education - חינוך אגף שפות עברית בחינוך הקדם יסודי והיסודי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הישג נדרש 1: האזנה ודיבור למטרות שונות
 

ציוני דרך

 

עד סוף כיתה ב'

עד סוף כיתה ד'

עד סוף כיתה ו'

האזנה הממוקדת בדברי אחרים תוך:

- מעקב אחר רצף הדברים

- גילוי רעיונות בנאמר

האזנה הממוקדת בדברי אחרים תוך:

- מעקב אחר רצף הדברים

- גילוי רעיונות בנאמר

- פרשנות, הערכה ונקיטת

  עמדה לגבי תוכן הדברים

האזנה הממוקדת בדברי אחרים תוך:

- מעקב אחר רצף הדברים

- גילוי רעיונות בנאמר

- פרשנות, הערכה

  ונקיטת עמדה לגבי  

  תוכן הדברים

- פרשנות והערכה של   

  התנהגותו  הבלתי  

  מילולית  של הדובר

- התייחסות לאופן ולצורת

  ההצגה של  הדברים

השתתפות בשיחה ובדיון תוך:

- הקשבה ותגובה  

  הולמת לדברי אחרים

- השתלבות בדיבור על פי

  המוסכם

השתתפות בשיחה ובדיון תוך:

- הקשבה ותגובה
  הולמת
 לדברי אחרים

- השתלבות בדיבור על פי

  המוסכם

השתתפות בשיחה ובדיון תוך:

- הקשבה ותגובה       

  הולמת לדברי אחרים

- השתלבות בדיבור על

  פי המוסכם

הצגת רעיונות - בשיחה, בדיון או בהרצאה - תוך התאמת תוכן הדברים וצורתם לנושא, לנמען ולנסיבות על ידי:

- דיבור לעניין וברמת   

  פירוט מתאימה תוך

  ביסוס הנאמר

- הצגת רעיונות ברצף

  הגיוני

- בחירת משלב מתאים
  ושימוש בלשון קבילה

- התאמת נימת הדיבור
  ועצמת הקול

- הצגת רעיונות

  בשיחה, בדיון בהרצאה   

  תוך התאמת תוכן  

  הדברים וצורתם לנושא,

  לנמען ולנסיבות על ידי:

- דיבור לעניין וברמת

  פירוט מתאימה תוך

  ביסוס הנאמר

- הצגת רעיונות ברצף

  הגיוני

- בחירת משלב    

  מתאים ושימוש בלשון 

  קבילה     

- התאמת נימת הדיבור

  ועצמת הקול

מתן תשובות ענייניות לשאלות על חומר נלמד תוך שימוש בהסבר, בתיאור ובהדגמה על פי דרישות המטלה

מתן תשובות ענייניות לשאלות על חומר נלמד תוך שימוש בהסבר, בתיאור, בהדגמה ובהנמקה על פי דרישות המטלה

מתן תשובות ענייניות לשאלות על חומר נלמד תוך שימוש בהסבר, בתיאור, בהדגמה ובהנמקה על פי דרישות המטלה

דיווח ענייני על ידי שחזור של אירועים לשם מסירת מידע לנמענים שלא נכחו באירוע

דיווח ענייני תוך הבחנה בין פרטים חשובים לשאינם חשובים למטרות:

- שחזור מדויק של   

  אירועים לשם מסירת   

  מידע לנמענים שלא נכחו

  באירוע

- שחזור תהליך לימודי
  שהדובר היה שותף בו

דיווח ענייני תוך הבחנה בין פרטים חשובים לשאינם חשובים למטרות:

 -שחזור מדויק של

  אירועים לשם מסירת  

  מידע לנמענים
  שלא נכחו באירוע

- שחזור תהליך לימודי
  
שהדובר היה שותף בו

סיפור בעקבות חוויה, קריאה או צפייה כדי לשתף ולעניין אחרים, באופן שניתן לעקוב אחר השתלשלות העניינים

סיפור בעקבות חוויה, קריאה או צפייה כדי לשתף ולעניין אחרים, באופן שניתן לעקוב אחר השתלשלות העניינים ותוך הדגשת נקודת המבט האישית

סיפור בעקבות חוויה, קריאה או צפייה כדי לשתף ולעניין אחרים, באופן שניתן לעקוב אחר השתלשלות העניינים ותוך הדגשת נקודת המבט האישית

שימוש בסיפור כדי להבהיר או להדגים את הנאמר

הבעת עמדה אישית על נושא או על טקסט והנמקתה

הצגת טיעון על נושא, טקסט או סוגיה תוך:

 -העלאת נימוקים רלוונטיים

  לביסוס הטיעון

- שימוש במבנים לוגיים
  
בולטים: סיבה –תוצאה,  

  השוואההסבר והדגמה

הצגת טיעון על נושא, טקסט או סוגיה תוך

- העלאת נימוקים  

  רלוונטיים לביסוס הטיעון

- שימוש במבנים לוגיים
  בולטים:  סיבה – תוצאה ,

  בעיה ופתרון , הסבר ,

  פירוט  והדגמה

 -התייחסות לטיעונים  

  שכנגד
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/11/2015