education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
1. כללי
 
‏1.9 נסיעות
 
1.9.4 הוצאות נסיעה לעובדי הוראה משתלמים  (1)
 

זכאות

 

1  להחזר הוצאות נסיעה להשתלמות יהיו זכאים עובדי הוראה המועסקים על-ידי משרדנו

     ועל-ידי הבעלויות הכלולות בהסדרים של משרדנו להחזרי שכר לימוד.

 

2   מורים משתלמים באחת מהמסגרות הבאות יקבלו החזר הוצאות נסיעה:

      א. לימודים אקדמיים במוסדות להשכלה גבוהה ובמכללות אקדמיות.

      ב. לימודי הסבה והסמכה במוסדות להכשרת עובדי הוראה.

      ג.  קורסי השתלמות וימי עיון הנערכים ביזמת הפיקוח של משרד החינוך.

 

3   מורים בשנת שבתון מלא או חלקי אינם זכאים להחזר הוצאות נסיעה להשתלמות.

 

4   הוצאות נסיעה להשתלמות תוחזרנה עבור נסיעות בין-עירוניות בלבד.

 

נהלים להגשת הבקשה להחזר הוצאות נסיעה להשתלמות

 

1  הוצאות הנסיעה תוחזרנה לעובד ההוראה באמצעות הגזברות של המעסיק. על-סמך טופס

    בקשה להחזר הוצאות נסיעה, מאושר על-ידי המנהל הישיר של עובד ההוראה.

 

    לטופס הבקשה יש לצרף אישור לימודים מטעם מוסד הלימודים או מרכז ההשתלמות.

 

    מורים שאושר להם מענק שעות השתלמות או החזר שכר לימוד פטורים מצירוף אישור

    לימודים לבקשתם.

 

2  טופס הבקשה להחזר הוצאות נסיעה יוגש פעם אחת בעבור כל הנסיעות המתוכננות

    במסגרת ההשתלמות שבה עובד ההוראה משתתף.

 

3  עובד הוראה המשתלם או משתתף ביום הדרכה או ביום עיון המתקיים מטעם הפיקוח

    יגיש את הבקשה פעם בחודש.

 

4  הבקשה להחזר הוצאות נסיעה, חתומה על-ידי המנהל הישיר של עובד ההוראה, תצורף

    לדו"ח הנוכחות של עובד ההוראה הנשלח פעם בחודש לגזברות המחוז/הבעלות המשלמת

    את משכורתו של עובד ההוראה.

 

5   טפסים להגשת הבקשה ניתן להשיג בלשכות המחוזיות של משרד החינוך, 

     במרכזי ההשתלמות השונים ובמזכירויות בתי-הספר.

 

התשלום

הגזברות של המעסיק תשלם לעובד ההוראה מדי חודש את החלק היחסי של הוצאות הנסיעה,

כמפורט בטופס הבקשה.

 

התחשבנויות עם הבעלויות

הבעלויות הכלולות בהסדרים של משרדנו תגשנה לחשבות המשרד ריכוז חצי שנתי של

הוצאות הנסיעה שאושרו ושולמו בהתאם להוראות אלה, ומשרדנו יעביר לבעלויות הוצאות

אלה בהתאם.

 

התחולה

תחולת ההנחיות האלה היא מיום שישי, ו' באלול התשנ"ה (1.9.95).

  

 

 להלן טופס בקשה להחזר הוצאות נסיעה ללימודים/להשתלמות:

הבעלות ___________________________________(רשום את הבעלות המשלמת את שכרך)

משרד החינוך גזברות מחוז ___________________   

 

בקשה להחזר הוצאות נסיעה ללימודים/להשתלמות

 

מלא את כל הפרטים בלי לדלג על אף פרט

1.  קרא את ההנחיות בסעיף זה לפני שתמלא את הבקשה.

2.  הבקשה תוגש פעם אחת בלבד בעבור כל הנסיעות המתוכננות.

3.  הבקשה תוגש עם תחילת הלימודים בצירוף המסמכים הנדרשים ותצורף לדו"ח הנוכחות   

     החודשי של עו"ה.

 

פרטים אישיים

__________  __________    ______________    _____________   __________    

 שם משפחה        שם פרטי         ס"ב  מספר זהות     שם ביה"ס/גן הילדים   סמל  המוסד    

                                                   9 ספרות                                               6 ספרות  

        

 

כתובת מגיש הבקשה: רחוב ומספר:_________________

שם היישוב:____________מיקוד:_____

 

פרטים על הלימודים (הקף בעיגול והשלם את הפרטים)

1.  אני לומד לקראת תואר: ד"ר / מ"א / ב"א / בא"ד / ב"א טכ / תעודת הוראה של

     אוניברסיטה בכיר / מוסמך / הסבה לתחום הוראה אחר בחינוך - הרחבת הסמכה

     מספר שבועות הלימוד:_______________ שבועות.

2.  אני משתתף ביום עיון / בקורס שנתי ביזמת משרד החינוך והפיקוח.

     שם הקורס:_____________היקף הקורס בשעות:________

     מספר המפגשים המתוכנן:______

3.  מועד תחילת הלימודים:_____/_____/_____

     מועד סיום הלימודים:_____/_____/_____

     סה"כ חודשי הלימוד:___________________ חודשים

4.  שם מוסד הלימודים:__________________

     מקום מוסד הלימודים:__________________

 

פרטים על הנסיעות (באוטובוסים ובנסיעות בין-עירוניות בלבד)

1. ממקום____________ למקום____________

    תעריף הנסיעה בכיוון אחד____________ש"ח.

     ממקום____________ למקום____________

     תעריף הנסיעה בכיוון אחד____________ש"ח.

2.  הנסיעות הן בימים: א / ב / ג / ד / ה / בשבוע.

3.  סה"כ מספר הנסיעות בכל תקופת הלימודים / ההשתלמות / ימי העיון

      הוא_______נסיעות בכיוון אחד.

 

חתימת המנהל הישיר של מגיש הבקשה (בשם מלא וברור).

 

הצהרת עובד ההוראה

אני מצהיר, שכל הפרטים הרשומים לעיל נכונים וכן שלא ביקשתי ולא אבקש החזר

הוצאות נסיעה בגין הלימודים המפורטים בכל מקור אחר. אם יחולו שינויים בלימודיי

או בהיקף נסיעותיי, אדווח על כך מיד לגזברות המחוז/לבעלות המשלמת את שכרי.

 

                                                                                                                                              __________________       _____/_____/_____

   חתימת עובד ההוראה                     תאריך          

 

 

 
אסמכתא : 1 - חוזר מנכ"ל נו / 1 , עמ' 81, סעיף 37.‏
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss