education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
1. כללי
 
‏1.23 שעות גיל
 
 

שעות גיל למורים וגננות  (1)

 

סעיף זה תוקן ב 14.1.04

הבהרה: בסיעף זה "מספר שעות ההוראה" הפונה למספר שעות בסיס המשרה"

 

1 עובד הוראה המגיע לגיל 50 עד 31 בדצמבר, מופחת מספר שעות ההוראה שלו ב - 2 שעות

   (להלן - "הנחה של שעות גיל"), מתחילת אותה שנת לימודים; הגיע עובד הוראה לגיל

   50 ב - 1 בינואר או לאחר מכן, יהיה זכאי להנחה של שעות גיל מתחילת שנת

   הלימודים שלאחריה.

 

2 הגיע עובד הוראה לגיל 55 עד 31 בדצמבר, מופחת מספר שעות ההוראה שלו ב - 2 שעות

   נוספות, מתחילת אותה שנת לימודים; הגיע עובד ההוראה לגיל 55 ב - 1 בינואר או

   לאחר מכן, יהיה זכאי להנחה של שעות גיל, מתחילת שנת הלימודים שלאחריה.

 

3 א. עובד הוראה חלקי, שהוצעה לו השלמת משרתו וסירב לקבל את ההצעה, איננו זכאי

       להנחה של שעות גיל.

 

   ב. למרות האמור בסעיף קטן (בס"ק) א' דלעיל, זכאי עובד הוראה חלקי המסרב מטעמי

       בריאות להשלים משרתו להנחה של שעות גיל, אם הוועדה הרפואית המחוזית אישרה כי

       אמנם אין באפשרותו לעבוד במשרה מלאה.

 

4 עובד הוראה חלקי, אשר לא נמצאה אפשרות להעסיקו במשרה שלמה, זכאי להנחה של שעות

   גיל, ומשכורתו תחושב על בסיס מספר השעות, הנחשב למשרה שלמה של עובד הוראה בן

   גילו כאמור בסעיפים 1 ו - 2 לעיל.

 

5 פנסיונר המועסק בשירות המדינה או "קופה ציבורית" בהתאם לסעיף 35 לחוק שירות

   המדינה (גִמלאות) (נוסח משולב), תש"ל - 1970, זכאי להנחה של שעות גיל.

 

6 למרות האמור בסעיף 3 לעיל, זכאית מורה, שהיא אם לילד מתחת לגיל 14, והיא

   מועסקת במשרה חלקית בת 24 שעות לפחות, לחישוב משכורתה בהתאם להנחות של שעות

   גיל, אם תעבוד % 79 משרה. (1), (2)

 

 

שעות גיל למנהלים, למרכזים ולסגני מנהלים  (3)

 

1 מנהלים, סגני מנהלים או מרכזים במשרה מלאה המלמדים בכיתות 2/3 ממשרתם השלמה,

   זכאים להפחתה של שתי שעות עבודה בשבוע אם עד 31 בדצמבר של אותה שנת לימודים

   מלאו להם 50 שנה, ולהפחתה של 4 שעות עבודה בשבוע אם מלאו להם 55 שנה. עובדים

   כנ"ל המלמדים בכיתות פחות ממספר השעות הנ"ל, ייהנו ממחצית ההנחה של שעות גיל.

 

   כללי (4)

 

1  א. חישוב שכרם של עובדי הוראה הזכאים לשעות גיל כמפורט לעיל, והמועסקים מעל

        משרתם המלאה, יהיה לפי בסיס החישוב של הזכאים לשעות גיל, למעט שעות מילוי

        מקום, אשר יחושבו לפי המקובל.

 

    ב. תחולת ההוראה המפורטת בסעיף 1 לעיל: מתאריך 1.9.78.

 

2  החל מתאריך 1.9.80 תימחקנה המילים "למעט שעות מילוי מקום" בסעיף 1א לעיל. (5)

 

 

 
אסמכתא :

‏  1 חוזר מנכ"ל כב / 1, עמ' 19, סעיף 20 אמח"י, פרק VI (ח)‏, עמ' 136 .

‏  2 חוזר מנכ"ל מיוחד, ה' תשל"ט, עמ' 11, סעיף 15; חוזר מנכ"ל שם / 9    עמ' 19,סעיף 244.

‏  3 חוזר מנכ"ל מיוחד, לג / 1, עמ' 23, סעיף 32; מכתבו של הסמנכ"ל 

     לתפקידים  מיוחדים מה - 2.6.75.

‏  4 חוזר מנכ"ל מיוחד, ה' תשל"ט, עמ' 11, סעיף 16.

‏  5 חוזר מנכ"ל מיוחד, ה' תשמ"א, שכפול / 23, מיום 26.5.81.‏

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss