education - חינוך אגף חינוך מיוחד המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
תכניות חינוכיות אישיות - תח"י
 

 

המסמך המצורף הוא  טיוטה ראשונה  שהתגבשה במהלך שלוש שנים על ידי  קבוצת הפיתוח של המתי"אות ועל ידי ועדת תח"י.

בשנה"ל תשס"ה – תשס"ו הוקמה קבוצת הפיתוח בנושא התח"י מתוך כוונה לאפשר עבודה אינטגרטיבית בין מנהלי המתי"א , לבנות תוצרים משותפים וכלים  אחידים.

בשנה"ל תשס"ו התכנסה ועדה בנושא התח"י שגיבשה את המסמך הנוכחי.

המסמך הינו טיוטה ראשונה המתפרסמת באינטרנט. נשמח לקבל תגובות ולפתח שיח בנושא בקבוצת הדיון – תכנון לימודים.

 

עם הכניסה למאה ה -21  גוברת ההכרה כי היכולת ללמוד היא בשורש ההתפתחות האנושית והתנאי לחיים מספקים ולמימוש עצמי. אמנות בין לאומיות הכירו בזכות הטבעית והבסיסית של ילדים ללימודים, ובחובתה של החברה להבטיח לכל אדם את הזכות ללמידה וחינוך שאינה תלויה בשיבוץ או במסגרת חינוכית רגילה או מיוחדת. צרכים מיוחדים, ליקויים ומוגבלויות עלולים לפגוע במימוש הזכות. תלמידים עם צרכים מיוחדים נזקקים לעיתים, למגוון התאמות וגישות חינוכיות מיוחדות, שיסייעו להם להצלחה בלימודים ולבטא את יכולתם.

בשנים האחרונות גוברת המודעות בקרב האנשים הפועלים במערכת החינוך מפקחים, מנהלים, מורים וקובעי המדיניות בדבר קיומה של שונות בקרב לומדים המצריכה התייחסות הולמת שתאפשר מימוש יכולותיהם  (מתוך דו"ח הוועדה לבחינת יישום חוק החינוך המיוחד - דו"ח מרגלית,  תמוז התש"ס, יולי 2000).

לפיכך, אחת מאבני הבוחן של מערכת החינוך בישראל היא יכולתה ונכונותה לתת מענה חינוכי-לימודי הולם לצרכים המיוחדים של תלמידים בעלי צרכים מיוחדים המתקשים להסתגל מבחינה לימודית או חברתית לנורמות המקובלות במסגרות החינוך הרגיל.

 

מכאן על המורה בעבודתו להתייחס לכל תלמיד כפרט, להכיר את נקודות החוזק והחולשה שלו ולהתאים את שיטות ההוראה והחינוך לצרכים המיוחדים שלו - קו זה מבוסס על ההנחה שילדים, כתלמידים וכבני אדם, שונים זה מזה, ושומה על המורה להכיר בשונות זו ואף לחנך את תלמידיו להכיר בה ולהוקירה. ההתמודדות עם התלמיד בעל הצרכים המיוחדים מהווה אתגר חינוכי למורה ומופת לקהילה שבה הוא אמור להשתלב בשעות שלאחר הלימודים וכאדם בוגר.

 

בנובמבר 2002 נחקק בכנסת תיקון מס' 7  לחוק חינוך מיוחד, פרק ד': שילוב ילדים עם צרכים מיוחדים.

השילוב מעוגן בחוק המסדיר בסעיפיו את ההליכים לקבלת הזכאות, מגדיר מהי הזכאות, וכן את החובה לקביעה ולביצוע תכנית חינוכית יחידנית לתלמידים שנכללים בתוכנית השילוב (תח"י) .

 

 תכנית חינוכית יחידנית - טיוטה 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/12/2012