education - חינוך אגף שפות עברית בחינוך הקדם יסודי והיסודי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מדברים ומאזינים בבית הספר
 

בהבנה ובהפקה של טקסטים דבורים ברמות שונות של פורמליות משכללים התלמידים את כישורי ההאזנה והדיבור כדי שישמשו אותם בהמשך לימודיהם ובמערכת הקשרים החברתיים שיפתחו בעתיד. תלמידים משוחחים בבית הספר עם מגוון רחב של שותפים: עם ילדים בני גילם ובני גילים אחרים, עם מורים ומבוגרים אחרים. תלמידים מאזינים ומדברים בסיטואציות של תקשורת בין-אישית ובהקשרים פורמליים של למידה המייחדים את בית הספר. הדיונים וההתייחסויות בעל פה קשורים לנושאי הלימוד, לחיי בית הספר, לניתוח אקטואליה או לרגשות שכל הנושאים הללו מעוררים אצל התלמידים. כל אלה מתנהלים בזוגות, בקבוצות קטנות או במליאת הכיתה. תלמידים ומורים דנים בעל פה בדרכי הכתיבה והקריאה, מחליפים חוויות ומגבשים תובנות בעקבות קריאה, חושפים ונחשפים לפרשנויות שונות לטקסטים כתובים, דבורים ונצפים. במכלול התהליכים הללו מקדמת השפה הדבורה את שפה הכתובה ונתמכת על ידה.

 

מידת התכנון של השפה הדבורה משתנה לפי ההקשר, מטרת התקשורת ויחסי הדובר עם קהלו. כאשר הנסיבות הן פורמליות, נחוץ תכנון מוקפד יותר: הדוברים צריכים לשקול מה ייאמר, כיצד יתאימו את הנאמר לרמת הידיעות של המאזינים, כיצד ישמרו על רציפות וסדר של הדברים הנאמרים.

 

כדי שתלמידים ילמדו להציג נושא או סוגיה לפני קהל, עליהם להתנסות בהקשבה לדוברים שונים המציגים כל מיני נושאים. ההקשבה, ניתוח הטקסט הנשמע ותגובותיו של השומע הם חלק בלתי נפרד מתהליך הצגת נושא על ידי התלמידים עצמם.

כדי להכין כהלכה את הצגת הנושא קוראים חומר רלוונטי לנושא הנבחר, מארגנים ומעבדים אותו בהתאם למטרות ולקהל היעד ועל פי הזמן העומד לרשות התלמידים- הדוברים.

הפקת טקסטים דבורים כדי לשתף אחרים בנלמד מחייבת ארגון היררכי של הידע שנרכש, החלטה על החלוקה הפנימית של הטקסט, שיקול דעת לגבי אוצר המילים המתאים לנושא ולידע הקודם המשוער של השומעים או הקוראים. הקריאה והכתיבה תומכות בפעולות אלה.

במהלך ההצגה שומרים על קשר עם הקהל ומודעים לצרכיו, מאפשרים שאילת שאלות ומסיימים בסיכום הדברים.

 

כדי לתאר בעל פה תהליך, מקום או חוויה שאינם מוכרים, בוחרים הדוברים את פריטי המידע ומארגנים אותם כך שהשומעים יוכלו לקבל תמונה בהירה ומדויקת של המתואר.

 

כדי לשתף אחרים בטקסטים כתובים, דבורים או נצפים שאינם מוכרים להם, מקפידים הדוברים על נאמנות מרבית לטקסט המקורי ובעת הצורך כוללים את עמדתם או הערותיהם בצורה ברורה ומובחנת.

 

הדיון והוויכוח בהקשרים לימודיים תורמים ידע, נקודות מבט ומיומנות לפעול בסיטואציות מעין אלה, בתפקידים שונים ובאינטרקציות חברתיות שונות. הדיון והוויכוח מצריכים קריאה רבה והקשבה לטקסטים דבורים, ארגון הטיעונים בכתב או בעל פה, הצגתם כדי לשכנע ושמירה על כללי השתתפות שנקבעו מראש. ניהול דיונים וויכוחים כחלק בלתי נפרד מהעשייה הבית ספרית תורם לכיבוד דעותיו של הזולת.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  15/11/2015