education - חינוך הלכה ומעשה
 
 
 
 
 
 
 
 
להגשת מאמרים לכתב העת "הלכה ומעשה בתכנון לימודים"
אנו קוראים לכל העוסקים בחינוך, במחקר ובהוראה לראות בכתב עת זה במה לפרסום מאמרים, מחקרים ותיאור עבודתם.
 

כל המפרסם מאמר בכתב העת "הלכה ומעשה בתכנון לימודים", יוכל לפרסם אותו במקביל גם בכתב עת באנגלית או בשפה זרה אחרת על פי בחירתו.

 

כתב העת "הלכה ומעשה בתכנון לימודים" יופיע פעם בשנה. מאמרים יתקבלו בברכה בכל עת וישלחו לשיפוט כמקובל.

 

  

הנחיות למחברים:

  • המאמר יודפס במעבד תמלילים, בתוכנת "word", ברווח כפול על דף A4. יש להשאיר שוליים של 2.5 ס"מ בכל צד. למאמר יש לצרף: תקציר בעברית ובאנגלית (כ-100 מילים) ולהקפיד על כללי רישום ביבליוגרפי כנהוג ב"הלכה ומעשה בתכנון לימודים" (ראו גיליון זה).
  • יש לצרף למאמר דף נפרד שבו יצוינו שם המאמר ושם כותבי המאמר בעברית ובאנגלית וכן תוארם והשתייכותם המוסדית.
  • לוחות ותרשימים: בלוחות יש להקפיד על יישור המספרים לפי הנקודה העשרונית. את התרשימים יש להדפיס בהדפסת איכות במדפסת לייזר בצבעי שחור-לבן בלבד. יש לציין בגוף המאמר את המקום המשוער שבו יופיעו הלוחות והתרשימים.
  • את המאמרים יש להגיש בשני עותקים בצירוף תקליטון. אותה גרסה עצמה יש לשלוח גם בדואר אלקטרוני לכתובת: minahoc@education.gov.il.
  • תהליך השיפוט: המאמרים נשלחים אנונימית לשיפוט חיצוני. במידת הצורך יוחזר המאמר לכותב להכנסת תיקונים. הגרסה הסופית, לאחר עריכת הלשון שתתבצע במערכת, תישלח למחברים לקבלת אישור.

 

את המאמרים יש לשלוח אל גב' מינה הוכברג, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים, משרד החינוך, ירושלים 91911. טלפון: 02-5601154, פקס': 02-5601043.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  10/11/2008    

עדכוני rss