education - חינוך התמחות וכניסה להוראה מינהל עו''ה הכשרת עו''ה פיתוח מקצועי לעו''ה כוח אדם בהוראה הערכת עו''ה
   

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
טפסים
 

שם הטופס

הסברים למילוי הטופס

טופס מקוון - אישור מסגרת התמחות למתמחים בסדנאות הסטאז' באוניברסיטאות

לשנת תש"פ

טופס מקוון לאישור מסגרת התמחות בבתי הספר ובגנים - ימולא על ידי המתמחה עם תחילת העסקתו ולאחר מינוי החונך.
הטופס הממולא נשלח אוטומטית לאגף ואל רכז/ת הסטאז של המתמחה

אישור מסגרת התמחות למתמחים בסדנאות הסטאז' במכללות

הקישור הינו דרך אתר המכללה. לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכז הסטאז'.

הערכת מתמחים:

הערכת אמצע למתמחים בקדם יסודי 

משוב אמצע שנה לגננות מתמחות בחינוך המיוחד

 

מתבצעת עד לתאריך ה-15 בינואר על ידי הגננת החונכת בשיתוף המפקחת על מנת שהמתמחה יקבל משוב אודות איכות עבודת ההוראה ואפשרות לתקן ולשפר, לקראת המשך תפקוד מוצלח במערכת.

נוהל משוב אמצע שנה למתמחים בהוראה בבתי הספר

הנוהל מנחה כיצד יש להוביל וליישם את תהליך המשוב האמצע שנתי.


משוב אמצע שנה למתמחים בהוראה בבתי הספר

מתבצע עד לתאריך ה-15 בינואר על ידי המורה החונך/ת בשיתוף עם מנהל/ת בית הספר. מטרתו לתת למתמחה משוב על העבר והדרכה לעתיד, לשמש בסיס לשיחה בין החונך/ת ובין המתמחה, אודות איכות עבודתו/ה בהוראה  לקראת המשך תפקוד מוצלח במערכת.

על המתמחה להעביר העתק של טופס המשוב למנחה סדנת ההתמחות

כלי להערכת מתמחים (עברית)

הכלי מותאם לכלי להערכת עו"ה ומורכב מארבעה ממדים המכילים תבחינים שונים הקשורים לאותו ממד.

הכלי נועד לסייע בתהליך הערכתו של המתמחה.

חשוב שהמתמחה ילמד את ארבעת הממדים ואת התבחינים המוכלים בהם לקראת תהליך הערכה.

כלי להערכת מתמחים (ערבית) أداة لتقییم المتخصّصین 

כלי זהה ובעל מטרה זהה בשפה הערבית.

כלי הערכה לגננות מתמחות

כלי להערכת גננות מתמחות בחינוך המיוחד

טופס חריג ידני להערכה מסכמת לגננות

טופס חריג ידני להערכה מסכמת לגננות בחינוך המיוחד

טופס חריג להערכה מסכמת לגננות

מיועד בתשע"ז לכלל הגננות המתמחות בארץ

ההערכה המסכמת מתבצעת בסיום שנת ההתמחות על ידי הגננת החונכת ועל ידי המפקחת. מטרת ההערכה המסכמת היא לתת משוב מסכם על תפקודה של הגננת במהלך השנה. טופס זה הוא תנאי לקבלת רישיון עיסוק בהוראה.

טופס הערכה מסכמת למתמחים בבתי הספר

טופס חריג ידני להערכה מסכמת

ההערכה המסכמת מתבצעת באופן מקוון על ידי ועדה המורכבת ממנהל בית הספר והמורה החונך. תוך מעורבות של רכז השכבה / רכז המקצוע / רכז הערכה או מורה עמית.

המפקח המקצועי חייב להיות שותף להערכה במקצועות של"ח וחינוך גופני בלבד.

מטרת ההערכה המסכמת היא לתת משוב מסכם על תפקודו של המתמחה בהוראה במהלך השנה.

טופס בקשה לקראת קבלת רשיון לעיסוק בהוראה לאחר שנת ההתמחות

טופס בקשה לקראת קבלת רשיון עובד חינוך (למתמחים בחינוך הבלתי פורמלי)

 את הטופס הזה לשלוח ביחד עם:

אישור זכאות לתואר ותעודת הוראה (בחתימתם של נשיא\ראש המכללה ויו"ר המועצה האקדמית) . בצירוף גליון ציונים. 

אישור הצלחה בשנת התמחות

אישור סיום לימודים בסדנת ההתמחות

יש לשלוח טופס זה ואת הטפסים הנוספים אל: לגב' מירב יצחקי,  רישיונות עובדי הוראה, תנועת עובדי הוראה רישוי והסמכה. אגף בכיר לכח אדם בהוראה, משרד החינוך ירושלים 91911 יונפק עבורכם הרישיון לעיסוק בהוראה (טלפון לבירורים: 02-5604744 בימים א,' ג' ד' בין השעות 9:00-12:--).

דוא"ל: rishayon@education.gov.il

בקשת ערר על החלטת ועדת ההערכה המסכמת בשנת ההתמחות

מתמחה שקיבל בהערכה המסכמת, המלצה לשנת התמחות נוספת או שנכשל, יכול להגיש ערר, תוך חודש ימים מזמן קבלת מכתב ההמלצה.

טופס אישור מינוי מורה חונך בשנת ההתמחות

טופס מינוי מורה מלווה בשנה א' ובשנה ב' שלאחר ההתמחות

לקראת צפיה בשיעור מתמחה

 

דו"ח צפיה חונך מתמחה בשנת ההתמחות

 

דו"ח תיעוד שיעורי צפיה של המתמחה עם החונך בשנת ההתמחות. (נשאר אצל החונך, לצורך תיעוד)

מפגשי מתמחה - חונך בשנת ההתמחות

דו"ח מפגשים של המתמחה עם המורה החונך (נשאר בבית הספר)

מפגשי מורה חדש עם המורה המלווה בשנה א' ובשנה ב' שלאחר ההתמחות

דו"ח מפגשים של המורה החדש עם המורה המלווה במסגרת של 20 שעות ליווי אישי (נשאר בבית הספר)

קורס לעובדי הוראה חדשים

טופס מקוון הרשמה לקורס לעובדי הוראה חדשים

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/06/2019