education - חינוך אגף שפות עברית בחינוך הקדם יסודי והיסודי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 מבוא
 
 

בתכנית הלימודים "חינוך לשוני: שפה, ספרות ותרבות לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי-דתי" שראתה אור בשנת תשס"ג קיים פירוט של סוגי הטקסטים הספרותיים המומלצים להוראה בשכבות הגיל השונות, וכן מופיעה רשימת יוצרים מומלצים שמיצירותיהם יש לכלול בתכנית הלימודים הבית-ספרית.

 

בנספח לתכנית הלימודים נוספו רשימות של יצירות ספרות בדרגות שונות של בחירה (מעגלים). יצירות אלה הן חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים ויש לבחור מתוכן בהתאם להנחיות ולשיקולי הדעת המפורטים בכל מעגל ומעגל.

 

ההוראה על פי רשימת יצירות הספרות והעקרונות המנחים תהיה חובה החל משנה"ל תשע"ד, לאחר שיצאו לאור ספרי לימוד חדשים שכוללים את יצירות הספרות שבתכנית.
בשנות הלימודים תשע"ב-תשע"ג עדיין אין חובה לעבוד על פי ההנחיות שבנספח, אולם יש להכיר את העקרונות ואת יצירות הספרות הכלולות ברשימות ולהשתדל ללמד יצירות זמינות להוראה מתוך ספרי הלימוד הקיימים וספרי קריאה מומלצים.

 

לעזרת המורים הועלו קישורים לאתרים ומדריכים למורה לחלק מן היצירות, שפותחו בעבר באגף לתכניות לימודים. חשוב להוסיף עליהם ולעבד אותם בהתאם לצרכי ההוראה בכיתה.

בקרוב יועלו לאתר דגמים ויחידות הוראה הקשורים ליצירות נוספות.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/11/2017