education - חינוך אגף חינוך מיוחד המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלויות(התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה)
קול קורא לתקצוב רשויות/בעלויות לשנה"ל התשע"ח
 

מספרי הקול קורא:

 

 

מחוז

מרכז קרנות

מחלקה אחראית

מס' קול קורא

1

צפון

206200

60000925

8519

2

חיפה

206300

60004601

8520

3

מרכז

206400

60006066

8521

4

תל אביב

206500

60000923

8522

5

ירושליםמנח"י (מוטב עיריית ירושלים)

206100

61004280

8523

6

חרדי

207600

61007434

8524

7

דרום

206600

61004281

8525

8

התיישבותי

 

ינוהל באמצעות מינהל החינוך ההתיישבותי

 

  

תוקף הקול קורא:  7.11.2017 - 16.10.2017

 

תקנה תקציבית: 41-01-14

  1. הגשת הבקשה תעשה באמצעות פורטל המרכבה ודרך מרכז הקרנות של המחוז ותתאפשר בין התאריכים הבאים :  מיום שני , כו' תשרי תשע"ח , 16 באוקטובר 2017, עד ליום שלישי יח' בחשון תשע"ח ,7 בנובמבר 2017
  2. על הבעלויות/ הרשויות לעמוד בקריטריונים המפורטים במסמך הרצ"ב: תקנות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (התאמות נגישות פרטנית לתלמיד ולהורה)-  קריטריונים  לתקצוב רשויות/ בעלויות  .
  3. במידה והבקשה לא תוגש עפ"י המבוקש באופן מלא, ועד למועד המצוין, הבקשה תידחה.
  4. לשאלות ניתן לפנות לאגף לחינוך מיוחד במחוז או במטה בדוא"ל:  special_education@education.gov.il , יש לציין בפנייה את מספר ה"קול קורא" שבעניינו פונים.

לתשומת לב המגישים!

חלוקת התקציב תעשה רק בכפוף לקיומו של תקציב מתאים בתקנה התקציבית הרלוונטית.

אין בפרסומו של "קול קורא" זה כדי לחייב את המשרד לקבל את הבקשות שהוגשו.

 

מצ"ב קבצים רלוונטיים:

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  20/10/2017