education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
שימור מול פיתוח - רצועת החוף
תעודת זהות
 

שם השיעור: שימור מול פיתוח- רצועת החוף
מקצוע הוראה: מולדת
כיתה: ג'
פרק הלימוד: איכות הסביבה ואיכות החיים בסביבה הקרובה – חוף הים
מושג ותופעה: רווחות התושבים
רציונאל: השיעור הזה יביא לידי ביטוי את המעורבות של התלמידים כאזרחי המחר, הן בשמירה על הסביבה והן בחשיבה לשיפור ולהמשך פיתוחה למען תושביה.
סוג ההתנסות:  מחקר ותצפית
שיעור הכנה: נעבוד על כללי ההתנהגות והזהירות מחוץ לכיתה. התלמידים יהיו שותפים לכתיבת נהלי היציאה והלמידה בשיעור החוץ כיתתי.
תרגול נוסף בסוגה שנלמדה בכיתה -  "טקסט מפעיל / טקסט הוראות"
כמו-כן, נפתח בנושא אותו נבדוק בשטח בלמידה מחוץ לכיתה. נתמקד במושג "רווחת התושבים".
שיעור עוקב: התלמידים יעלו את הממצאים שנאספו בשטח ונרשמו בדף העבודה.
הממצאים ימוינו בטבלה על פי קבוצות האוכלוסייה השונות. נערוך השוואה בין מה שאנו רוצים שיהיה (הטבלה מהשיעור המקדים) לבין מה שקיים בפועל בשטח. דיון בשאלה שניתנה כשיעורי בית. כתיבת מכתב לרשות המקומית בו יוערך מה שיש ויועלה מה שעוד מתבקש, רעיונות ו/או הצעות של התלמידים לייעול ולשיפור.

פיתוח וליווי: הצוות הדידקטי שימור מול פיתוח

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015    

עדכוני rss