education - חינוך התמחות וכניסה להוראה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
לקראת התמחות
מידע לסטודנטים - לקראת שנת ההתמחות
 

חובת התמחות בהוראה:

ההתמחות בהוראה (סטאז') מתבצעת בשנת העבודה הראשונה במערכת החינוך, והיא חובה על כל בוגרי המסלולים ללימודי תעודת הוראה. ניתן להשתלב בהתמחות החל משנת הלימודים האחרונה לתואר ולתעודת ההוראה.  על כל מתמחה להצטייד באישור סיום לימודים ממוסד ההכשרה  לצורך השיבוץ במערכת החינוך (מצ"ב דגמי האישורים כנספחים).

פטורים מהתמחות הם עובדי הוראה קבועים במערכת החינוך, או בעלי ותק של 5 שנים בהוראה, לאחר קבלת אישור לפטור מסטאז' מהמפקח מר משה מאיר


מקום העבודה בשנת ההתמחות:

ככלל, ההתמחות בהוראה תיעשה בשכבת הגיל: קדם יסודי, יסודי, חט"ב או על יסודי, ובהתמחויות, מקצועות ההוראה, שהמתמחה הוכשר להם במהלך ההכשרה להוראה. על כל מועמד להתמחות, למצוא עבודה בהתאם להכשרתו. יש לפנות למפקחים במחוזות, ניתן גם לברר ישירות בבתי הספר.

היקף משרה להתמחות:


היקף משרה להתמחות הוא  שליש משרה לפחות . בהמשך פרוט מהות שליש המשרה בהתאם  לרפורמות ולחטיבת הגיל. באחריותו של המתמחה  לדאוג  כי משרתו היא לפחות שליש. אם יתברר בהמשך כי לא מדובר בשליש משרה - האגף  יאלץ לא להכיר בשנת ההתמחות


משרת הוראה למתמחים ברפורמת "אופק חדש"


כאמור היקף המשרה להתמחות הוא שליש משרה לפחות.


כל מתמחה שישובץ בבית ספר יסודי רשמי או בחטיבת ביניים רשמית, או יעבוד בחינוך הקדם יסודי, תנאי העסקתו ושכרו יהיו לפי הסכם "אופק חדש", כדלהלן:


בהסכם "אופק חדש" – שליש משרה הוא היקף של 12 שעות שבועיות. העסקה בהיקף הקטן משליש משרה - לא יכולה להיחשב כהתמחות.


 


פירוט הרכב שליש המשרה עפ"י הסכם "אופק חדש": שעות ההוראה יורכבו מ- 3 סוגים של שעות: שעות פרונטאליות, שעות פרטניות ושעות שהייה. שעות פרונטאליות - הוראה במליאת הכיתה, בבית ספר יסודי - 8 שעות שבועיות. בחטיבת ביניים - 7 שעות שבועיות. שעות פרטניות - 2 שעות שבועיות. בחינוך היסודי ובחטיבת הביניים, השעות הפרטניות מיועדות להוראה של קבוצה המונה 5-1 תלמידים, שעות שהייה - 2 שעות שבועית בחינוך היסודי ו-3 שעות שבועיות בחטיבת הביניים. שעות שהייה מיועדות ל: פגישות עבודה עם החונך והשתתפות בפגישות עם הצוות הבית ספרי, מפגשים פרטניים עם הורים, הכנת חומרי למידה ובדיקת עבודות ומבחנים. הרכב שליש המשרה בחינוך הקדם יסודי: לגננת מנהלת גן: 10 שעות עבודה בגן הילדים. לגננת משלימה: 11 שעות עבודה בגן הילדים.


לנוחיותכם,  טבלת התפלגות המשרה ב"אופק חדש" בבתי ספר: 


            היקף העסקה

100%

70%

50%

33% למתמחה

שעות פרונטאליות

26

18

13

8-7

שעות פרטניות

5

4

2

2

שעות שהיה

5

3

3

2-3

סה"כ שעות

36

25

18

12


מי שלא השתלב באופק חדש:

היקף שליש משרתו בהוראה: 10 שעות הוראה ביסודי ובקדם יסודי, ו-8 שעות הוראה בעל יסודי.

היקף המשרה למתמחים ברפורמת "עוז לתמורה" בחטיבה העליונה

היקף המשרה להתמחות הוא שליש משרה לפחות.

מתמחה שישובץ בחטיבה העליונה, תנאי העסקתו יהיו לפי רפורמת "עוז לתמורה" כדלהלן:

בהסכם "עוז לתמורה" - שליש משרה הוא היקף של 13.5 שעות שבועיות. העסקה בהיקף הקטן משליש משרה, לא יכולה להיחשב כהתמחות.

הרכב שליש המשרה בזיקה לרפורמת "עוז לתמורה" יורכב משלושה רכיבים: שעות פרונטאליות (כולל שעות חינוך, שעות הכנה לבגרות ושעות תפקיד אחרות), שעות פרטניות ושעות תומכות הוראה.

שעות פרונטאליות – 8 ש"ש להוראה במליאת הכיתה וגם עבור שעות תפקיד והן יבוצעו על ידי המורים בין כותלי בית הספר וישמשו לביצוע המשימות המוטלות על בעל התפקיד במסגרת תפקידו.

שעות פרטניות – 2 ש"ש. בשעות אלו יעבוד המורה עם תלמיד אחד או בקבוצה של עד שלושה תלמידים, או לפי החלטה של צוות פדגוגי בראשות מנהל בית הספר- עד  חמישה תלמידים, לצורך תגבור לימודי, הרחבה והעמקה וליצירת שיח משמעותי.

שעות תומכות הוראה – 3.5 ש"ש. בשעות אלו ישהה המורה בבית הספר ויעסוק בפעילויות הבאות: ישיבות עבודה, השתלמויות צוותיות, שיחות עם הורים, הכנת חומרי הוראה, בדיקת עבודות ומבחנים.

טבלת התפלגות המשרה ב"עוז לתמורה" בבתי הספר העל יסודיים:

 

היקף המשרה

100%

75.00%

50.00%

33.75%         מינימום לצורך התמחות

שעות פרונטאליות

24

18

12

8

שעות פרטניות

6

4.5

3

2

שעות תומכות הוראה

10

7.5

5

3.5

משך הנוכחות השבועית בבית הספר (שעות של 60 דקות)

40

30

20

13.5

 

ככלל תנאי ההצטרפות לעוז לתמורה הוא רישיון לעיסוק בהוראה.מתמחה נכנס לרפורמת "עוז לתמורה" ללא רישיון, שכן שנת ההתמחות היא אחד התנאים לקבלת רישיון לעיסוק בהוראה.

 

שכר המתמחים:

הצטרפות ושכר עובד הוראה בשנת התמחות על פי רפורמת "עוז לתמורה":

עובד הוראה המועסק עפ"י הסכם עוז לתמורה זכאי לרכיב "תוספת עוז לתמורה" בשכרו. שיעורו של רכיב זה הינו 42% והוא מחושב על בסיס השכר המשולב, תוספת 2001 ותוספת 2008. מתמחה יהיה זכאי ל- 90% מרכיב מתוספת עוז לתמורה, דהיינו- 37.8% וכן ל- 90% מערכן של תוספת 87' ותוספת 94.

 

 

שכר המתמחה בשנת ההתמחות בהוראה מתוך  הסכם אופק חדש:

א. מתמחה שסיים 80% מחובותיו הלימודיים לשנים א'-ג' יקבל בשנת ההתמחות  90% משכר מורה מתחיל בעל תואר ב"א בדרגה 1 ובוותק 0.
ב. מתמחה שלא סיים 80% מחובותיו הלימודיים לשנים  א'-ג' יקבל בשנת ההתמחות דרגת שכר של מורה בלתי מוסמך ברפורמה.
ג. מתמחה שתקופת התמחותו היא בשנה שלאחר סיום לימודיו לתואר אקדמי ולתעודת הוראה, וכן מתמחה בוגר תכנית המצוינים (המסיים את לימודיו בתכנית מיוחדת, בשלוש שנים) יהיה זכאי בתקופת ההתמחות לדרגת בי.אי בהתניות הבאות:

  1. המתמחה ימציא אישורים על זכאותו לתואר אקדמי ולתעודת הוראה עד סוף חודש מרץ של שנת ההתמחות, וכך ימשיך לקבל  את השכר הנ"ל עד סוף השנה.
  2. אם המתמחה לא ימציא אישורים על זכאותו לתואר אקדמי ולתעודת הוראה לכל המאוחר עד סוף מרץ של שנת ההתמחות, הוא יקבל דרגת שכר של מתמחה ושכרו ינוכה רטרואקטיבית מ-1 בספטמבר של אותה שנה, בהפרש השכר של מורה בעל תואר ראשון שאותו קיבל ובין השכר של מתמחה בהוראה, בהתאם לעבודתו ולהיקף משרתו.
  3. מי שאינו בהסכם "אופק חדש" - ישתכר בתקופת ההתמחות על פי התואר שבידיו. במקרה זה, השכר למתמחה שבחר לעשות את ההתמחות בהוראה במקביל לשנת לימודיו האחרונה הוא שכר "מורה מוסמך בכיר" ובתנאי שיציג אישור מן המוסד המכשיר על מילוי חובות הלימודים לשנים הקודמות.

     

הגורם המעסיק:עבודת ההוראה בשנת ההתמחות היא בשכר, על פי הנ"ל. עבודה ללא שכר לא תוכר כלל כהתמחות. הגורם המשלם הוא משרד החינוך או הבעלות.


באחריותו של המתמחה  לוודא אם יש לו ספק, באמצעות רכז הסטאז' במכללה או באוניברסיטה שמשרתו מתאימה להתמחות.

משך ההתמחות:

משך ההתמחות הוא שנת לימודים אחת. אם לא הוצע למתמחה שיבוץ לשנת לימודים מלאה – תוכר התמחותו אם הועסק ששה חודשי עבודה מלאים באותה השנה, בהיקף הנדרש להתמחות. המועד האחרון לכניסה להתמחות, לצורך עבודה בטווח של ששה חודשים לפחות, הוא 20 בדצמבר בכל שנה. במקרה זה תוכרנה גם שתי תקופות עבודה של שלושה חודשים כל אחת לפחות באותה שנה. בכל מקרה לא תוכר צבירה של ימי עבודה בודדים של מילוי מקום יומי כהתמחות בהוראה

.

ותק וקידום בדרגות  בשנת ההתמחות:

שנת ההתמחות נחשבת כשנת ותק לקביעות, בתנאי שמשך תקופת ההתמחות  עונה על הכללים להכרה בשנה זו כשנת ותק: לא פחות מ-6 חודשי עבודה באותה שנה.

ב"אופק חדש"- בנוסף להכרה לוותק לקביעות, בתנאי שמשך תקופת ההתמחות עונה על הכללים להכרה בשנה זו כשנת ותק: לא פחות מ-6 חודשי עבודה באותה שנה.

ב"אופק חדש"- בנוסף להכרה לוותק לקביעות-שנת ההתמחות מוכרת גם כוותק לצורך הבראה ולצורך מענק יובל. אולם שנת ההתמחות איננה נחשבת כוותק לשכר  או כוותק לצורך קידום בדרגה ברפורמת "אופק חדש". כל תהליכי הקידום בדרגה מתייחסים החל מהשנה שלאחר ההתמחות. ב"עוז לתמורה"- שנת ההתמחות מוכרת לוותק לכל דבר וענין.

טופס כניסה להתמחות:

 


 

מיד עם מציאת עבודת ההוראה, על המתמחה למלא את טופס הכניסה להתמחות באופן מקוון. מתמחה שבוחר לעשות את סדנת ההתמחות במכללה לחינוך יירשם באמצעות הטופס הנמצא באתר המכללה, מתמחה שיבחר לעשות את סדנת הסטאז' באוניברסיטה יירשם מידית באמצעות הטופס הנמצא באתר האגף (מצ"ב קישור הרשמה לסדנה באוניברסיטה).

 

החונך/ת:

בתהליך השיבוץ לעבודה בניהול כוח אדם במחוז – יידרש המתמחה להציג את שם החונך/ת ואת מס' ת.ז. של החונך/ת.
מינוי המורה החונך / הגננת החונכת


מורה חונך למתמחה בבית הספר הוא עובד הוראה בתפקיד מורה, המועסק בסגל בית הספר בו מועסק המתמחה.


גננת חונכת למתמחה בגן ילדים היא עובד הוראה בתפקיד גננת, המועסקת בגן ילדים באותו יישוב בו מועסקת המתמחה.


מינוי מורה חונך ייעשה על ידי מנהל ביה"ס.


מינוי גננת חונכת ייעשה על ידי מפקחת גן הילדים.

מנהל בית ספר או מפקחת גן ילדים לא ישמשו כחונכים

תפקיד המורה החונך / הגננת החונכת


 


חונך את המתמחה במהלך שנת ההתמחות ומספק לו תמיכה בתחומים: 


המקצועי – הכרת תכניות הלימודים, התמודדות עם ניהול כיתה, פיתוח חשיבה רפלקטיבית מקצועית, התנסות בדרכי הערכה מגוונות ועוד.


הרגשי – טיפוח דימוי עצמי מקצועי, סיוע במצבים של תחושת  בדידות או תסכול, סיוע בבניית אמון בין המתמחה לבין סגלי ההוראה, הלומדים וההורים.


המערכתי – לימוד נהלי המערכת, הזכויות והחובות של המתמחה והבטחת השתלבותו בצוות.


מסייע למתמחה להיקלט במוסד החינוכי על ידי טיפוח היכולות החיוניות לעבודתו.


מהווה כתובת עבור המתמחה להיוועצויות דחופות, לתמיכה ולפתרון בעיות שנוצרות במהלך העבודה, עם תלמידים, עם הורים ועם אנשי הצוות.


שותף בתהליך ההערכה של המתמחה על שני שלביו: שלב הערכה מעצבת באמצע השנה ושלב ההערכה המסכמת לקראת סיום השנה, לקראת קבלת רישיון לעיסוק בהוראה.


 

דרכי העבודה של המורה החונך / הגננת החונכת

 

קיום מפגש שבועי אישי קבוע ורציף של שעה עם המתמחה, בזיקה לעבודתו ולנושאים החינוכיים אליהם הוא נחשף במהלך עבודתו.

צפייה בשיעורי המתמחה וקיום שיחת משוב לאחר כל תצפית. צפייה בשני שיעורים לפחות בכל מחצית של שנת הלימודים, בתיאום מראש עם המתמחה. החונך יתעד את התצפיות ואת שיחת המשוב ויביאם לידיעת המתמחה, כמו כן ישמור אותן כעדויות תומכות להערכה.

אפשור צפייה בשיעורים שמעביר החונך. מומלץ כי המתמחה יצפה במהלך שנת הלימודים בשני שיעורים לפחות שהחונך מלמד, בתיאום מראש.

יצירת קשר עם מנהל בית הספר/מפקחת גן הילדים, בעלי תפקידים וכלל הצוות לפיתוח תרבות קליטה מיטבית למתמחים במערכת החינוך.

 

התנאים הנדרשים כדי לשמש כמורה חונך / גננת חונכת

 

בעל תעודת הוראה או רישיון לעיסוק בהוראה,

בעל ותק של ארבע שנים לפחות בהוראה,

בעל ניסיון בהוראה בשכבת הגיל ובחלק ממקצועות ההוראה, אותם מלמד המתמחה,

בעל גישה חיובית לקליטת עובדי הוראה חדשים, מתוך רצון להעצים עמיתים להצלחה בהוראה,

בוגר קורס להכשרת "חונכים ומלווים" מאחד המוסדות האקדמיים להכשרת מורים. או לחילופין: לומד במקביל לעבודתו כחונך בקורס להכשרת "חונכים ומלווים" באחד המוסדות האקדמיים להכשרת מורים. הקורסים מוכרים לצורך קידום בדרגה, והם מופיעים במתווה הפיתוח המקצועי בדרגות הגבוהות ובדרגות הנמוכות. ניתן להשתתף בקורס קצר בהיקף של 30 שעות, בקורס שנתי בהיקף של 60 שעות, ובקורס תהליכי מעמיק בהיקף של 120 שעות.

השתתפות בשני ימי עיון שיתקיימו במוסד האקדמי בו משתתף המתמחה בסדנת התמחות.

 

שנות מעבר בהסדרת חובת ההכשרה לכלל החונכים

 

ככלל – כל החונכים מחויבים להיות בעלי הכשרה לתפקיד, או משתתפים בקורס הכשרה במקביל לשנת החונכות.

בשנת תשע"ח – יחויבו בהכשרה כל החונכים שימונו כחונכים לשני מתמחים או לשלושה מתמחים במקביל.

החל משנת הלימודים תשע"ט – יחויבו בהכשרה כל החונכים.

 

 

תגמול המורה החונך / הגננת החונכת

 

התגמול ב"אופק חדש":

חונכות של מתמחה אחד:  2.4% מהשכר המשולב.

חונכות של שני מתמחים. כל אחד בשעת חונכות נפרדת. 4.8% מהשכר המשולב.

חונכות של שלושה מתמחים. כל אחד בשעת חונכות נפרדת, בתוספת מפגשים משותפים לקבוצת החדשים: 7.2% מהשכר המשולב.

שעה משעות השהייה של החונך ושל המתמחה תוגדר כשעת "חונכות למתמחה".

 

 

התגמול ב"עוז לתמורה":

 הגמול יועבר אמצעות רכז הסטאז' של המוסד בו משתתף המתמחה בסדנת הסטאז'. גובה     הגמול החודשי מתעדכן על ידי אגף התמחות וכניסה להוראה. 

 

הערכת המתמחה:

 

שתי הערכות יבוצעו במהלך השנה: הערכה מעצבת - הערכת אמצע שנה (בחודש ינואר) והערכה מסכמת (במהלך חודש מאי). ההערכה המעצבת תיעשה ע"י השותפים להערכה- המתמחה, מנהל בית הספר והחונך.  ההערכה המסכמת מקוונת תיעשה על ידי ועדה בראשות מפקח או מנהל.

בבתי הספר: נתוני ההערכה ייקלטו באמצעות מערכת מקוונת. המעריכים הם: מנהל בית הספר בשיתוף המפקח, המורה החונך/ת והמתמחה עצמו.

בגני ילדים: המעריכים הם: מפקחת הגן, הגננת החונכת והמתמחה. בראשות הוועדה עומדת המפקחת המחוזית הרפרנטית, בהשתתפות חברת ענף ההתמחות בהוראה.

 

 

 

 

סדנת ההתמחות בהוראה, סדנת הסטאז'

 

 

בשנת ההתמחות חייב המתמחה להשתתף בסדנה של תמיכה, העצמה והתפתחות מקצועית - סדנת סטאז'. חובה על המתמחה להשתתף בסדנת סטאז' לאורך כל השנה, באחת מן המכללות לחינוך או האוניברסיטאות. יש להירשם לסדנא כבר באוגוסט/ספטמבר. קבלת הרישיון מותנה גם בעמידה בהצלחה בדרישות הסדנה.

 

למתמחה ב"אופק חדש" לא תוכר סדנת הסטאז' לצורך הפיתוח המקצועי. למתמחה ב"עוז לתמורה" תוכר סדנת הסטאז' כגמול לפיתוח  המקצועי, רק אם עשה את סדנת הסטאז' אחרי שכבר היה לו תואר ותעודת הוראה.

מתמחה שהועסק בתנאי "אופק חדש" או "עוז לתמורה", שהשתתף בשנת ההתמחות, יכול בנוסף לסדנת הסטאז', להשתתף  בהשתלמות מוסדית – והיא תוכר לו כ- 30 שעות לצורך קידום בדרגה. הכרה זו היא החל משנת תשע"ח.

 

 

רישיון לעיסוק בהוראה:

 

בתום שנת ההתמחות בהוראה, לאחר שההערכה המסכמת נקלטה במשרד החינוך והמתמחה קיבל עליה מכתב הצלחה דרך המערכת הממוחשבת – ישלח המתמחה את האישור אודות ההתמחות, והאישור אודות סדנת הסטאז', בצירוף מסמכי סיום תואר וסיום תעודת הוראה אל האגף הבכיר לכוח אדם בהוראה, לצורך קבלת רישיון לעיסוק בהוראה. הרישיון יישלח אל המתמחה בדואר. מתמחה שקיבל בהערכה המסכמת המלצה על שנת התמחות נוספת או על כישלון בהתמחות – לא יוכל לקבל רישיון לעיסוק בהוראה ויהא עליו לחזור על שנת ההתמחות  כולל  סדנה .

 

מידע על הגשת ערר – ניתן למצוא באתר.

 

 

 


לקראת התמחות תשע"ח


 سنة التخصص (ستاج) في السنة الدراسية  القادمة -2017/2018

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  25/06/2018