education - חינוך התמחות וכניסה להוראה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
משוב אמצע שנה למתמחים
 
 

תהליך הערכת מתמחים

 הערכת מתמחים נועדה לשפר ולקדם את מיומנויות ההוראה של המתמחה. השימוש המרכזי של ההערכה הוא קבלת החלטה האם המתמחה יכול לקבל רישיון לעיסוק בהוראה או לא.
הערכת מתמחים מתבצעת על ידי בעלי התפקידים הבאים: מנהל בית הספר, החונך שחנך את המתמחה לאורך שנת ההתמחות, בשיתוף עם המפקח המקצועי במסלולים הייחודיים.
תהליך ההערכה יתבצע לאורך כל שנת הלימודים, ויכלול משוב אמצע שנה (עד אמצע חודש ינואר) והערכה מסכמת במאי.


1. ביצוע תצפית ומשוב

 בתהליך הערכת מתמחים יקיים מנהל ביה"ס אצל המתמחים המוערכים, שתי תצפיות (אחת בכל מחצית). בנוסף, יקיים החונך ארבע תצפיות (שתיים בכל
מחצית). שתי תצפיות יתועדו על ידי המנהל וארבע תצפיות יתועדו על ידי החונך.  מבין התצפיות (אחת של מנהל ואחת של החונך) יתועדו במערכת המתוקשבת.
 לפני קיום התצפית תיערך שיחה מקדימה עם המתמחה, בשיתוף המורה החונך, לצורך קבלת מידע על ההקשר בו מתקיים השיעור ומטרותיו ולצורך הצבת ציפיות מוקדמות לקראת תהליך ההערכה וההיערכות של המתמחה.
לאחר התצפית תיערך שיחת משוב עם המתמחה, בשיתוף המורה החונך, לא יאוחר משבוע מיום התצפית.
 בסיום שיחת המשוב יוצבו במשותף יעדים לשיפור ולהמשך ההתפתחות המקצועית של המוערך.
 המנהל יתעד בכתב את השיחה המקדימה, התצפית והמשוב ובכלל זה את תגובת המוערך לא יאוחר משבוע מהמועד בו התקיימה התצפית. התיעוד יימסר לידי המתמחה ויישמר בתיקו האישי  של המתמחה בביה"ס.


2. משוב אמצע שנה:

 הערכת המתמחים באמצע שנת ההתמחות תשמש כ"משוב אמצע שנה". הערכה זו תתבצע בשיחת משוב פדגוגית. מטרת משוב אמצע שנה היא לתת למתמחה משוב מפורט ומנומק על עבודתו כדי לסייע בפיתוחו המקצועי.
משוב אמצע השנה הוא האירוע הפורמלי הראשון בתהליכי הערכת המתמחים. משוב זה יבוסס על מעגל גדול ורחב של פעילויות שהתרחשו במהלך הזמן מאז כניסת המתמחה לבית הספר (כמו צפייה במתמחה ושיחות חונכות שוטפות) והוא משמש כבסיס לדיון פדגוגי אודות עבודת המתמחה.


משוב אמצע שנה יתקיים במהלך שיחה בין השותפים להערכה – המתמחה, מנהל בית הספר, החונך (ובמידת הצורך גם מעריכים נוספים). במסגרת השיחה יציג המתמחה בפני המעריכים את ההערכה העצמית שלו על תהליכי ההוראה-למידה שהתנסה בהם במהלך פרק הזמן שהוא עובד בבית הספר. בנוסף ישתף המתמחה את הנוכחים בהערכתו את תהליכי הקליטה שלו בבית הספר. שיחת המשוב תכלול התבוננות רפלקטיבית של המתמחה בעבודתו, הצגת החולשות והחוזקות בעבודת המתמחה. השיחה תתבסס גם על התצפיות שנערכו בכיתת המתמחה עד תאריך ההערכה.


 האחריות על מתן משוב אמצע שנה מוטלת על מנהל בית הספר, והמורה החונך. שיחת המשוב תתבצע בנוכחות כל השותפים.
 משוב אמצע שנה יושלם עד ה 15 בינואר של שנת הלימודים. במקרים שבהם התחיל המתמחה את עבודתו בשלב מאוחר יותר, ניתן יהיה לבצע את שיחת המשוב בשלב מאוחר יותר בהתאמה, אך לא יאוחר מחודש פברואר באותה שנת לימודים.
 בתחילת שנת ההתמחות יגיעו לידי המנהל, המורה החונך והמתמחה, הכלי להערכת מתמחים, וטופס סיכום משוב אמצע שנה. מאחר ושנת תשע"ג היא השנה הראשונה לשימוש בכלי ההערכה - יועברו הכלי להערכת מתמחים וטופס סיכום משוב אמצע שנה למעריכים - באמצעות המתמחים.
 ככלל, תשמשנה התצפיות בעבודת המתמחה וראיות נוספות שנאספו במהלך חודשי הכניסה למקצוע, בסיס לשיחת משוב אמצע שנה. הכלי להערכת מתמחים על מרכיביו השונים ישמש כבסיס לשיחת משוב אמצע שנה.
 מועד שיחת משוב אמצע שנה יקבע מראש והמעריכים יקבלו הודעה על המועד בסמיכות ל-15 בינואר של שנת ההתמחות.
 שיחת משוב אמצע שנה תכלול התייחסות למשוב של כל אחד מהמעריכים. בשיחה יתייחסו המעריכים לרכיבים שמופיעים בכלי להערכת מתמחים ולהיבטים הבאים: (1) נקודות חוזקה בעבודת המתמחה; (2) התנהגויות הנדרשות לשיפור; (3) עדויות תומכות רלוונטיות לעבודת המתמחה; ו (4) המלצות אופרטיביות לשיפור. (במהלך השיחה ינתן למתמחה מקום לדון גם בתהליך קליטתו בבית הספר).
 בסיום השיחה ובאחריות החונך ייכתב בטופס משוב אמצע שנה סיכום של שיחת המשוב, שיכלול את ההיבטים המרכזיים שהועלו בשיחה, וכן תקבע תוכנית עבודה להמשך השנה.
 טופס סיכום משוב אמצע שנה, וכל מסמכי ההערכה ששימשו בסיס לשיחת המשוב, יינתנו למתמחה בסיום השיחה, כשהם חתומים על ידי המעריכים. 

 

בקדם יסודי מתבצע תהליך של הערכה מעצבת שמסתיים עד לתאריך ה-15 בינואר. התהליך מבוצע על ידי הגננת החונכת בשיתוף המפקחת על מנת שהמתמחה יקבל משוב אודות איכות עבודת ההוראה ואפשרות לתקן ולשפר לקראת המשך תפקוד מוצלח במערכת.

 


 

 טופס משוב אמצע שנה למתמחים בהוראה בבתי הספר

 

כלי להערכת מתמחים (עברית)

 

 כלי להערכת מתמחים (ערבית) أداة لتقییم المتخصّصین 

 

 איגרת למנהל- משוב אמצע שנה

 

איגרת למפקחות על גני הילדים- הערכה מעצבת

 

כלי להערכת גננות מתמחות

הערכת אמצע למתמחים בקדם יסודי 

כלי להערכת גננות מתמחות בחינוך המיוחד

משוב אמצע שנה לגננות מתמחות בחינוך המיוחד

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  03/01/2018