education - חינוך התמחות וכניסה להוראה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הערכת מתמחים בהוראה
 

מאז החלת חובת ההתמחות בשנת תש"ס מחויבים כל עובדי ההוראה החדשים, בשנת עבודתם הראשונה במקצוע (שנת ההתמחות) להיחשף לתהליכי הערכה אחידים של כלל המתמחים במדינה (חוזר מנכ"ל, תשס"ד 9(ב), 2004).

תהליכי ההערכה כוללים הערכה מעצבת מילולית המתבצעת במחצית הראשונה של שנת הלימודים, והמספקת למתמחה משוב על עבודתו החינוכית וההוראתית והנחיות להמשך עבודתו, והערכה מסכמת (מילולית וכמותית), המתבצעת לקראת סוף שנת הלימודים, המספקת משוב מסכם של שנת ההתמחות ומשמשת בסיס לזכאות המתמחה לקבל רישיון הוראה (חוזר מנכ"ל, 2004).

 

ההערכה המסכמת מתבצעת בבתי הספר על ידי מנהל בית הספר, המורה החונך, בעל תפקיד בבית הספר, מורה עמית ולעיתים גם המפקח. לאחר מכן מתקיימת במוסד ועדת הערכה מסכמת שבה מתקיים דיון אודות ההערכות של כלל המעריכים ונכתבת הערכה מסכמת של ועדת ההערכה. במסגרת הקדם-יסודית מתבצעת הערכה מסכמת על ידי מפקח הגן והגננת החונכת. במסגרת זו  נפגשת ועדת הערכה מסכמת מחוזית, שבה נדונה ההערכה של כל מתמחה על ידי ועדה הכוללת את המפקח הרפרנט, מפקח הגן, מפקח עמית ונציג אגף התמחות ומורים חדשים, ונכתבת הערכה מסכמת של ועדת ההערכה. עמידה בהצלחה בהערכה המסכמת של המתמחה מהווה תנאי לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה.

 

על פי נוהל מחייב, תקפים תהליכי הערכת המתמחים על כלל המתמחים בישראל, והם מבוצעים בפועל החל משנת תש"ס (1999-2000), במהלך 11 השנים האחרונות. לאחרונה, לפני כשנתיים הוחל לבצע את תהליך ההערכה המסכמת של מתמחים במסגרות הבית ספריות (בבית הספר היסודי ובחטיבות) באופן ממוחשב. המעבר להערכה ממוחשבת הוא חלק מהרפורמה החדשה שמתבצעת כיום במדינת ישראל בהקשר להערכתם של כלל עובדי ההוראה.


החל משנת הלימודים תשע"ג יוערכו המתמחים בתהליכי ההערכה המסכמת באמצעות כלי להערכת מתמחים. הכלי להערכת מתמחים הותאם באגף התמחות וכניסה להוראה לכלי ההערכה של מורים שפותח לאחרונה ברשות הארצית למדידה והערכה של מערכת החינוך (ראמ"ה).

 

שימוש מושכל בתהליכי הערכה עשוי לתרום לצמיחה מקצועית של עובדי ההוראה; לעיצוב זהותם המקצועית של עובדי ההוראה, תפיסותיהם את ההוראה כמקצוע וביצועי ההוראה שלהם בפועל ולשיפור איכות ההוראה של עובדי ההוראה לצורך קידום הלמידה של התלמידים בישראל.

 

הערכת מתמחים/עובדי הוראה וקביעת מעמדם בעבודה.

אגף בכיר לכח-אדם בהוראה

יום למידה

י"א בכסליו תשע"ד  14 בנובמבר 2013


 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  14/11/2016