education - חינוך אגף חינוך מיוחד המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
תהליכי הערכה בקרב תלמידים עם צרכים מיוחדים
 

תהליך תכנון הלימודים כולל גיבוש של יעדים חינוכיים ואמצעים למימושם, המלווים בהערכה ובמשוב של תהליכי ההוראה וההבחנות. מטרת ההערכה היא להשביח את תהליכי ההוראה והלמידה, וליצור מערכת משותפת של ציפיות ותובנות בין הגורמים השותפים בתוך המערכת החינוכית ומחוצה לה.

תכנון הלימודים לתלמידים עם צרכים מיוחדים יכלול דרכים וכלים להערכה בכל התחומים הנלמדים, וכן הערכה של התכנית האישית של כל תלמיד בהתאם ליעדים שנקבעו בה. ההערכה תתבסס על כלים ושיטות כנהוג בשכבת הגיל בחינוך הרגיל, תוך ביצוע התאמות נדרשות.


להיוועצות בנושא ניתן לפנות לאילנה קלר, מדריכה ארצית לתחום שפה והערכה, אגף חינוך מיוחד

 

התאמות לתלמידים עם צרכים מיוחדים

 

מבחני המיצ"ב הפנימי

האגף לחינוך מיוחד מקדם את התפיסה על פיה הערכה המבוססת על הישגים מצופים בחינוך הרגיל, תורמת להעלאת ציפיות המורים מתלמידיהם, ובכך משפיעה גם על קידום הישגיהם. בהתאם לכך נקראים הצוותים החינוכיים לקיים תהליכים של הערכה פנימית במגוון כלי הערכה, בהלימה מירבית לחינוך הרגיל, כהזדמנות וכאתגר חינוכי לצוותים ולתלמידים כאחד.

תהליכים אלה יתקיימו תוך הפעלת שיקול דעת של הצוות הבין מקצועי באשר לתנאי ההבחנות ולשימוש מושכל בכלי ההערכה בהתאמה למגוון צרכי התלמידים. כמו כן ניכרת חשיבות רבה לקיום שיח עם התלמיד והוריו כחלק מהתהליך.

ההשתתפות במיצ"ב הפנימי נתונה לבחירת בית הספר. מנהל שימצא לנכון לקיים את מבחני המיצ"ב הפנימי יוכל לפנות לראמ"ה, לא יאוחר מה- 22 בדצמבר 2016, כ"ב כסלו תשע"ז עפ"י ההנחיות בקבצים:

 

למידע נוסף:

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  27/07/2017