education - חינוך אגף חינוך מיוחד המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
ועדות מתוקף חוק חינוך מיוחד -  ועדות שילוב מוסדיות: ועדות השמה וערר
 

 

ועדות השילוב, ההשמה והערר הן ועדות מקצועיות שבידיהן הסמכות והאחריות לקבל החלטות לגבי זכאותו של תלמיד עם צרכים מיוחדים לקבלת תמיכות ממערך החינוך המיוחד, בהלימה לצרכיו.

 

ועדת השילוב מתקיימת במוסד החינוך הרגיל ומטרתה לקבוע את הזכאות של התלמיד עם הצרכים המיוחדים לתמיכה במסגרת תכנית השילוב במסגרת החינוכית הרגילה (לידיעת ההורים: במידה ואתם זקוקים לעותק של החלטת וועדת ההשמה להגשה לרשויות המס, שימו לב, להחתים את יו"ר הוועדה או את מנהל מחלקת החינוך על העותק המבוקש).

 

ועדת ההשמה מתקיימת ברשות המקומית, ומטרתה לקבוע:

  1. זכאות של תלמיד לחינוך מיוחד ולהשמה ברצף המסגרות החינוכיות הקיים: גן רגיל, כיתה רגילה, גן חינוך מיוחד, כיתה מיוחדת בבית ספר רגיל, בית ספר לחינוך מיוחד.
  2. להוות ועדת ערר על החלטת ועדת השילוב המוסדית. 

ועדת ערר מתקיימת במשרד החינוך במחוז המתאים ומטרתה לדון בערר ההורים והתלמיד על החלטת ועדת ההשמה לצורך קבלה או דחייה של ההחלטה שהתקבלה במעמד ועדת ההשמה.

 

ועדות אלו מהוות צומת משמעותי של קבלת החלטות בתהליך מתמשך של תמיכה וטיפול בתלמיד עם צרכים מיוחדים בדרכו החינוכית. לפיכך משתתפי הוועדה רואים הן בהורים והן בתלמידים שותפים משמעותיים והכרחיים בדיונים.

שותפות זו יש בכוחה להאיר את מכלול הווייתו של התלמיד הן במסגרת החינוכית והן במסגרת המשפחתית, לצורך קבלת החלטה מיטבית בענינו, החלטה אשר תקדם את איכות חייו של התלמיד ותיתן  מענה הולם לצרכיו הייחודיים בתחום הקוגניטיבי, החברתי, הרגשי וההתנהגותי.

 

מידע בנושא ועדת השילוב, ההשמה והערר, ניתן למצוא בחוזר מנכ"ל: 

 

 1.2-41יישום חוק החינוך המיוחד: ועדת שילוב מוסדית, ועדת השמה ביושבה כערר על ועדת שילוב, ועדת השמה וועדת ערר,  תשעב/3(א), התשע"ב, 11 באוקטובר 2011

 

בחוזר מנכ"ל ניתן למצוא מידע והנחיות בנושאים: 

 

§         הרכב הוועדה על פי חוק

§         מהלך הפניית תלמיד לוועדה

§         היערכות לקראת דיון בוועדה

§         המסמכים המשמשים את הוועדה

§         מהלך הדיון בוועדה

§         החלטות הוועדה

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/12/2012