education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
 רכז הטיולים והלמידה מחוץ לביה"ס
 

בחינוך הלא פורמלי מדריך בתנועת נוער (בוגר צבא), עוזר לרכז המחוז בנושא טיולים [בתנועות נוער גדולות]

כישורים מקצועיים

נושא בתפקיד "רכז הטיולים" יהיה בעל הסמכה באחד מתחומי הדעת הבאים,

התואמת לחטיבת הגיל בה מועסק:

  • מורה של"ח
  • גאוגרפיה/ מולדת, חברה ואזרחות
  • הסטוריה של א"י, לימודי א"י
  • גאולוגיה, בוטניקה, זאולוגיה של א"י
  • מקרא וארכיאולוגיה
  • לימודי הסביבה

הרכז יהיה בוגר השתלמות בת 112 שעות להכשרת רכזי טיולים ולמידה מחוץ

לביה"ס במסגרת לימודי תעודה מטעם המשרד. לחילופין, בעל תעודת הוראה

בתחום של"ח.

 

הרכז ישא בתפקידו לא פחות מ-3 שנים. מידי שנה יתחדש מינויו של "רכז

הטיולים" בתנאי, שיעמוד בהשתלמויות שנתיות, בהן יחוייב. הפיקוח על קיום

ההנחיה יהיה באמצעות המפקחים הכוללים, המאשרים את גמולי הריכוז בבתי

הספר.

תפקידי הרכז

בתחום הפדגוגי:

יוודא שלפחות פעם בשנה תדון המועצה הפדגוגית של בית הספר בנושא

הטיולים והלמידה מחוץ לביה"ס. בדרך כלל תכנון שנה"ל הבאה.

 

בנושא "שעת הסיור" יסייע הרכז למנהל בית הספר ולמורים למפות את סביבת

ביה"ס, להכין "תיק שטח" שבו ייכללו מידע מרבי על אפשרויות הלימוד מחוץ  

לביה"ס תוך ניצול סביבתו הקרובה, לפי המקצועות השונים.

 

יסייע בהדרכת והכוונת המורים מתחומי הדעת השונים, תוך חידוד תשומת ליבם

למאגרי הנתונים שבתוך "תיק השטח" והדגשת תופעות עונתיות שראוי

להתייחס אליהן, על פעולות קהילתיות אפשריות ועוד.

   

בנושא "הטיול החודשי" יסייע הרכז בידי רכזי השכבות והמקצוע בתכנון שנתי

כללי. יתחשב בצורכי המחנכים והמורים המקצועיים, יעודד את המורים לנצל את

הסביבה הקרובה לצורכי הלימוד, לבצע פעילויות חינוכיות, חברתיות בשדה   

ובקהילה ולערוך סיורים לימודיים שיש בהם שילוב של מקצועות לימודיים שונים.

 ארגון העבודה בביה"ס:

אחראי על עדכון המורים בכל הנוגע לטיולים: הוראות המנכ"ל המעודכנות, ענייני

בטחון ובטיחות, פרסומים, השתלמויות וכדומה. כמו כן, יעודד מורים להשתתף

בהשתלמויות בנושא הטיולים.

 

יוודא שלפחות באחת מאסיפות ההורים-הכיתתיות-השנתיות, יוסבר (רצוי

בתחילת השנה) נושא הטיולים ויעודדו הורים להשתתף ולסייע.

 

ינהל את תיק הטיולים הבית ספרי. בתיק הטיולים ימצאו: תכנון כל טיול, פעולות

הכנה וסיכום וכן לקחים והמלצות מביצוע הטיול בעבר שניתנו ע"י מורים אחרים.

הרכז יביא את התיק לעיון המורים לפני ביצוע הטיול.

 

בנושא "הטיול הארוך" ידאג לקיים דיון במועצה הפדגוגית בבית הספר, בתכנון רב

שנתי של "טיולים שנתיים" ואישורם, בהתאם לתוכנית הטיולים המחוזית ובתאום

עם בתי הספר המזינים והמוזנים.

  

יסייע בתכנון ופירוט הטיולים למשך שנה, בתיאום עם המורים ועם המחנכים,

בקביעת הימים ובחלוקת מועדי הטיולים במשך כל השנה במידה שווה, ככל

שניתן.

 

רכז הטיולים והמנהל יקבלו מהאחראי לטיול את תכנית הטיול (בכתב), שתכלול

תאור מפורט של המסלול, לוח זמנים, שמות המלווים והערות אחרות שהן

חשובות מבחינת הבטיחות.

המנהל ורכז הטיולים יאשרו בכתב את התכנית, ויציינו איסורים

מיוחדים מטעמי ארגון ובטיחות. העתק התכנית יושאר בבית הספר. לפני היציאה

ידווח האחראי על הטיול לרכז הטיולים ולמנהל על ביצוע כל ההכנות, יעדכנם

בפרטי הטיול, תקלות או שינויים שנוצרו.

 פעילות מול גורמי המשרד והמחוז:

 יקשר בין ועדת הטיולים המחוזית לבין בית הספר.

 

יזום פעולות נוספות הקשורות בטיולים, כגון חוגי טיולים, טיולי הורים וילדים, טיולי

חבר המורים, קיום "פינת מולדת" או "פינת הטיול" בלוחות המודעות בכתות או

בלוח המרכזי.

 

ידווח, לאחר סיכום עם מנהל בית הספר, למפקח הכולל ולגורמים נוספים, כפי

שיידרש, על תכנון ועל ביצוע של טיולים בבית הספר.

 

הרכז ידווח ל"חדר המצב" לטיולים או למינהלת הטיולים על מפגע או על בעיה

בטיחותית או ביטחונית שנתקל בה בזמן הטיול.

  עבודה מול גורמי חוץ:

יסייע למנהל ולמורים בענייני ארגון הטיול והוזלתו ע"י מסע נודד / כוכב הכולל

לינת שטח, ארגון לינות בבתי ספר באזורי הטיול (תמורת אירוח כיתות מבתי

ספר אחרים), שילוב רכב שישמש כמה כיתות, הסעה ברכבת, החזקת

ציוד לבישול  וכדומה.

 

יהיה איש קשר בין בית הספר לבין חברות הטיולים ופעולתם בהתאם להוראות

חוזר מנכ"ל. כמו כן לגופים ציבוריים העוסקים בידיעת הארץ, כמו החברה להגנת

הטבע, יד יצחק בן צבי, קק"ל, אגודת אכסניות הנוער ואחרים.זאת במגמה להציע

לתלמידים פעולות נוספות, כמו חוגי סיור, חוגי טבע וכו'.

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015    

עדכוני rss