education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
7 עובדי הוראה בתפקיד ניהול
 
‏7.3 סגן מנהל
 
7.3.2 מינוי (1)
 

1. מספר הכיתות במוסד המצדיק מינוי סגן מנהל  (1)

 

     א. בבית-ספר יסודי

           שבו 20-12 כיתות - ניתן למנות סגן ראשון;

           שבו 29-21 כיתות - ניתן למנות סגן שני;

           שבו 30 כיתות ומעלה - ניתן למנות סגן שלישי וכן הלאה.

 

           הערה: לצורך מינוי וחישוב הגמול לסגני מנהלי בתי-הספר, יקוזזו כיתות החטיבה

           הצעירה מסך כל כיתות בית-הספר. מספר הכיתות שיישארו יהוו בסיס לחישוב הכיתות

           המזכות במינוי סגן ראשון, שני, שלישי וכיו"ב. (2)

 

     ב. בבית-ספר על-יסודי (כולל חטיבת-ביניים)

            שבו 18-10 כיתות - ניתן למנות סגן ראשון;

           שבו 27-19 כיתות - ניתן למנות סגן שני;

           שבו 28 כיתות ומעלה - ניתן למנות סגן שלישי וכן הלאה.

 

     ג  בבית-ספר לחינוך מיוחד

           שבו 18-10 כיתות - ניתן למנות סגן ראשון;

           שבו 27-19 כיתות - ניתן למנות סגן שני;

           שבו 28 כיתות ומעלה - ניתן למנות סגן שלישי וכן הלאה.

 

     ד. במוסד להכשרת עובדי הוראה

           שבו 13-7 כיתות - ניתן למנות סגן ראשון;

           שבו 20-14 כיתות - ניתן למנות סגן שני;

           שבו 21 כיתות ומעלה - ניתן למנות סגן שלישי וכן הלאה.

 

2. כישורי הסף הנדרשים למילוי משרת סגן מנהל ולמשרת מנהל אשכול פיס (3)

    נספח 6

 

א.    למשרת סגן מנהל בבית הספר היסודי

       1.   השכלה פדגוגית – תעודת מורה מוסמך או מוסמך בכיר ממוסד מוכר  מהארץ להכשרת עובדי הוראה או הסמכה על סמך בחינות מילואים או רישיון הוראה קבוע לחינוך העל-יסודי או רישיון לעסוק בהוראה או תעודת הוראה אוניברסיטאית מהארץ. תעודת בוגר בית ספר למנהיגות חינוכית תוכר כעונה על הדרישה לתעודת הוראה.

             בחלופה של רישיון הוראה קבוע/רישיון לעיסוק בהוראה אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון הוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופס המועמדות למשרת סגן מנהל פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישות לרישיון הוראה קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.

       2.   תואר אקדמי מוכר ממוסד להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים אקדמיים מחו"ל. בבית ספר דתי רצויה גם השכלה תורנית.

       3.   ניסיון בהוראה בפועל של 5 שנים לפחות בבתי ספר יסודיים ו/או על-יסודיים (בכיתות ז'-י"ב) בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הצליח המועמד בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמרצה או כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.

       4.   למשרת סגן מנהל בבית ספר לחינוך מיוחד, בנוסף לדרישות המצוינות לעיל, דרושה גם הסמכה לחינוך המיוחד כמפורט בפרק 4 (4.2) בתקנון שירות עובדי הוראה "עובדי הוראה במסגרת החינוך המיוחד".

כישורים נוספים רצויים

       הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של ועדת היועצים:

       1.   כושר הדרכה בעבודה פדגוגית וכושר הדרכה בפעולות שמחוץ לתכנית הלימודים, בארגון החינוך החברתי או בחינוך המשלים

       2.   ידיעת הוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של סגן מנהל בית ספר

       3.  כושר הבעה בכתב ובעל פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם איננה עברית גם כושר הבעה באותה שפה

       4.   כושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל פה עם הורים ועם תלמידים

       5.   כושר לקיים יחסי עבודה תקינים

       6.   תעודת סיום של אחת מתכניות ההכשרה לניהול בית ספר בארץ (רשימת המוסדות המקיימים תכניות הכשרה מופיעה בחוזר "הודעות ומידע" סח/4, סעיף 1–8.4).

 

ב.    למשרת סגן מנהל בחטי"ב ובחינוך העל-יסודי

       1.   השכלה פדגוגית – רישיון הוראה קבוע או רישיון לעיסוק בהוראה במסלול העל-יסודי (בהתאם לפרסומים בנושא זה בחוזרי המנהל הכללי).

             אין להסתפק בתעודת הוראה בלי שהושלם ההליך לקבלת רישיון ההוראה מהאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה או לקבלת אישור על זכאות לרישיון עד המועד האחרון להגשת טופס המועמדות למשרת סגן מנהל פנויה. לעניין זה לא יוכר רישיון בייעוץ חינוכי כעונה על הדרישות לרישיון הוראה קבוע/לרישיון לעיסוק בהוראה.

       2.   תואר אקדמי ראשון לפחות ממוסד מוכר להשכלה גבוהה מהארץ או ממוסד להשכלה גבוהה מחו"ל אשר קיבל אישור שקילות מהגף להערכת תארים מחו"ל. בבית ספר דתי רצויה גם השכלה תורנית.

       3.   ניסיון בהוראה בפועל בבית ספר על-יסודי (בכיתות ז'-י"ב) או בכיתות ז' ו-ח' של בית ספר יסודי של 5 שנים לפחות בארץ, בהיקף המזכה בוותק בהוראה, שבהן הצליח המועמד בתפקיד של עובד הוראה. לעניין זה לא יוכר ותק בהוראה שלא במסגרות שצוינו ברישא של סעיף זה, כגון עבודה כמרצה או כמתרגל באוניברסיטה או במכללה, עבודה כרכז פר"ח וכיו"ב.

 

ג.     למשרת סגן מנהל בבית ספר לחינוך מיוחד

       למשרת סגן מנהל בבית הספר לחינוך מיוחד דרושה גם הסמכה לחינוך מיוחד, נוסף לדרישות המצוינות בתנאי הסף של סגן מנהל בית ספר יסודי.

 

ד.    למשרת סגן מנהל בבית מדרש למורות ולגננות (5)

       עובד הוראה, בעל תואר M.A לפחות ובעל ותק של 5 שנות הוראה במוסדות להכשרת עובדי הוראה שמילא בהצלחה תפקידים שהוטלו עליו על ידי מנהל המוסד. המכללות לא תחויבנה למנות סגן מנהל.

       כישורים נוספים רצויים

הכישורים שיפורטו להלן הם כישורים רצויים אשר יישקלו במסגרת גיבוש המלצתה של הוועדה:

1.   כושר הדרכה בעבודה פדגוגית וכושר הדרכה בפעולות שמחוץ לתכנית הלימודים, בארגון החינוך החברתי או בחינוך המשלים

2.   ידיעת הוראות משרד החינוך בתחומי פעילותו של סגן מנהל בית ספר

3.   כושר הבעה בכתב ובעל פה בעברית, ובבתי ספר ששפת ההוראה בהם איננה עברית גם כושר הבעה באותה שפה

4.   כושר לקיים משא ומתן בכתב ובעל פה עם הורים ועם תלמידים

5.   כושר לקיים יחסי עבודה תקינים

6.   תעודת סיום של אחת מתכניות ההכשרה לניהול בית ספר בארץ (רשימת המוסדות המקיימים תכניות הכשרה מופיעה בחוזר "הודעות ומידע" סח/4, סעיף 1–8.4).

 

ה. בבית-ספר להנדסאים ולטכנאים

ראה נא סעיף 9.11.

 

    

3. מינוי סגני מנהלים בבתי ספר רשמיים

 

    

  2.1

 כללי

 

הגיע מספר הכיתות במוסד למספר המצדיק מינוי סגן מנהל (ראה נספח7), יפנה המנהל אל המפקח על המוסד בבקשה לאשר פרסום הליך בחירה פנימי על משרה של סגן מנהל. התשובה לבקשה תינתן עד חודש פברואר של אותה שנה (לגבי מינוי סגן לשנת הלימודים הבאה).

  2.2

 הליך בחירה פנימי

 

  2.2.1

הודעה על משרה פנויה לסגן מנהל תפורסם על לוח המודעות 
בבית הספר לא יאוחר מבשבוע האחרון של חודש פברואר ותכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות ואת הנהלים הקשורים במכרז. כל מורה בבית הספר רשאי להגיש את מועמדותו, בתנאי שיענה על הדרישות ועל הכישורים ויפעל בהתאם לנהלים שייקבעו.
בוועדת הבחירה יהיו שני חברים: מנהל בית הספר והמפקח על 
בית הספר.

  2.2.2

הוועדה תגיש את המלצותיה למנהל המחוז לא יאוחר מבשבוע 
השלישי של חודש מארס.

  2.2.3

מנהל המחוז יאשר או ידחה את המלצות הוועדה. הודעה על  אישור או על דחייה של ההמלצה תישלח למועמדים, והעתקים 
ממנה יישלחו לאגף הבכיר לכוח אדם בהוראה ולמנהל בית הספר. 
הליך זה יסתיים עד השבוע הראשון של חודש אפריל.

  2.3

  הליך בחירה חיצוני

 

  2.3.1

לא נמצא מועמד לתפקיד בין מורי בית הספר, או לא המליצה
ועדת הבחירה הפנימית על מינוי, או לא אישר מנהל המחוז את המלצת ועדת הבחירה, תפורסם בעיתונות הודעה על משרה פנויה של סגן מנהל. כל ההליכים המצוינים להלן יבוצעו עד סוף חודש מאי של אותה שנה.

  2.3.2

מנהל המחוז ימנה ועדת בחירה שהרכבה יהיה כמפורט להלן:

  א.

מפקח המחוז – יו"ר הוועדה (במוסדות חמ"ד ישמש המחמ"ד או נציג מטעמו יו"ר)

  ב.

נציג הארגון היציג

  ג.

מנהל בית הספר

  ד.

מפקח בית הספר

  ה.

נציג המטה.

 

4. סגן מנהל ותיק - ביום פרסום הסדר זה

 

     א. סגן מנהל, שכיהן בתפקידו 3 שנים מלאות, לפחות, ייחשב כקבוע בתפקידו.

     ב.    סגן מנהל, שכיהן בתפקידו פחות מ - 3 שנים והעונה על הכישורים והדרישות שנמנו

           לעיל, ייחשב כאילו עמד במכרז, עם כל המשתמע מכך.

     ג.    סגן מנהל, שכיהן פחות מ - 3 שנים ואינו עונה על הכישורים והדרישות שנמנו

            לעיל, תופסק עבודתו עם סיום שנת הלימודים תשמ"ג.

      ד.    משנת הלימודים התשמ"ד ואילך יונהגו כללי המכרז דלעיל.

 

 

5. מינוי מנהלי אשכול פיס – הליכי הבחירה
 
3.1 הליכי הבחירה והמינוי יהיו כנהוג לגבי סגני מנהלים בבתי ספר רשמיים.
3.2 המחוז יפרסם על לוחות המודעות של בתי הספר שאליהם משויך "האשכול" הודעה על משרה פנויה ויכלול את פירוט הכישורים הנדרשים, את מועדי הגשת המועמדות ואת הנהלים הקשורים במכרז.
3.3 כל אדם העונה על הדרישות שפורטו לעיל רשאי להגיש את מועמדותו למשרה האמורה.
3.4 המנהל ייבחר על ידי ועדת בחירה שימנה מנהל המחוז. מנהל המחוז או נציגו יעמוד בראש ועדת הבחירה וימנה את חברי הוועדה לפי ההרכב הזה:

נציג הרשות המקומית
מנהל בית הספר השש-שנתי או חטיבת הביניים העצמאית שה"אשכול" צמוד אליהם
נציג הארגון היציג
מפקח בית הספר
המפקח המחוזי למדע ולטכנולוגיה
נציג המינהל למדע ולטכנולוגיה שישמש כמשקיף בוועדה.
במקרה שאין הכרעה חד-משמעית יכריע קולו של יו"ר הוועדה.
3.5

מועמד שלא הוזמן לריאיון בפני ועדת הבחירה יקבל על כך הודעה מנומקת בכתב

 

 

 

 

 
אסמכתא :

1. חוזר מנכ"ל מג / 6, עמ' 5, סעיף 153; חוזר מנכ"ל מד / 2,עמ' 8 הסכם 

קיבוצי מיוחד מ-10.3.83,חוזר מנכ"ל מד/5;נספח ג' להסכם קיבוצי מיוחד

מ- 16.11.83 ; הסכם קיבוצי מ-15.5.89, חוזר מנכ"ל שן/3, עמ' 40.

נספח 7 לחוזר מנכ"ל עב/8(ב) סעיף 8.4-15 ‏ 

2. מכתב הבהרה של מנהל המחלקה לתנאי שירות עובדי הוראה מ - 24.2.84.

3. נספח 6 לחוזר מנכ"ל תשס"ט/3 (א)

נספח 6 לחוזר מנכ"ל עב/8(ב) סעיף 8.4-15 ‏ 

4. חוזר מנכ"ל מג / 6, עמ' 5, סעיף 153. 

5. חוזר מנכ"ל מג / 8, עמ' 11, סעיף 214, נספח 6 לחוזר מנכ"ל תשס"ט/3 (א)‏

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss