורים נוספים

             בפחות מ - ½ משרה,

 

         2. במספר בתי-ספר עם מספר כיתות קטן או בתי-ספר שבהם מלמדים שני מורים לפחות את

             אותו מקצוע, והיקף השעות של כל המורים המלמדים מקצוע זה אינו נופל ממשרה אחת,

             יוכל מנהל המחוז להמליץ על מינוי מרכז וזה יקבל גמול בגובה % 4 משכרו המשולם.

             גמול זה יאושר ל - 280 מורים בתשנ"ד וסך כול המורים שיאושר להם הסדר זה לא

             יעלה על 500 מורים בשנים תשנ"ד ותשנ"ה. לצורך סוגיה זו ייחשב כבית-ספר קטן

             בית-ספר שיש בו לא יותר מ - 2 כיתות מקבילות בממוצע ו/או בית-ספר שלפי

             הקריטריונים הקיימים עד כה אינו זכאי לריכוז מקצוע. (3)

 

ב. דרישות התפקיד

         1. הגדרות

                "מקצוע עיוני" לצורך הוראות אלו הוא - מקצוע הנלמד במסגרת החינוך העל-יסודי,

                 אשר לשם קבלת רישיון קבוע להוראתו בחטיבה העליונה על המורה להיות בעל תואר

                 אקדמי באותו מקצוע, וכן - בעל השכלה פדגוגית מלאה להוראתו.

                "מקצועות אחרים" לצורך הוראות אלו הם - מקצועות הנלמדים במסגרת החינוך העל-

                 יסודי אשר קבלת רישיון הוראה קבוע בהם אינה מותנית דווקא בכך שהמורים המלמדים

                 אותם חייבים להיות בעלי תואר אקדמי, אלא עליהם להיות בעלי השכלה אלטרנטיבית,

                 כנדרש בכל ההוראות הכלולות בתקנון שירות עובדי הוראה, פרק 1.21.2, כפי שהן

                 מתפרסמות מזמן לזמן, בהתאם לנתוניו האישיים של המורה הנוגע בדבר, וכן בהתאם

                 לסקטור שבו הוא מלמד.

 

         2. (א) כמרכז מקצוע עיוני בבית-ספר על-יסודי יתמנה מורה שהוא בעל תואר אקדמי

                   ובעל הכשרה פדגוגית מלאה, המוכרים על-ידי משרד החינוך התרבות והספורט

                   לשם קבלת רישיון הוראה קבוע באותו מקצוע, ואשר מינויו אושר על-ידי

                   המפקח על בית-הספר ועל-ידי הבעלות על המוסד, כנזכר ב-א' לעיל.

                (ב) למרות האמור ב-א' לעיל, במקרים מיוחדים ויוצאים מן הכלל יוכל להתמנות

                   מרכז מקצוע עיוני גם מורה שאינו בעל תואר אקדמי, אם הוא בעל רישיון

                   הוראה קבוע באותו מקצוע, שהוענק לו על-סמך עמידה בכל בחינות ההשלמה

                   הדרושות לשם קבלת רישיון הוראה קבוע באותו מקצוע, או על-פי החלטת ועדת

                   הבירורים לרישיונות הוראה, שמצאה אותו בעל ידע מספיק במקצוע האמור

                   ובדרכי הוראתו. במקרה כזה יוכל אפוא גם מורה העונה על הקריטריונים

                   הנ"ל להתמנות למרכז מקצוע, אם לדעת הפיקוח הפדגוגי מטעם משרד החינוך

                   התרבות והספורט הוא מתאים מבחינה מקצועית ומבחינה פדגוגית כאחד לכהן

                   בתפקיד זה יותר מכל יתר המורים בבית-הספר המלמדים אותו מקצוע.

 

         3. כמורה-מרכז מקצוע בבית-ספר על-יסודי באחד מ"המקצועות האחרים" (כפי שהם הוגדרו

             לעיל), יתמנה מורה בעל רישיון הוראה קבוע באותו מקצוע ואשר מינויו אושר על-

             ידי המפקח על בית-הספר ועל-ידי הבעלות על המוסד, כנזכר לעיל.

 

         4. נוסף על דרישות ההשכלה וההסמכה מכל מי שהוא מועמד לתפקיד של מורה-מרכז מקצוע,

             כנזכר ב - 2 וב - 3 לעיל, חייב המועמד לתפקיד להיות בעל ניסיון של 3 שנים                                לפחותבהוראת אותו מקצוע ובעל כושר הדרכה בעבודה פדגוגית, המועסק בהוראתו של

             מקצוע זה בבית-הספר ב - 1/3 משרה לפחות.

 

         5. המינוי לתפקיד זה ניתן לשנת לימודים אחת בלבד. בתחילת כל שנת לימודים תמנה

             הנהלת המוסד, באישור המפקח והבעלות על המוסד, מורה-מרכז מקצוע, בהתאם לכללים

             שנזכרו לעיל.

 

 

 
אסמכתא :

  1 חוזר מנכ"ל נב / 5, עמ' 40, סעיף 218.

‏  2 הסכם קיבוצי מיוחד מ - 16.11.83; חוזר מנכ"ל מד / 5, עמ' 22, סעיף 3.6.

‏  3 הסכם קיבוצי מ - 11.5.93, והמלצות הוועדה מ - 25.10.93.
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss