education - חינוך התמחות וכניסה להוראה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 שנת העבודה הראשונה לאחר ההתמחות
 

להלן מידע אודות הרישיון לעיסוק בהוראה ואודות המשך הפיתוח המקצועי במערכת החינוך בשנה שלאחר ההתמחות בהוראה.

 

1. קבלת רישיון לעיסוק בהוראה

 

כדי לקבל את הרישיון לעיסוק בהוראה בסיום שנת ההתמחות  עליכם לוודא שההערכה המסכמת המקוונת נערכה כראוי ונקלטה במשרד החינוך. לאחר סיום ההערכה - אנא הדפיסו לעצמכם מהמערכת הממוחשבת את המכתב המסכם את תוצאות ההערכה שלכם. (הפקת המכתב).

לעומדים בהצלחה בשנת ההתמחות, יצורף למכתב: "טופס בקשה להענקת רישיון".

אנא עקבו אחר ההוראות בטופס, שימו לב יש לצרף את המסמכים הבאים:

תואר אקדמי  B.Ed.  או תואר B.A או M.A

תעודת הוראה- (בנוסף ל -  B.Ed)

העתק מכתב המאשר הצלחתך בשנת ההתמחות ממנהלת אגף התמחות בהוראה - שהנפקתם לעצמכם.

אישור סיום לימודים בסדנת הסטאז'- חתום על ידי מוסד הלימודים.

 

עם הגשת המסמכים לגב' מירב יצחקי,  רישיונות עובדי הוראה, תנועת עובדי הוראה רישוי והסמכה. אגף בכיר לכח אדם בהוראה, משרד החינוך ירושלים 91911 יונפק עבורכם הרישיון לעיסוק בהוראה (טלפון לבירורים: 02-5604744 בימים א,' ג' ד' בין השעות 9:00-12:--).

דוא"ל: rishayon@education.gov.il

 

המשמעות המעשית של קבלת הרישיון לעיסוק בהוראה היא המעבר ממעמד של "מתמחה", למעמד של "עובד הוראה חדש".

 

2. פיתוח מקצועי לעובדי הוראה חדשים

 

פיתוח מקצועי חובה לעובדי הוראה חדשים

בשנה שלאחר ההתמחות, עליכם להירשם לקורס חובה, המיועד לעובדי הוראה חדשים, והוא כולל מפגשים קבוצתיים וליווי אישי. הקורס מיועד רק למי שעוסק בהוראה באותה השנה.

 

היקף הקורס: 30 שעות. מוכר לקידום במתווה הפיתוח המקצועי. בנוסף, 20 שעות ליווי אישי.

 

קורס זה הוא חובה לעובדי הוראה חדשים, לצורך קידום בדרגות. יש לתאם עם המנהל/המפקח את בחירת המלווה. המלווה יכול להיות החונך משנת ההתמחות.

 

עובד הוראה חדש המשתלב במסגרת נוספת לפיתוח מקצועי, בהשתלמות מוסדית על פי בקשת מנהל/מפקח, יוכרו לו עד עוד 30 שעות נוספות. 

 

הירשמו לקורס באחת מהמכללות לחינוך או האוניברסיטאות, בזיקה לתחום ההוראה אותו הנכם מלמדים. הקורס הוא ייעודי למורים מאותו תחום דעת ומאותה שכבת גיל.

 

הרישום לקורס ייעשה אצל רכז הקורסים למורים חדשים במכללה או באוניברסיטה, להלן טבלה ובה מפורטים שמות המוסדות ושמות הרכזים של קורסים אלה.

 

טופס הרשמה יעשה גם בצורה מקוונת, לרישום היכנסו לכאן.

 

 

אגרת למתמחים בהוראה לאחר שנת ההתמחות 

 

 עובד הוראה, צעדים ראשונים

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/12/2018