education - חינוך עברית לביה"ס העל יסודי הממלכתי והממלכתי דתי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
איתור מידע
פתח דבר
 

בספר "שאלה של טקסט" (אביב תשס"ח) נכללות כל המשימות הקיימות במהדורה חדשה מתוקנת מעודכנת ומשופרת, מאורגנת על פי סוגות, ובתוספת מטלות הבעה.

 עוד פרטים על הספר ראו בקישור

המשימות* ביחידה הזאת מתמקדות באיתור מידע בטקסטים מסוגות שונות – טקסט מידע, טקסט מדריך, טקסט טיעון, סיפור, כתבה עיתונאית, טופס, תרשים ומפה.

השאלות הן ברמות קושי שונות: איתור פריט אחד או יותר של מידע מפורש; זיהוי יחסים בין פריטי מידע שונים; השוואה ושילוב בין פריטי מידע משני מקורות ועוד.

המידע עשוי להיות גלוי יותר או פחות. המידע עשוי להינתן בתוך הטקסט או מחוצה לו (כגון בכותרת או בהערת שוליים).

  

שאלות החורגות מאיתור מידע מובאות על רקע כתום

 

* לחלק מן המשימות עדיין לא ניתנו זכויות יוצרים ולכן הן אינן מתפרסמות בינתיים.

 

בראש כל תשובון צוינו מאפייני הטקסט משתי בחינות. האחת – דרך ההיצג של הטקסט: טקסט רציף (דהיינו טקסט מילולי רצוף) או לא רציף (למשל רשימה, טבלה, תרשים, מפה וכדומה). הבחינה השנייה – היא הסוגה (מידע, טיעון, הדרכה, סיפור וכדומה).

בכל שאלה צוין הממד שאליו היא שייכת – איתור מידע, פרשנות והיסק, הערכה וביקורת. במקומות אחדים נקבע בתשובון ממד שונה ממה שהובא בהדפסה הראשונה, בעקבות הערות שהתקבלו. ובמקרים אחדים – כאשר אפשר לראות בשאלה ממדים שונים – צוינו שני ממדים. כמו כן צוינה רמת הקושי של השאלה (נמוכה, בינונית, גבוהה).

סיווגים אלו אינם תמיד חד-משמעיים ומוחלטים, ועם זאת הם עשויים לסייע למורה בהוראה ובבדיקה של עבודות התלמידים.

לתשובות אחדות נלוות הערות, מקצתן מדגישות מה נדרש מן התלמיד ואחרות מכוונות להוראה ולהרחבה.

 

רוב התשובות נוסחו כ"תשובות מלאות" (בחזרה מדויקת על ניסוח השאלה) לשם נוחות הקריאה בתשובונים. ואולם בדרך כלל אין התלמידים נדרשים לנסח את התשובות אגב ציטוט השאלה.

* המשימות המופיעות באתר הן בגרסת ניסוי.

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  19/05/2008