education - חינוך עברית לביה"ס העל יסודי הממלכתי והממלכתי דתי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מבוא
מולדת - בית, ארץ, מדינה
 

מגילת העצמאות

 

            

 

 

מבוא

הנושא "מולדת – בית, ארץ, מדינה" כרוך בסוגיות ובשאלות מרכזיות בחייו של כל אדם בכלל, ובמיוחד של האזרחים במדינת ישראל ושל יהודים ברחבי העולם.
במסגרת נושא זה עולות שאלות מהותיות הנושאות אופי הגותי-פילוסופי בצד היבט מעשי-קיומי: האם לאדם יש רק מולדת אחת? מה מגדיר קשר לארץ, למדינה – מקום ההולדת או ארץ בחירה? מקום ההשתרשות והפרנסה או זיכרון וקשר היסטורי המוליד רגש ומחשבה? האם בני אדם אמורים מטבעם להיות נטועים במקום מסוים, או כל מקום שאליו יישאו אותם רגליהם עשוי להיות מולדתם – מקום שבו ימצאו את אהבתם או את סיפוקם המקצועי או את אפשרות הקיום בתנאים סבירים. השאלות האלה מעסיקות במיוחד אנשים שהיגרו ממקום הולדתם לארץ אחרת.
בעבור יהודים – שאלת המולדת תקפה ורלוונטית במיוחד. יש לה זיקה למושגים 'גולה' ו'תפוצה', 'עלייה', 'ירידה' ו'הגירה'. הסוגיה בכללותה קשורה בשאלות היסטוריות, לאומיות ודתיות: הציונות ומשמעותה בימינו, הזהות היהודית, מדינת ישראל וצביונה ומשמעותה לכלל היהודים, ועוד.

הנושא "מולדת – בית, ארץ, מדינה" עוצב כדגם להערכת כתיבה במסגרת בית ספרית, ואולם יש בו עניין גם מעבר לכך – במסגרות חינוכיות ולימודיות מגוונות. הדגם יכול לשמש בבית הספר העל-יסודי במסגרת שיעורי חינוך וחברה. כמו כן הדגם יכול לשמש במסגרות לא פורמליות, כגון תנועות נוער וחוגי העשרה, ובמסגרות לימוד וחינוך למבוגרים, כגון מכינות קדם-צבאיות, מכינות קדם-אקדמיות ומכללות לחינוך. יש טעם לעסוק בנושא זה לקראת יום העצמאות.
המעיין ברשימת המאמרים והטקסטים ימצא עושר של דעות, רעיונות וגישות בנושא "מולדת". יש שהדברים נכתבים מהיבט עיוני-מדעי, יש שהמאמר מבטא השקפת עולם מגובשת, ויש שהוא מגולל חוויות אישיות המובילות לתובנות כלליות. בכותבים – חוקרים אנשי אקדמיה, סופרים ויוצרים, אנשי רוח והגות, מסאים ועיתונאים.
רשימת הנושאים לכתיבה ולדיון מציעה התמודדות עם הנושא הכללי "מולדת" מנקודות מבט שונות, דרך מוקדים תמטיים וחתכים הנגזרים ממנו. נושאים אלו נובעים מן המאמרים והטקסטים, ונשענים עליהם.

הפעילות המוצעת כאן דורשת קריאה אנליטית וביקורתית של טקסטים, לעתים תוך השוואה ביניהם. על בסיס הקריאה יבוא נדבך של הבעה, השוזרת חשיבה לוגית ויצירתית וניסוח הרעיונות והעמדות במבע עצמאי ומקורי – בכתב ובעל פה.

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/05/2009