education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
חישוב נפח גופים
תעודת זהות:
 

שם השיעור: חישוב נפח גופים

מקצוע הוראה: מתמטיקה

כיתה: ו'

פרק הלימוד: גופים, מעגל ועיגול, חישובי נפחים.

מושג ותופעה: נפח גליל ומנסרה.

רציונאל: הנושא  נלמד בכיתה במסגרת שיעורי הנדסה, שיעור זה בא לשם תרגול מושג נפח וחישובו. באמצעות ההתנסות בה התלמיד מזהה את הגוף הקיים בגן האקולוגי, מתנסה בחישוב נפחים ומתמודד עם שאלת אתגר ניתן לבדוק  את הבנתו של התלמיד את הנושא.

סוג ההתנסות:  חישוב נפחים ובדיקת תכולתו של מתקן המחזור.

שיעור הכנה: הכנה לגבי נושא השיעור, היכן יערך השיעור והציוד נדרש. בדיקה של הבנת נושא הגופים וחישוב הנפחים, הכנה למיומנויות שבהן ייעשה שימוש בהתנסות: חישוב נפחים.

שיעור עוקב: תיאור מהלך השיעור העוקב תוך התייחסות לאופן איסוף הממצאים ועיבודם, המעבר מהממצאים אל המופשט והקישור ליחידת ההוראה הבאה.
בחירת  תלמיד מכל קבוצה אשר ידווח על תהליך עבודתם, על הקשיים בהם נתקלו ועל תוצאות החישובים.

פיתוח וליווי: הצוות הדידקטי

 

  מערכי שיעור:

   חישוב נפח גופים

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015    

עדכוני rss