education - חינוך אגף חינוך מיוחד המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
הוראת חינוך לשוני בחינוך המיוחד
מדריכה ארצית: אילנה קלר
 

החינוך  הלשוני, מהווה נדבך מרכזי ב"תכנית הליבה", אשר אומצה ע"י האגף לחינוך מיוחד,  מתוך תפיסה המודעת לכך, שהחינוך הלשוני מחוייב לפתח ולהעמיק את הכישורים האנושיים הבסיסיים והייחודיים ביותר, החיוניים ליצירת קשר ותקשורת באמצעות מערכות השפה הדבורה והכתובה. הנחות היסוד המזינות את ת"ל בחינוך הלשוני, נגזרות מעקרון השוויון ברוח החינוך ההומניסטי,  ודוגלות בזכותו של כל תלמיד לרכוש ולפתח כלים , כישורים ומיומנויות, אשר יסייעו לו להתנהל בעולם ובאיכות חיים מירבית.

החינוך הלשוני חופן בחובו מטרות לטיפוח כישורי שפה ואוריינות, כגון: כישורים ליצירת קשר מילולי משמעותי בעל-פה ו/או בכתב, יצירת אינטראקציות חברתיות, נגישות למידע ולידע , שותפות והנאה מנכסי שפה ותרבות. על כן, מהווה גרעין משמעותי בתכנית "הליבה" , ומסד לתכנון ולפיתוח תכניות חינוכיות, בכל מסגרת חינוכית באשר היא ( המדריך ליישום והטמעת החינוך הלשוני בחינוך המיוחד, 2007, האגף לחינוך מיוחד).

הנחיות להוראת שפת אם בחינוך המיוחד במסמך מתנ"ה

בחינוך הקדם יסודי עמ' 26,57.

בחינוך היסודי עמ' 107,179.

בחינוך העל יסודי עמ' 260,333.

למידה משמעותית בשפה

 למידה משמעותית בשפה

הועדה הארצית לחינוך לשוני בחינוך המיוחד

הועדה הארצית לחינוך מיוחד כוללת שתי מדריכות ארציות, האחת למגזר היהודי והאחת למגזר הערבי ומדריכות מחוזיות לחינוך לשוני בחינוך המיוחד. מטרות הועדה הארצית הן:

1.      הדרכה למסגרות החינוך המיוחד בהטמעת תכנית החינוך הלשוני בחינוך המיוחד בקרב כל אוכלוסיות החינוך המיוחד ועל רצף הגילאים.

2.      השתתפות בגיבוש מסמכי מדיניות להטמעת תכנית החינוך הלשוני בחינוך המיוחד.

3.      פיתוח מקצועי של צוותי הוראה בתחום החינוך הלשוני.

4.      פיתוח חומרי הוראה/למידה ליישום התכנית בחינוך המיוחד.

 דגל הועדה הארצית לחינוך לשוני בחינוך המיוחד תשע"ח

 

תכנון לימודים בחינוך לשוני בחינוך המיוחד

תכניות לימודים בחינוך לשוני לחינוך הכוללני על רצף הגילאים:

תכנית הלימודים לגיל הרך – "תשתית לקראת קריאה וכתיבה" באתר האגף לחינוך קדם יסודי

 רצף ההישגים הנדרשים לכתות א'–  מסמך המנכ"לית 2002

תכנית הלימודים לחינוך היסודי באתר האגף לחינוך יסודי

תכנית הלימודים לחינוך העל יסודי באתר האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים

 מפת יעדים למיפוי ותכנון

 

המדריך ליישום והטמעה של תכניות הלימודים בחינוך לשוני בחינוך המיוחד

המדריך ליישום והטמעה של תכניות הלימודים הינו פרי עבודתה  של וועדה ארצית, בה לקחו חלק מפקחים, מנהלים, מדריכים ועובדי הוראה ממקצועות הבריאות מכל מחוז. מדריך זה נועד  לסייע לצוותים החינוכיים בהטמעת התכנית במסגרת החינוכית, לצד מערך הדרכה והשתלמויות.

להלן פרקי המדריך:

 פרק ראשון- מבוא תיאורטי

  פרק שני- ההישגים הנדרשים בהתאמה לחינוך המיוחד

 פרק שלישי- נספחים:

נספח מס' 1 –תכנון לימודים בחינוך הלשוני

נספח מס' 2- תמיכות ייחודיות ע"פ אוכלוסיות

נספח מס' 3- גישות ושיטות להוראת קריאה 

נספחים 4,5,6- מילון מושגים בחינוך לשוני, מאמרים והמלצות למקורות קריאה, טבלאות למיפוי ממצאי הערכה חינוכית 

תכניות הוראה וחומרי למידה/הוראה

חומרי עזר להוראת עברית (חינוך לשוני) בכיתות א'-ו' באתר האגף לחינוך יסודי: תכניות לימודים, תכניות הוראה ויחידות הוראה

תכנית הוראה להטמעת יעדי עברית (חינוך לשוני) בכיתות א'-ב'
התאמות בדרכי הוראה

תכנית ההוראה לחינוך הרגיל, מכילה גם פרק המתייחס להיבטים ייחודיים להוראת שפה בקרב תלמידים עם צרכים מיוחדים המשולבים בכיתה הרגילה.

בנוסף, נכתבו התאמות בדרכי הוראה להטמעת התכנית בקרב תלמידים בכיתות חינוך מיוחד בבתי ספר רגילים ובבתי ספר לחינוך מיוחד. התאמות אלו מפורטות על פי פרקי התכנית.

להטמעה מיטבית של התכנית יש להשתמש בתכנית לחינוך הרגיל ובהתאמות בדרכי ההוראה המופיעות בקישור בסוף כל פרק.

להלן ההתאמות בדרכי ההוראה על פי פרקי התכנית:

 הוראת יסודות הקריאה והכתיבה – דגשים ייחודיים בתחום המודעות הפונולוגית

 הוראת יסודות הקריאה והכתיבה – דגשים ייחודיים בתחום הוראת הכתיב

 קידום הבנת הנקרא

 קידום תהליכי כתיבה

 קידום השיח הדבור

 קידום קריאה להנאה

 קידום ידע מטה לשוני

 הרחבת אוצר מילים

  הוראה של יצירות ספרות

 

הערכת הישגים בשפת אם

 מחוון להערכה ומיפוי בחינוך המיוחד מתוך המדריך ליישום והטמעה של החינוך הלשוני בחינוך המיוחד

הוראת ספרות

 

חינוך לשוני מבוסס סטנדרטים בגן

 קישור למסמך חינוך לשוני מבוסס סטנדרטים בגן

 

עבודת הצוות הבין מקצועי בתחום שפה ותקשורת

 מודל עבודה שיתופי בתחום השפה והתקשורת

 

חמרים מימי עיון

יום עיון תשע"ה: הוראת השיח הדבור בחינוך המיוחד

 בין השיח הדבור והשיח הכתוב

 הערכה של כשירות תקשורתית

 שיחה-קשר או כשל_ רינת גולד

 

חומרים מיום עיון חינוך לשוני בחינוך המיוחד-28/5/2014

  הטמעת תחום השפה- חינוך לשוני בחינוך המיוחד

 לומדים לקרוא, לומדים לקרוא עברית. עמליה בר-און, החוג להפרעות בתקשורת, אוניברסיטת תל אביב

 הוראת הקריאה בקרב תלמידים עם מוגבלות שכלית התפתחותית- קריאה כתומך שפה.

 טיפול בתלמידים עם פרופילים שונים של קשיי למידה.

 

יום עיון תשע"ו - קריאה, הבנת הנקרא ומה שביניהן

נקודת מבט רכ-רכיבית על הבנת הנקרא, פרופ' מיכל שני (מצגת)

אוצר מילים אקדמי ורגשי, פרופ' תמי קציר (מצגת)

היבטים יישומיים בהבנת הנקרא , ד"ר אורלי ליפקא (מצגת)

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/09/2017