education - חינוך תקנון שירות עובדי הוראה
 
 
 
 
 
 
 
 
2 גננות
 
‏2.1 כללי
 
2.1.8 מילוי מקום (1)
 

בכל כיתת גן-ילדים חייבות להימצא שתי עובדות, גננת ועוזרת לגננת, משעה 8:00

בבוקר עד השעה 12:30 בצהריים.

 

נעדרת אחת העובדות, יש לדאוג למילוי מקום בו ביום, לפי ההנחיות המובאות להלן,

שסוכמו בוועדה משותפת למשרד החינוך התרבות והספורט, למרכז השלטון המקומי בישראל

ולהסתדרות המורים:

 

א.  מילוי מקום לגננת הנעדרת מהעבודה

     (1)  הודעת הגננת על היעדרותה

                      מתברר לגננת, כי אין ביכולתה להגיע לעבודתה בגן מסיבה כלשהי - תודיע על

                      כך מיד, בעצמה או על-ידי שליח. בערים הגדולות תמסור על היעדרותה מיד

                      לאחראי במחוז ולבעלות על הגן (למחלקה לחינוך של הרשות המקומית, לארגוני

                      הנשים או לאחראים על החינוך במקום). קיים חשש, שהגננת תיעדר מהעבודה

                      למעלה מ - 10 ימים, תודיע הגננת מראש על כך למפקחת ולבעלות.

 

     (2)  הודעת העוזרת על היעדרות הגננת

                   לא הגיעה לגן הגננת הקבועה או ממלאת המקום עד השעה 8:30 - תעשה העוזרת

                   כמיטב יכולתה כדי להודיע בטלפון או על-ידי שליח לרשות המקומית או לבעלות

                   על היעדרות הגננת. האחראי לטיפול במילוי מקום יבקש מהעוזרת להשגיח על

                   הילדים עד סיום יום העבודה, או עד בוא הגננת, או עד בוא המחליפה לגננת -

                   הכול לפי השעה המוקדמת יותר ולפי הנסיבות.

 

     (3)  קביעת אחראי לטיפול במילוי מקום

                            כל בעלות המעסיקה גננות תקבע עובד, שאליו יש לפנות במקרה של היעדרות

                            גננות. עובד זה יהיה אחראי להפניית ממלאת מקום לגננות נעדרות. ייקבע גם

                            ממלא מקום למקרה של היעדרות שלו.

 

     (4)  הכנת רשימת מועמדות למילוי מקום של גננת

                      הבעלויות על הגננות (לשכות מחוזיות, רשויות מקומיות, ארגוני נשים וכד')

                      יכינו רשימות של מועמדות מתאימות למילוי מקום הגננות הנעדרות מן העבודה.

                      הרשימה תכיל מועמדות לפי סדר עדיפות זה:

                      (א) גננת אשר לא שובצה בעבודה;

                      (ב) מורה אשר לא שובצה בעבודה;

                      (ג) גננת בוגרת קורס מזורז;

                      (ד) תלמידת סמינר לגננות;

                      (ה) בוגרת כיתה י"ב - לאחר קולוקוויום.

 

                      מתעורר הצורך להכין רשימה נוספת של מועמדות למילוי מקום של גננת, ייעשה

                      הדבר תוך התייעצות עם המפקחת על גני-הילדים.

 

                      יוכנו רשימות נפרדות לממלאות מקום בגני-ילדים ממלכתיים ובגני-ילדים

                      ממלכתיים-דתיים. רשימות המועמדות יוכנו בתחילת שנת הלימודים בכל אחת מן

                      הבעלויות על גני-הילדים וברשויות המקומיות.

 

     (5)  הפניית ממלאת מקום לגן-הילדים

                   האחראי לטיפול במילוי מקום ישלח ממלאת מקום לגן-הילדים מיד עם קבלת

                   הידיעה על היעדרות הגננת מתוך המועמדות שברשימה (סעיף א[4] לעיל) לפי סדר

                   העדיפות. אם אין אפשרות לשלוח ממלאת מקום מבין המועמדות שברשימה בסדר

                   העדיפות (א) עד (ה) - תישלח לגן ממלאת מקום מתוך הרשימה הנוספת. נעדרה

                   מהעבודה אחת משתי הגננות המלמדות ב"גן כפול", שבו לומדות שתי כיתות גן

                   צמודות, תשגיח הגננת הנמצאת במקום על הילדים בשני הגנים, עד בוא הגננת

                   ממלאת מקומה, בסיוען של שתי העוזרות לגננות. בכיתת גן בודדת תוטל ההשגחה

                   על הילדים על העוזרת לגננת עד בוא הגננת ממלאת מקומה.

 

 

ב.  מילוי מקום עוזרת לגננת הנעדרת מן העבודה

     (1)  הודעת העוזרת על היעדרות

                מתברר לעוזרת כי אין ביכולתה להגיע לגן מסיבה כלשהי - תודיע מיד בעצמה,

                או על-ידי שליח, לבעלות ולגננת על היעדרותה מהעבודה. הבעלות חייבת לדאוג

                למילוי מקום לעוזרת.

 

     (2)  הודעת הגננת על היעדרות העוזרת

                   לא הופיעה העוזרת לעבודתה עד השעה 8:30 והגננת אף לא קיבלה הודעה כי

                   ממלאת מקום לעוזרת עומדת להישלח לגן, תודיע הגננת על כך בטלפון או על-ידי

                   שליח לאחראי על הטיפול במילוי מקום לעוזרות לגננות.

 

     (3)  הכישורים הנדרשים לממלאת מקום העוזרת

                        (א) בת שמונה-עשרה שנה לפחות;

                        (ב) בעלת הופעה נקייה ומסודרת;

                        (ג) בעלת נטייה לעבודה עם ילדים;

                        (ד) מגלה אחריות בעבודה;

                        (ה) בעלת ידיעה אלמנטרית בטיפול בילדים;

                        (ו)  בעלת יכולת להתבטא בשפה העברית - לקרוא ולכתוב ברמה של בית-ספר

                              יסודי;

                        (ז) בעלת יכולת וידיעה לנהל משק בית מסודר.

 

     (4)  קביעת אחראי לטיפול במילוי מקום

                כל בעלות המעסיקה עוזרות לגננות תקבע עובד, שאליו יש לפנות במקרה של

                היעדרות עוזרת לגננת.

 

     (5)  רשימת מועמדות למילוי מקום

                   הבעלויות על העוזרות לגננות (רשויות מקומיות, ארגוני נשים וכד') יכינו

                   רשימות של מועמדות מתאימות למילוי מקום העוזרות לגננות, הנעדרות מן

                   העבודה.

 

ג.  סידורים למילוי מקום ביישובים קטנים

     ביישובים קטנים יונהגו על-ידי הבעלויות על גני-הילדים סידורים מיוחדים, כדי

     לאפשר מילוי מקום של גננת או של עוזרת לגננת הנעדרת מהעבודה, בהנחיית לשכת

     המחוז של משרד החינוך התרבות והספורט ובפיקוחה.

 

ד.  תשלומים

     (1)  תשלומים לגננת ולעוזרת קבועה

                   בהיעדר הגננת ובאין ממלאת מקום ימוצו כל האפשרויות להפניית ממלאת מקום;

                   אם העוזרת לגננת נמצאת לבדה בכיתת הגן בה היא מועסקת, תקבל העוזרת לגננת

                      מהמעביד (קרי: מהבעלות על הגננות) פיצוי לכל יום עבודה (2) בסכום גלובלי,

                      שלא יישא הטבות אחרות. התשלום יינתן בנוסף למשכורתה הרגילה של העוזרת,

                      ובלבד שתעבוד באותו יום שעתיים לפחות מעבר לשעות עבודתה הרגילות.

                      התשלום יבוצע על-ידי הבעלות על הגננת מהיום הראשון להיעדרות הגננת

                      הקבועה. התביעה לתשלום תוגש על-ידי העוזרת לגננת אל הבעלות; התביעה תפרט

            את המועדים, את המקום ואת שם המוסד שבהם מילאה העוזרת את מקום הגננת.(3)

 

     (2)  תשלום לממלאת מקום של גננת

           שכרה של ממלאת מקום לגננת, בעד שעת הוראה יהיה בשיעור המשכורת החודשית

           המשולבת של גננת בכירה בשנת הוותק השלישית חלקי 120, בתוספת % 20 דמי

           פדיון חופשה.(4)

 

     (3)  תשלום לממלאת מקום של העוזרת

           ממלאת מקום עוזרת לגננת תקבל את שכרה מהבעלות בהתאם לתעריפי השכר הנהוגים

           לגבי עוזרות לגננות.

 

 
אסמכתא :

  1 חוזר מנכ"ל לד / 7, עמ' 5, סעיף 132.

‏  2 חוזר מנכ"ל לו / 6, עמ' 10, סעיף 143; חוזר האגף לתכנון ולתקציב מיום 12.10.81.

‏  3 חוזר מנכ"ל לח / 6, עמ' 20, סעיף 200 והסכם קיבוצי מ - 15.5.91; חוזר

‏     מנכ"ל שן / 3, עמ' 32, סעיף 6.7.

‏  4 חוזר מנכ"ל לד / 8, עמ' 16, סעיף 182.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  12/01/2014  

עדכוני rss