education - חינוך אגף חינוך מיוחד המינהל הפדגוגי

עדכוני rss

 
   
 
 
 
 
 
כלי להערכת רמות התפקוד לצורך קביעת זכאות לתמיכה מסוג סייעת לתלמידים המשולבים בחינוך הרגיל
 
 

אנו מבקשים להודיעכם, כי הכלי להערכת רמות התפקוד לתמיכה מסוג סייעת עודכן. בקבצים יש עדכונים בתחומים הבאים:

• תלמיד עם מוגבלות פיזית- עדכון כלי הערכה
• תלמיד עם מוגבלות שכלית התפתחותית- עדכון כלי הערכה
• תלמיד עם אוטיזם - עדכון כלי הערכה
• תלמיד עם מחלות מיוחדות- סידור הרשימה התייחסות להשפעת המחלה על התפקוד

גרסה זו, הינה מעודכנת ויש להשתמש בה בוועדות השילוב.
 
העדכונים נמצאים בקבצים הבאים המצורפים:

 הנחיות וכלי הערכה לתלמיד עם אבחנה פסיכאטרית 

 כלי הערכה לתלמיד עם מוגבלות פיזית

 הנחיות וכלי הערכה לתלמיד עם מחלה מיוחדת 

 כלי הערכה לתלמיד עם מוגבלות שכלית התפתחותית

 כלי הערכה לתלמיד עם עיוורון ולקות ראיה

 כלי הערכה לתלמיד עם אוטיזם

הסייעת תעזור לתלמיד המשולב באופן מיטבי בסביבת הלימודים. בעזרת הסיוע יוכל התלמיד להתפנות ללמידה, להשתלב חברתית וליטול חלק בכלל הפעילויות במסגרת החינוכית. המחנך יוביל תהליך של תכנון, יישום, הנחיה, בקרה ומעקב באמצעות הגורמים המקצועיים העומדים לרשותו. 

חוזר מנכ''ל תשעד/ 5 (א), כ"ט בטבת התשע"ד, 01 בינואר 2014

מילוי הכלי להערכת רמת התפקוד וההחלטה על היקף שעות התמיכה מסוג סייעת יתקיים במעמד ישיבת הצוות הבין-מקצועי בהתאמה לקריטריונים המפורטים בקבצים ובשיתוף מומחית תחום מהמתי"א.

אנו מודים לכל השותפים ומאחלים הצלחה בהטמעת הכלי, הנהלים וההנחיות.
 
בברכה,
רחלי אברמזון

וצוות אגף חנ"מ

 

 

 

 

 

 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/02/2017