education - חינוך אגף שפות עברית בחינוך הקדם יסודי והיסודי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 רשימות של יצירות ספרות להוראה לפי כיתות
 
 

כיתות א'-ב'

הרשימות  שלהלן נועדו להבטיח הוראה של יצירות ספרות בעלות ערך ספרותי, לשוני, רגשי וערכי, ולהעמיד קאנון ספרותי משותף לכלל התלמידים.


הרשימות בנויות בארבעה מעגלים ובהם רמות בחירה שונות:

מעגל ראשון (כ-20% מכלל היצירות להוראה בשנה)

מעגל זה מכיל בעיקר יצירות עבריות ומתורגמות שהן נכסי צאן ברזל. במעגל הליבה הבחירה מצומצמת, והוא מעגל הליבה משותף במלואו לבתי הספר הממלכתיים ולבתי הספר הממלכתיים-דתיים.

word  לרשימות הליבה   

 

מעגל שני (כ-50% מכלל היצירות להוראה בשנה)

היצירות הנלמדות בכל שנה ייבחרו מתוך המעגל השני, על פי העקרונות המנחים ושיקולי הדעתword  לרשימת היצירות של בית הספר הממלכתי 

word לרשימת היצירות של בית הספר הממלכתי דתי 

 

word לרשימת כל היצירות, ממלכתי וממלכתי דתי, בשני המעגלים הראשונים,

לפי א"ב של שמות היצירות

word לרשימת כל היצירות, ממלכתי וממלכתי דתי,, בשני המעגלים הראשונים,

 לפי א"ב של של שמות היוצרים 

 

מעגל שלישי  (10% מכלל היצירות להוראה השנה)

בכל שנה מומלץ להתמקד ביוצר אחד ולעסוק ביצירתו במסגרת "ייחודו של יוצר".
יש  ללמד לפחות חמש יצירות של היוצר בהתאמה לשכבת הגיל. יצירות אלה יילקחו מן המעגלים השונים וכן מכתביו  האחרים של היוצר.

pdf לרשימת היוצרים


מעגל רביעי (כ-20% מכלל היצירות להוראה בשנה)

מעגל זה משאיר מקום לבחירה  של המורים בטקסטים וביוצרים שפגשו במהלך עבודתם ואינם חלק מהרשימות המוצעות על ידינו. מעגל זה מבוסס על ההנחה שלכל כיתה, מורה  ותלמידים צרכים ורצונות ייחודיים. במעגל זה בחירת היצירות מותאמת לטעמם האישי של המורים ולשיקול דעתם ומשאירה להם את האפשרות להיענות לנסיבות משתנות. מובן כי על היצירות שייבחרו לעמוד בסטנדרטים של איכות ספרותית ופדגוגית ולהתאים לגיל הלומדים. מומלץ להיעזר ברשימת היוצרים המופיעה בתכנית הלימודים "חינוך לשוני" (עמ' 60) ולהוסיף עליה גם יוצרים שזכו להכרה באיכות כתיבתם בשנים האחרונות. 
במעגל הרביעי אפשר להשתמש ביצירות שמופיעות במעגלים הראשון והשני ולא נבחרו להוראה.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/11/2017