education - חינוך אגף חינוך מיוחד המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
חטיבות גיל
 

חטיבה עליונה

תעודות סיום לימודים - בחירה של מסלולי למידה והבחנות

להלן מסמך הכולל רקע ומידע אודות מגוון תעודות סיום בחטיבה העליונה.
המסמך כולל קישורים להרחבת המידע בנוגע לכל אחת מתעודות הסיום וכן שאלות מנחות להפעלת שיקול דעת בבחירת מסלול הסיום המתאים לכל תלמיד.


בחירת מסלולי סיום לימודים לתלמידים עם צרכים מיוחדים - תשע"ח

 

מידע אודות הנחיות בנושא הבחנות בבחינות בגרות

להלן מידע אודות הנחיות הקשורות להערכות הבית ספרית לקראת הבחנות תלמידים עם צרכים מיוחדים בבחינות בגרות.

המידע מתייחס לכלל אוכלוסיית החינוך המיוחד - בתי ספר לחינוך מיוחד לרבות מסגרות חינוכיות בבתי חולים, כיתות חינוך מיוחד בבתי ספר בחינוך הרגיל (לרבות תלמידים שאושרו במסלול חינוך מיוחד  07) ותלמידים עם צרכים מיוחדים עם לקות ששכיחותה באוכלוסייה נמוכה, הלומדים בכיתות רגילות בחטיבות העליונות ונמצאו זכאים להיכלל בתכנית השילוב ע"י ועדת השילוב המוסדית (תכנית שילוב- הקצאה דיפרנציאלית).


יש לפעול בהקפדה יתירה עפ"י כל ההנחיות, תוך הקפדה על עמידה בלוחות הזמנים המצוינים בהנחיות המפורטות בנהלים השונים. 


באחריות מנהל/ת בית - הספר לוודא כי תהליכי העבודה מתבצעים עפ"י כל הנהלים כדי למנוע טעויות ופגיעה בזכויות התלמידים.

חוזר אגף  בכיר בחינות - בחינות הבגרות שנה"ל תשע"ח (2018) 

מסמך הנחיות למתן התאמה מסוג "הכתבה לבוחן ניטראלי"

להלן מסמך הנחיות למתן התאמה מסוג "הכתבה לבוחן ניטראלי", בבחינות בגרות לתלמידים  בחטיבה עליונה הזכאים לשירותי החינוך המיוחד.


 

הנושא

קישור למסמך

אגף א' חינוך על יסודי

אתר אגף א' חינוך על יסודי

ארגון הלימודים ותעודות הסיום

חוזר מנכ"ל - ארגון הלימודים ותעודות הסיום

התכנית הלאומית ללמידה משמעותית - החטיבה העליונה: מבנה הלימודים, ההיבחנות ותעודות הסיום בחינוך הטכנולוגי

חוזר מנכ"ל- מבנה הלימודים, ההיבחנות ותעודות הסיום בחינוך הטכנולוגי

פתיחה וסגירה של מגמות בחינוך הטכנולוגי

חוזר מנכ"ל - נוהל הפתיחה והסגירה של מגמות בחינוך הטכנולוגי

מועדי הבחנות לאוכלוסיות מיוחדות

חוזר מנכ"ל - מועדי ההבחנות לאוכלוסיות מיוחדות

התפתחות אישית ומעורבות החברתית

תכנית - התפתחות אישית ומעורבות חברתית

חוזר מנכ"ל ומסמכים נוספים – תכנית התפתחות אישית ומעורבות חברתית – אתר מנהל חברה ונוער

התפתחות אישית ומעורבות חברתית - התאמות לחינוך המיוחד

הנחיות לתחומי הדעת השונים

המזכירות הפדגוגית - אתרי המקצועות – הנחיות מנהלי תחום הדעת

הכרה בציונים בית ספריים

הכרה בציונים בית ספריים – אתר אגף א' חינוך על יסודי

נהלי הדיווח בחטיבה עליונה

חוברת הקמת בסיס הדיווח בחטיבה העליונה, תשע"ח

המבחנים המותאמים לתלמידים עם לקויות למידה

המבחנים המותאמים לתלמידים עם לקויות למידה

חוזרי מנכ"ל: זכויות תלמידים עולים ותלמידים תושבים חוזרים.

התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: זכויות של תלמידים עולים הנבחנים בבחינות הבגרות

התוכנית הלאומית ללמידה משמעותית – החטיבה העליונה: זכויות של תלמידים תושבים חוזרים ושל אוכלוסיות מיוחדות בהיבחנות בבחינות הבגרות

נהלי אגף הבחינות:

רישום תלמידים, הזמנת שאלונים, בקשת התאמות בהיבחנות, הזמנת משגיחים ובוחנים, נבחני משנה בוגרים ועוד

נהלים והנחיות -  פורטל בחינות

 

קבוצת דיון - אגף א' על יסודי

קבוצת דיון – שאלות ותשובות – התכנית החדשה "ישראל עולה כיתה"

קבוצת דיון - בחינות בגרות בחינוך המיוחד, אגף א' חינוך מיוחד

קבוצת דיון – בחינות בגרות בחינוך המיוחד

 

 

  •  עדכון פרטי התלמידים - הנחיות בנוגע לקודים הרלוונטיים לכל תלמיד, מופיעות בחוברת  "הקמת בסיס הדיווח בחטיבה העליונה",  בפרק מצבת תלמידים.
  • בתי ספר לחינוך מיוחד המעוניינים להגיש לראשונה תלמידים לבחינות בגרות, נדרשים להגיש בקשה  מוקלדת בטופס "בקשה לפתיחת מוסד להגשה לבחינות בגרות" (נספח 1  במסמך זה). יש למלא בדייקנות את כל המידע הנדרש, כולל המלצה מפורטת וחתומה של הפיקוח על החינוך המיוחד. את מכתב הבקשה יש לשלוח עד סוף חודש נובמבר  אל גב' כנרת שמואלי, מדריכה ארצית , חינוך א' מיוחד, בדוא"ל: kineretsh@education.gov.il עבור מנהלת אגף א' חינוך מיוחד.
  • תלמידים הממשיכים ללמוד במערכת החינוך עד גיל 21, הרשומים במצבת תלמידים – מעמדם הוא ככל הנבחנים האחרים והם זכאים לציונים בית ספריים בבתי ספר בהם ישנה הכרה בציונים בית ספריים.
  • מומלץ כי צוותים חינוכיים המלמדים בחט"ע לקראת בחינות הבגרות ישתתפו בקורסים, במפגשים מחוזיים ובימי עיון מטעם אגף א' לחינוך מיוחד ומטעם המפמ"רים למקצועות  השונים. המידע מפורסם באתרי המפמ"רים ובפורום "בחינות ‏בגרות‏ בחינוך‏ המיוחד" באמצעות המדריכה הארצית לנושא מטעם האגף.
  • יש לעקוב בקביעות אחר שינויים בהנחיות ועדכון חוזרים ונהלים לכלל החטיבות העליונות במערכת החינוך.

     

      נספח מס' 1: בקשת הצטרפות לקובץ מוסדות

 

 

 

הבחנות בבחינות הבגרות במסגרות החינוך המיוחד  – קישורים ומידע אודות הנחיות להערכות הבית ספרית מתכונת הבחנות ישנה וחדשה גם יחד - תלמידי חנ"מ, שכבה י"א – חורף תשע"ו

 

עדכון בהתאמות בדרכי היבחנות לתלמידים בחינוך הערבי הבדואי והדרוזי

 חוברת הקמת בסיס הדיווח לחטיבות עליונות - תשע"ח

 

הסבר:

 התאמות לתלמידים עם צרכים מיוחדים המשולבים בכיתות יג-יד


 

קבוצת דיון

קבוצת דיון בנושא בחינות בגרות בחינוך המיוחד

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/11/2017