education - חינוך התמחות וכניסה להוראה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
ליווי מורים חדשים
 

מורה מתחיל הוא מורה המלמד בשנה הראשונה והשנייה לאחר ההתמחות. הוא מחוייב להשתתף בסדנת למורים מתחילים במוסד להשכלה גבוהה, והנחיה אישית על ידי מלווה.  עבודת החונכות והליווי מורכבת וכוללת שניות בתפקיד: מחד גיסא - הצורך לתמוך במתמחה או במורה המתחיל, ומאידך גיסא - החובה להעריך את עבודתו לצורך מתן רישיון עיסוק בהוראה או לצורך מתן קביעות בהוראה.

 המלווה

 

א.    המלווה הוא עמית מנוסה המלווה את עובד ההוראה החדש לאחר שנת ההתמחות בהיקף של 20 שעות בשנה ומספק לו תמיכה מקצועית-דידקטית, תמיכה חברתית ותמיכה רגשית.

ב.     המלווה מסייע לעובד ההוראה החדש להיקלט בעבודה בדרך של טיפוח היכולות החיוניות לעבודתו. 

ג.     המלווה הוא הכתובת של עובד ההוראה החדש להיוועצות דחופה, לתמיכה ולפתרון בעיות שנוצרות במהלך העבודה, עם תלמידים, עם הורים ועם אנשי הצוות. המלווה יכול לצרף את היועץ החינוכי לסייע בהתמודדות עם קשיים מיוחדים. המלווה ישתף את המנהל לפי העניין והנסיבות.

ד.     כל מלווה יכול ללוות שני עובדי הוראה חדשים לכל היותר. בכל מקרה יש

לקיים את פגישות הליווי לכל עובד הוראה חדש בנפרד.

ה.    תהליך הליווי מתקיים בעיקר בשנה שלאחר ההתמחות, אולם הוא ממשיך גם בשנה השנייה שלאחר ההתמחות למי שקיבל הארכה לשנת ניסיון נוספת בעת תהליך ההערכה לקביעות.

  התנאים הנדרשים למילוי תפקיד מלווה

א.    עובד הוראה בתפקיד של מורה או גננת (מנהל בית ספר או מפקח לא ישמשו כמלווים) 

ב.     מלווה שהוא מורה יהיה עובד הוראה מסגל בית הספר שבו מועסק עובד ההוראה החדש

ג.     בעל תעודת הוראה/רישיון הוראה

ד.     בעל ותק של חמש שנים לפחות בהוראה

ה.    מומלץ שהמלווה יהיה בעל ניסיון בהוראת מקצוע אחד לפחות מתוך מקצועות ההוראה של עובד ההוראה החדש, ובהוראה באותה שכבת גיל שבה מלמד עובד ההוראה החדש.

ו.     בוגר קורס להכשרת חונכים ומלווים באחד המוסדות להכשרת עובדי הוראה.

במקרים חריגים תאושר העסקתו של מלווה שאינו בוגר קורס להכשרת חונכים, ובתנאי שהמלווה ישתלב בקורס להכשרת חונכים ומלווים במקביל לעבודתו. הקורס להכשרת חונכים ומלווים מוכר לצורך קידום במסגרת מתווה "אופק חדש" ו"עוז

לתמורה".

ז.     בעל יכולת ונכונות לתת תמיכה רגשית ומקצועית לעובד ההוראה החדש ולשמש כתובת זמינה לשאלותיו ולהתלבטויותיו, כמו גם מקור להעצמתו.

המינוי לתפקיד מלווה

א.    גננת מלווה תמונה לתפקיד על ידי המפקח על גן הילדים.

ב.     מורה מלווה ימונה לתפקידו על ידי מנהל בית הספר.

ג.     בבית ספר שבו עובד ההוראה החדש הוא מורה יחיד במקצועו, יכול המפקח המקצועי למנות מלווה מאותו תחום גם מחוץ לסגל בית הספר.

ד.     מלווה בתחומי מינהל החברה והנוער ימונה לתפקידו על ידי נציג מינהל החברה והנוער במחוז.

ה.    מינוי המלווה לתפקידו ייעשה מוקדם ככל האפשר ובסמיכות לקבלת עובד ההוראה החדש לעבודה. בכל מקרה ימונה המלווה לא יאוחר משבועיים לאחר שיבוץ עובד ההוראה החדש בעבודה.

ו     מפקח, מנהל וסגן מנהל אינם יכולים לשמש בתפקיד מלווה.

 

תפקידי המלווה

תהליך הליווי, כמו תהליך החונכות, הוא תהליך של דיאלוג מתמיד בין המלווה לבין עובד ההוראה החדש והוא מתקיים במקום העבודה ומחוצה לו. דפוסי התקשורת בין המלווה לבין עובד ההוראה החדש נקבעים על ידי שניהם על פי הצרכים והנסיבות המיוחדים להם. יחד עם זאת קיימים דפוסי עבודה המעוגנים בתפקיד ועל המלווה להביאם לידיעת עובד ההוראה החדש בתחילת תהליך הליווי.

 

א.    קיום סדרה של מפגשים אישיים עם עובד ההוראה החדש, בהיקף של 20 שעות. יש לתעד את תאריכי המפגשים ואת הנושאים הנדונים בהם. מטרת המפגשים היא לקיים שיחות רפלקטיביות ודינמיות להעצמת עובד ההוראה החדש, בזיקה לנושאים חינוכיים שהוא חווה במהלך עבודתו.

ב.     צפייה בשיעורים שמעביר עובד ההוראה החדש, על פי בקשתו ובתיאום מראש. צפיית המלווה בשיעורים מיועדת לסייע לעובד ההוראה החדש מבחינה פדגוגית-דידקטית, מבחינה חינוכית ומבחינה אישית. במסגרת הצפייה על המלווה לרשום לעצמו הערות ואבחנות שישמשו בסיס לשיחה שתתקיים בעקבותיה.

 ג.    צפייה בשיעורים שמעביר המלווה, על פי הצורך. מומלץ כי המלווה יזמין את עובד ההוראה החדש לצפות בשיעורים שהוא עצמו מעביר. צפייה כזאת מזמנת הדגמה של פעולת הוראה ולמידה ממנה, וחשוב שהיא תלווה בשיחה שבה יחשוף המלווה באוזני עובד ההוראה החדש שצפה בו את שיקול הדעת שהנחה אותו ואת תהליכי קבלת ההחלטות בעת הכנת השיעור ובעת ההוראה. באופן זה יכול עובד ההוראה החדש לשמש מעין עמית מקצועי למלווה, לשאול שאלות ולהעיר הערות, פעולות שעשויות לחדד את מיומנויותיו שלו בהוראה.

ד.     קיום שיחות משוב בעקבות צפיית המלווה בשיעוריו של עובד ההוראה החדש. אחת מפעולות הליווי שיש לה תפקיד משמעותי בקידומו המקצועי של עובד ההוראה החדש היא שיחת המשוב. שיחה זו חושפת אותו לאירועים החינוכיים והדידקטיים שהתרחשו בעת ההוראה. שחזורם בעת השיחה מאפשר הפעלת שיקול דעת ובקרה על ההתנסות, תוך חשיבה על הקשר בין המטרות שהוצבו לפני  השיעור לבין הפעילויות שנעשו במהלכו וההישגים שהושגו בעקבותיו. ראוי לברר במהלך השיחה מה היו מטרות ההוראה, אלו החלטות התקבלו בעת ביצועה, מה משמעותן וחשיבותן, במה הן נכונות ואלו חלופות אפשר להציע להן.

ה.    יצירת קשר עם המנהל/המפקח ובעלי תפקידים לפיתוח תרבות קליטה מיטבית של מתמחים ושל עובדי הוראה חדשים.

 ו.    שותפות בתהליכי ההערכה לקראת קביעות, אם היא נדרשת על ידי מנהל בית הספר או מפקח גן הילדים.

גמול ליווי

    המלווה זכאי לגמול ליווי על עבודתו.

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/10/2017