education - חינוך בשבילי החל"ב האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
 
 
 
 
 
 
 
פירוט המטרות בתחום זה
 
 

 

 

 

מטרות בתחום המדדים הבריאותיים

ראו פירוט המדדים הללו בתחומים האחרים.

 

מטרות בתחום ההתנהגויות וההרגלים

 • הרגלי טיפוח של הגוף ושמירה על מצבו התקין כמרכיב עיקרי של אורח חיים בריא
 • הרגלי מעקב סדיר אחר מצב הגוף לפי הנדרש בכל גיל ומצב, תשומת לב שוטפת לשינויים החלים בגוף ותגובה שקולה עליהם
 • הרגלי שמירת הגוף של עצמי ושל הזולת (הימנעות מאלימות)
 • הרגלי התעדכנות במידע רלבנטי באמצעות קריאה ביקורתית של מקורות מסוגים שונים

 

מטרות בתחום המיומנויות

 • יכולת של אדם להבחין בשינויים ובסטיות מן הנורמה או מן ההומיאוסטאזיס שלו החלים בגופו ולתארם במונחים אובייקטיביים וסובייקטיביים
 • ידיעה, ביצוע ופירוש של בדיקות שגרתיות ופשוטות כגון: בדיקות גדילה, ראייה ושמיעה, מדידת דופק, חום, מידות גוף רלבנטיות ועוד; ובמידת הצורך: למידת מיומנויות נוספות של בדיקה עצמית, לדוגמה: בדיקת לחץ דם, בדיקת סוכר בשתן לחולי סוכרת
 • הכרת בדיקות שגרתיות ויכולת להבין ולפרש את תוצאותיהן כפי שהן נמסרות לנבדק
 • יכולת למצוא להשתמש במקורות מידע מגוונים נוספים בהתאם לצרכים משתנים

 

מטרות בתחום העמדות והרגשות

 • דימוי גוף עצמי חיובי וריאלי (כמרכיב של מודעות עצמית)
 • קבלת העצמי בממד הגופני תוך הכרה במגבלות אישיות
 • רצון למיצוי הפוטנציאל הקיים; עמדה חיובית לטיפוח הגוף
 • נכונות להתמודד עם מגבלות ועם מצבי מחלה ולתפקד באופן מיטבי גם במסגרת המגבלות
 • מוטיבציה להכרת הגוף הן מתוך עניין, הן בשל הכרה בחשיבות הנושא ובכדאיותו והן מתוך הבנה כי ידע יכול לעזור בהפגת פחדים
 • הפחתת פחדים הקשורים בתופעות ובשינויים החלים בגוף
 • הכרה בגורמים הגופניים הנתונים לשליטת הפרט, והבחנה בינם ובין גורמים שאינם בשליטתו הישירה
 • כבוד לגוף ולשלמותו ונטילת אחריות ומחויבות לשמירה עליו - הן לגבי העצמי והן לגבי הזולת
 • הכרה בשונות גופנית אצל הזולת וקבלתה
 • בחינוך הממ"ד: הכרת האדם את עצמו מתוך הכרה ואמונה כי הקב"ה יצר את האדם בחכמה.

 

מטרות בתחום הידע וההבנה

 • הכרת גוף האדם, מבנהו ותפקודו הן ברמה מערכתית והן באופן כוללני (הוליסטי)
 • הכרת תופעות הגדילה וההתפתחות על ממדיהן השונים (משקל, גובה, תפקוד)
 • הבנת השוני הקיים בין בני האדם והגבולות הסבירים שלו
 • הכרה והבנה של מושג ההומיאוסטאזיס כמיוצג על ידי טווח ערכים נורמלי אצל אותו אדם
 • הבנת מושג המחלה כביטוי לסטיות מההומיאוסטאזיס; הבחנה בין סטיות בטווח הערכים הנורמליים, המאפשרות תפקוד תקין, ובין סטיות המתבטאות בליקויים ובהפרעות
 • הכרה והבנה של מושגים ומאפיינים כלליים הקשורים במחלות: מחלות אקוטיות לעומת מחלות כרוניות; מחלות חד-גורמיות לעומת מחלות רב-גורמיות; גורמי סיכון לעומת סיבות ישירות
 • הכרת ענפי מדע ומחקר התורמים להכרת הגוף; הכרת סוגים שונים של מקורות מידע ואופן השימוש בהם
 

בדף 'מטרות התכנית' שב"התפיסה הרעיונית" ניתן לבדוק כיצד משתלבות המטרות הללו במטרות העל של החינוך לבריאות.

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  תאריך עדכון אחרון:  20/05/2009    

עדכוני rss