education - חינוך אגף שפות עברית בחינוך הקדם יסודי והיסודי המזכרות הפדגוגית אגף א' לפיתוח פדגוגי אגף אמנות אגף מדעים אגף מורשת אגף חברה ורוח אגף שפות

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מפגש מונחה עם ספרי קריאה בכיתה
 

pdf למסמך המלא: מפגש מונחה עם ספרי קריאה בכיתה 

 

מתוך המסמך:

עקרונות והנחיות דידקטיות למפגש מונחה עם ספר 

 • הוראת הספר השלם תיעשה באווירה נעימה המעודדת קריאה והמזמנת חוויה ספרותית. 
 • לכל תלמיד תהיה גישה לספר בתקופה שהוא נלמד בכיתה והתלמיד יוכל לקרוא בו בכיתה ובבית.
 • ההוראה תתייחס לספר כיחידה שלמה ותציג את התפתחות העלילה והדמויות לכל אורכו, גם אם המורה בוחרת לעסוק באופן אינטנסיבי רק בחלקים ממנו. 
 • העיסוק בספר בכיתה ייעשה בדרך מאוזנת  יעודד הנאה וחוויה רגשית ראשונית, ובמקביל יטפח את הקריאה בהבנה וכן יטפח את הרגישות לערכה האסתטי של היצירה. המגמה היא לעורר בתלמידים רצון לקרוא עוד ועוד.
 • מהלך ההוראה יותאם למייחד את הספר ולנושאים שהמורה תבחר להאיר מתוכו. במסגרת התכנון המורה תחשוב כיצד לקרב את הספר אל הקוראים ולחבב עליהם את הקריאה, כיצד ליצור מתח ועניין, כיצד לאפשר שיתוף ויצירתיות, כיצד לטפח קריאה מעמיקה, כיצד להאיר ולהדגיש את המהותי והמיוחד בכל ספר. תכנית הלימודים מציעה מגוון של דרכים למפגש עם היצירה הספרותית, ובתוכם ספרי קריאה[1]
 • בחירת הספרים תתבצע בהתאם לרמת התלמידים: תלמידים שטרם השלימו את רכישת הקריאה, תלמידים מתקשים, ולחלופין קוראים מצטיינים או תלמידים חזקים במיוחד.
 • ליווי התלמידים על ידי המורה יכול להיעשות לפני קריאת הספר, במהלכה ולאחר סיומה. המורה רשאית לעסוק בספר בכיתה רק אחרי שהתלמידים סיימו את קריאתו (בכוחות עצמם או בהאזנה לקריאת המורה), או לשלב שיח ספרותי ופעילויות סביב הספר תוך כדי קריאתו.
 • טיפוח הרגלי הקריאה של התלמידים ייעשה בין השאר דרך שיתופם בחוויות המורה כקוראת וכמשוחחת בעקבות הקריאה.
 • בחירת דרכי הקריאה תיעשה בהתאם לאופי היצירה ולרמת הקריאה של התלמידים. במידת האפשר, כדאי לגוון בדרכי הקריאה ולשלב בין קריאה בקול של מורה או של קורא מיומן אחר  לבין קריאה עצמית של התלמידים בכיתה ובבית.
 • העיסוק בספר בכיתה ייעשה בדרכים מגוונות, שבהן השיח הספרותי יתפוס מקום מרכזי. השיח הספרותי יתקיים באווירה תומכת שמעודדת שיתוף והקשבה ומאפשרת הבעת רגשות, טעם אישי ונקודות ראות שונות. במהלך השיח הספרותי יוזמנו התלמידים להתבוננות רפלקטיבית לשם טיפוח הזהות העצמית ולגיבוש עמדות ודעות.
 • השיח הספרותי והפעילויות בעקבות הקריאה ידגישו את המרכזי והמיוחד לכל ספר, כגון הרעיונות והמסרים העיקריים העולים מן היצירה, המציאות החברתית והתרבותית שמתוארת בספר, הדמויות ועולמן, הקונפליקטים שהן מתלבטות בהם, הכרעותיהן המוסריות וכדומה, וכן הקשר של כל אלה לעולמם של הקוראים.
 • העיסוק בספר יכלול מעקב אחר התפתחות העלילה והדמויות לאורך הספר כולו לצד בחינה של הרקע, דרך הצגתו ומקומו בסיפור. ההוראה גם תכלול התייחסות למבנה הספר ו/או לאמצעים ספרותיים וסגנוניים בולטים תוך בחינת תרומתם לעיצוב היצירה והמסר ולפיתוח העלילה.
 •  העיסוק הספרותי במבנה הספר, באמצעים האמנותיים ובבחירות הלשוניות של המחבר ייעשה במידה המתאימה, כלומר יקדם את הבנת היצירה ואת ההנאה האסתטית מבלי שתיפגם  ההנאה האינטואיטיבית מקריאת הספר. במהלך ההוראה אפשר לבחור בכל ספר בהיבט או שניים החשובים להבנתו. כדאי שהעיסוק בספר ייעשה גם בזיקה לתחומי אמנות אחרים, כגון תאטרון, קולנוע, מוזיקה או אמנות פלסטית, כדי להעצים את החוויה ולהעמיק את ההבנה  וכדי לזמן לקוראים כלי ביטוי נוספים.
 • חשוב שהקריאה והלמידה סביב הספר בכיתה ייעשו גם בזיקה ליצירות ספרות נוספות כדי להרחיב את נקודות המבט ואת ההבנה הספרותית.


 


 • [1] חינוך לשוני, עברית- שפה, ספרות ותרבות. תל.ירושלים  התשס"ג עמודים: 60-56
 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/11/2017