education - חינוך התמחות וכניסה להוראה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
התמחות בחינוך בלתי פורמלי
 
 

לצד החינוך הפורמלי, תחום החינוך הבלתי פורמלי, נמצא בהתפתחות מתמדת, כאשר יותר ויותר מוסדות אקדמאים מפעילים תארים לחינוך חברתי-קהילתי, נוער וקהילה וחינוך בלתי פורמלי. מתוך כך, נכנסה למערכת בהיקף הולך וגדל, תעודת עובד חינוך שיצרה פרופסיה לעוסקים בחינוך בלתי פורמאלי עם הרשאה פדגוגית מתחום עיסוקם.

כנדרש מעובדי הוראה החל מ-2011 מחוייבים גם עובדי חינוך בשנת התמחות בהלימה לעובדי הוראה הזכאים בתום שנת ההתמחות לרישיון הוראה, זכאים מתמחי עובדי חינוך לרישיון עובד חינוך.

 

קובץ מסגרות מאושרות לחינוך הבלתי פורמלי

 

 נוהל קליטת מתמחים עובדי חינוך והערכתם בחינוך בלתי פורמלי בהתמחות חברתית קהילתית

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/11/2017