education - חינוך מינהלת הטיולים
 
 
 
 
 
 
 
 
אזורי תפקוד
תעודת זהות
 

שם השיעור: הדיונה כאזור תפקוד שטח פתוח

מקצוע הוראה: מולדת, חברה ואזרחות

כיתה: ד'

פרק הלימוד: תופעות בסביבה הקרובה- שינויים בסביבה הקרובה

מושג ותופעה: אזורי תפקוד – ריאה ירוקה

רציונאל: בלימוד התופעות בסביבה הקרובה אנו חושפים את התלמידים למושגי היסוד העירוניים: שטח בנוי לעומת שטח פתוח (ריאה ירוקה). יצירת ההבחנה מבוססת על ניתוח המאפיינים של כל אחד מאזורי התפקוד השונים. בחינה זו והשוואת המאפיינים, תאפשר לתלמידים להכיר את מגוון אזורי התפקוד העירוניים וחשיבותם. בהתייחס לשטחים הפתוחים תסייע החשיפה שלהם לעידוד הפעילות לשמירתם.

סוג ההתנסות: חקירה

שיעור הכנה: ניתוח הצרכים השונים של תושבי העיר כגון: מגורים, תעסוקה, פנאי ועוד לקראת איתורם בשטח.

שיעור עוקב: עיבוד הממצאים וכתיבת טקסט טיעוני

פיתוח ולווי: אסף זלצר, הצוות הדידקטי

 

 מערכי שיעור:

 מהי הדיונה בשביל העיר?

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  23/09/2015    

עדכוני rss