education - חינוך התמחות וכניסה להוראה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
קול קורא אגף התמחות וכניסה להוראה
 

קול קורא להפעלת סדנאות במרכזי סימולציה בחינוך במוסדות להכשרת מורים תש"פ

 

קול קורא להפעלת מרכז סימולציה למגזר החרדי 2019


 קול קורא לתחרויות מתמחים תשע"ט


קול קורא ליחידות שלב הכניסה להוראה במכללות ובאוניברסיטאות

לליווי בתי ספר בהבניית תרבות קליטה מיטבית

לשנה"ל תשע"ט


קול קורא להפעלת תכנית ליווי אישי למורי כימיה בתחילת דרכם
על ידי מורים מובילים בתחום הדעת כימיה לשנה"ל תשע"ט


קול קורא לתקצוב ימי עיון, כנסים, יוזמות ומחקרים בנושא שלב הכניסה להוראה, תשע"ט

 

 

קול קורא שני מורים בכיתה-תשע"ט

 

קול קורא -סימולציות בהוראה- תשע"ט

 

קול קורא ליחידות שלב הכניסה להוראה להפעלת יוזמות לקליטה מיטבית

 

קול קורא להפעלת תכניות הכשרה למורים עולים להוראת חינוך גופני

 

קול קורא להפעלת תכניות הכשרה למורים עולים לתעודת הוראה במוזיקה

 

קול קורא להפעלת סדנאות ב"מרכזי סימולציה בחינוך" במוסדות אקדמיים להכשרת מורים בשנה"ל תשע"ח

 

 

קול קורא לתקצוב סדנאות סימולציה לעובדי הוראה בתפקידי הדרכה תשע"ח

 

קול קורא לתקצוב הפעלה של סדנאות סימולציה למורי מתמטיקה תשע"ח

 

קול קורא לתקצוב הפעלה של סדנאות סימולציה למורי אנגלית תשע"ח

 

קול קורא למכללות האקדמיות ולאוניברסיטאות להפעלת תכנית הכשרה למורים עולים המלמדים צרפתית

 

קולי קורא -פרס קליטה מיטבית תשע"ח

 

קול קורא תשע"ח-ליווי לשני מורים בכיתה במגזר הערבי

 

קול קורא להגשת יוזמה בית ספרית לתרבות קליטה במגזר הערבי לשנה"ל תשע"ח

 

 קול קורא לתקצוב הפעלה של מרכזי סימולציה בחינוך עבור אוכלוסייה דוברת ערבית במוסדות אקדמיים להכשרת מורים בשנה"ל תשע"ח ואילך

 

קול קורא למכללות ולאוניברסיטאות בדבר הפעלה של תכניות הכשרה למתמטיקה ומדעים וגמול חונכות למורים עולים חדשים בשנה"ל תשע"ז

 

קול קורא לפרס הקליטה המיטבית - תשע"ז לבתי ספר שקלטו מורים בני הקהילה האתיופית

 

קול קורא למכללות ולאוניברסיטאות בדבר הפעלה של תכניות הכשרה להוראה כוללת ולאנגלית וגמול חונכות למורים עולים חדשים בשנה"ל תשע"ז

 

קול קורא להפעלת מרכזי סימולציה בחינוך עבור אוכלוסיה דוברת עברית במוסדות אקדמיים להכשרת מורים בשנה"ל תשע"ח ואילך

 

קול קורא לתקצוב הפעלה של סדנאות סימולציה למורי אנגלית ומתמטיקה במרכז סימולציה באחד מהמוסדות האקדמיים להכשרת מורים משנת 2017 ואילך

 

קול קורא למוסדות המכשירים עו"ה: אוניברסיטאות ומכללות אקדמיות לחינוך, להגשת בקשה לתקצוב תוכנית ליווי, הדרכה ופיתוח מקצועי לבתי ספר במגזר הערבי, המפעילים דגם הוראה של "שני מורים בכיתה" בשנה"ל תשע"ז

 

קול קורא להגשת יוזמה בית ספרית לתרבות קליטה במגזר הערבי
לשנה"ל תשע"ז

 

קול קורא למסגרות מאושרות תשע"ז

 

 

קול קורא למרכזי סימולציה בעברית

קול קורא למרכזי סימולציה בערבית

 

קול קורא תחרויות אגף התמחות תשע"ו 

 

קול קורא מסגרות מאושרות תשע"ז

 

קול קורא למכללות אודות הפעלה של תכניות הכשרה וחונכות למורים עולים חדשים בשנה"ל תשע"ו

 

 

קול קורא פרס קליטה מיטבית תשע"ו

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  05/10/2019