education - חינוך עברית לביה"ס העל יסודי הממלכתי והממלכתי דתי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
מבחר מאמרים ממוינים לפי סדר האיגרות
 
 

י"ט | כ"א | כ"ב | כ"ה | ל"א | ל"ג | ל"ד | ל"ה | ל"ט | מ"א

מ"ב | מ"ד | מ"ה | מ"ו | מ"ז | מ"ח | מ"ט | נ' | נ"א | נ"ב | נ"ג

 

 

 

איגרת י"ט

המאמר

הנושא

המחבר

מראה מקום

מה בין שאלות-בחינה לבין שאלות-הדרכה בהבנת הנקרא?

הבנה והבעה

זינה רגב

איגרת מידע י"ט

(תשמ"ו), עמ' 25-22

 

המאמר

הנושא

המחבר

מראה מקום

פעילויות תחביר ושחבור

תחביר

פנינה אברמסון

איגרת מידע כ"א

(תשרי תשמ"ז), עמ' 27-23

 

המאמר

הנושא

המחבר

מראה מקום

"לעצירת הטיסה ב...דרכים": הצעות במתכונת בחינה (הצעה ‏2)

הבנה והבעה

(צוות לשון והבעה)

איגרת מידע כ"ב

(שבט תשמ"ז), עמ' 70-64

 

המאמר

הנושא

המחבר

מראה מקום

 "הדיון" – הצעה להוראת הנושא בכיתה ז'

הבנה והבעה

זינה רגב (צוות לשון והבעה)

איגרת מידע כ"ה

(סתיו תשמ"ח), עמ' 60-56

 

המאמר

הנושא

המחבר

מראה מקום

הוראת הסמנטיקה במסגרת חינוך לשוני מקיף

אוצר המילים והמשמעים

אברהם גרין

איגרת מידע ל"א

(חורף תש"ן), עמ' 68-65

המאמר

הנושא

המחבר

מראה מקום

הצעת תכנית לימודים להקניית מיומנויות ההבעה בעל פה ובכתב – יחידת לימוד בת ‏90 שעות

הבנה והבעה

יעקב מלכין

איגרת מידע ל"ג

(תשנ"א), עמ' 109-101

המאמר

הנושא

המחבר

מראה מקום

שלוש דרכים להוראת טקסט אחד

הבנה והבעה

ניצה פרילוק

איגרת מידע ל"ד

(תשנ"א), עמ' 193-183

המאמר

הנושא

המחבר

מראה מקום

דו-משמעות בהוראת תחביר ושחבור

תחביר

רונית גדיש

איגרת מידע ל"ה

(חורף תשנ"ב), עמ' 28-16

 

המאמר

הנושא

המחבר

מראה מקום

השחבור וההבנה וההבעה – הצעות מעשיות לשילוב

הבנה והבעה

תחביר

רונית גדיש

איגרת מידע ל"ט

(חורף התשנ"ד), עמ' 11-6

המאמר

הנושא

המחבר

מראה מקום

על הוראת התחביר בבתי הספר

תחביר

חיים רוזן

איגרת מידע מ"א

(חורף התשנ"ה), עמ' 24-33

הערות להרצאתו של פרופ' חים רוזן על הוראת התחביר

תחביר

רפאל ניר

איגרת מידע מ"א

(חורף התשנ"ה), עמ' 36-34

המאמר

הנושא

המחבר

מראה מקום

הגדרת מטלות הכתיבה הבית-ספריות על פי סוגי שיח

הבנה והבעה

ניצה פרילוק

איגרת מידע מ"ב

(חורף תשנ"ו), עמ' 47-32

על דרך ההוראה של המאמר "העברית המדוברת" מאת יעקב בן-טולילה

העברית לתקופותיה

רונית גדיש

איגרת מידע מ"ב

(חורף תשנ"ו), עמ' 59-48

האם על מבחן לשקף את דרך לימוד המקצוע? תגובה למאמרה של ד"ר מירי הורביץ

הבנה והבעה

רפאל ניר

איגרת מידע מ"ב

(חורף התשנ"ו), עמ' 22-21

בחינת הבגרות בהבעה במתכונתה דהיום היא פעולה אנטי-אוריינית

הבנה והבעה

מירי הורביץ

איגרת מידע מ"ב

(חורף התשנ"ו), עמ' 29-23

"פוסט-תהליכיזם מעגלי" – ובחינת הבגרות בחיבור

הבנה והבעה

זינה רגב

איגרת מידע מ"ב

(חורף התשנ"ו), עמ' 29-23

 

המאמר

הנושא

המחבר

מראה מקום

בחינת הבגרות בהבעה עברית – תגובה לתגובות

 

הבנה והבעה

מירי הורביץ

איגרת מידע מ"ד

(אביב התשנ"ז), עמ' 133-126

המאמר

הנושא

המחבר

מראה מקום

על הוראת לשון בהקשר של טקסט

הבנה והבעה

תחביר

מערכת הצורות

רונית גדיש וניצה פרילוק

איגרת מידע מ"ה

(סתיו תשנ"ח), עמ' 30-18

הוראת תחביר בהקשר טקסטואלי

תחביר

הבנה והבעה

עליזה עמיר

איגרת מידע מ"ה

(סתיו תשנ"ח), עמ' 44-31

פירוק והרכבה של משפטים; עימות והסתייגות: שתי הערות לשאלות בשחבור בעקבות השאלונים בידיעת הלשון, קיץ תשנ"ז

תחביר

רונית גדיש

איגרת מידע מ"ה

(סתיו תשנ"ח), עמ' 156-149

 

המאמר

הנושא

המחבר

מראה מקום

הארות ולקחים בעקבות השאלות בתחביר ובשחבור בשאלוני ידיעת הלשון מקיץ תשנ"ח

תחביר

רונית גדיש

איגרת מידע מ"ו

(סתיו תשנ"ט), עמ' 153-148

סתמיות בכותרות

תחביר

רפאל ניר

איגרת מידע מ"ו

(סתיו תשנ"ט), עמ' 20-16

מסע אל המסה... - עיון בטקסט האישי-הלירי

הבנה והבעה

ניצה פרילוק

איגרת מידע מ"ו

(סתיו תשנ"ט), עמ' 51-36

היצגים גרפיים כדרך לפיתוח ההבעה, ההבנה והשחבור

הבנה והבעה

רחל רוזנר

איגרת מידע מ"ו

(סתיו תשנ"ט), עמ' 62-54

טקסט ותרשים – הצעה למערך דידקטי

הבנה והבעה

רונית גדיש

איגרת מידע מ"ו

(סתיו תשנ"ט), עמ' 77-73

תחביר לשירות ההבעה

תחביר

הבנה והבעה

דבורה הרפז

איגרת מידע מ"ו

(תשנ"ט), עמ' 86-78

המאמר

הנושא

המחבר

מראה מקום

העשרת המילון העברי באמצעות בידול סמנטי

אוצר המילים והמשמעים

רפאל ניר

איגרת מידע מ"ז

(חורף תש"ס), עמ' 12-6

"היה לי יום כחול..." - שימושים מטפוריים והוראתם בטקסט הלא-ספרותי

הבנה והבעה

אוצר המילים והמשמעים

ניצה פרילוק

איגרת מידע מ"ז

(חורף תש"ס), עמ' 40-13

השימוש בפועלי הבעה בסיכום לסוגיו

הבנה והבעה

רחל רוזנר

איגרת מידע מ"ז

(חורף תש"ס), עמ' 58-42

המאמר

הנושא

המחבר

מראה מקום

לעבד טקסט (בלי לאבדו): על מלאכת הסיכום בראי בחינות בגרות

הבנה והבעה

ניצה פרילוק וסימה חרוב

איגרת מידע מ"ח

(תשס"א), עמ' 40-13

המאמר

הנושא

המחבר

מראה מקום

הפתגם – מלח הדיבור: אפיונים תחביריים וסמנטיים והרטוריקה של הפתגם

הבנה והבעה

אוצר המילים והמשמעים

תחביר

ניצה פרילוק

איגרת מידע מ"ט

(תשס"ב), עמ' 41-21

המאמר

הנושא

המחבר

מראה מקום

אמצעים רטוריים בכתיבת מאמרים

הבנה והבעה

רונית גדיש, ניצה פרילוק, רחל רוזנר

איגרת מידע נ'

(תשס"ג), עמ' 40-6

יחסים סמנטיים ושדה סמנטי: כמה הצעות לפעילות בכיתה

אוצר המילים והמשמעים

ניבי גומל ורונית גדיש

איגרת מידע נ'

(תשס"ג), עמ' 52-41

סוגיות בהוראת התחביר

 

תחביר

רות בורשטיין

איגרת מידע נ'

(תשס"ג), עמ' 66-53

תיאור הוויתור והוראתו – היבטים סמנטיים-פרגמטיים

תחביר

מאיר סלע

איגרת מידע נ'

(תשס"ג), עמ' 72-67

המאמר

הנושא

המחבר

מראה מקום

מילונות כיצד? צעד אחר צעד: מן הנעשה בהשתלמויות

אוצר המילים והמשמעים

ניבי גומל ורונית גדיש

איגרת מידע נ"א

(תשס"ד), עמ' 130-118

זה לא רק סמנטיקה: ההיבטים הסמנטיים בשירות טיפוח אוצר המילים והמשמעים

אוצר המילים והמשמעים

רונית גדיש

איגרת מידע נ"א

(תשס"ד), עמ' 41-25

מן הטקסט אל המילון ובחזרה

אוצר המילים והמשמעים

סימה חרוב ורונית גדיש

איגרת מידע נ"א

(תשס"ד), עמ' 59-42

המאמר

הנושא

המחבר

מראה מקום

תחביר בטקסט ותחביר הטקסט

תחביר

הבנה והבעה

רונית גדיש

איגרת מידע נ"ב

(תשס"ו), עמ' 128-98

מילים נרדפות: הצעה להוראת הנושא בחטיבת הביניים

אוצר המילים והמשמעים

תמי נהיר

איגרת מידע נ"ב

(תשס"ו), עמ' 151-136

הטקסט הזעיר

הבנה והבעה

רפאל ניר

איגרת מידע נ"ב

(תשס"ו), עמ' 17-6

תכנית הלימודים בעברית והפרויקט לטיפוח הבנת הנקרא

הבנה והבעה

סימה חרוב

איגרת מידע נ"ב

(תשס"ו), עמ' 69-48

סוגות בזוגות: הצעה לדרך הוראה

 

הבנה והבעה

רחל רוזנר

איגרת מידע נ"ב

(תשס"ו), עמ' 97-70

הפוך בו... וקרא! – למאפייניו הרטוריים של כיתוב גב לספר

 

הבנה והבעה

ניצה פרילוק

איגרת מידע נ"ב,

(תשס"ו), עמ' 46-18

 

 

 

 

 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  09/09/2011