education - חינוך עברית לביה"ס העל יסודי הממלכתי והממלכתי דתי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נושא המאמר:  מערכת הצורות
 
על הוראת לשון בהקשר של טקסט
 
רונית גדיש וניצה פרילוק (צוות לשון והבעה)
 
איגרת מידע מ"ה (סתיו תשנ"ח), עמ' 30-18
 
 
תקציר המאמר:
 

בחלקו הראשון של המאמר הכותבות מעלות נקודות למחשבה בנוגע להוראת לשון בהקשר של טקסט: כיצד עשויה דרך זו לתרום להשגת המטרות בהוראת לשון ולהגברת ההניעה? מה יהיה מוקד ההוראה – הנושא הלשוני או הטקסט? האם כל נושא לשוני מתאים ללימוד בהקשר של טקסט כתוב? האם יש בידינו כלים לקשור בין תופעות לשון נלמדות הרווחות בטקסט מסוים ובין סגנונו של הטקסט? מה הידע הלשוני הדרוש – הן למורה הן לתלמידים – כדי לעמוד על תופעות לשון בהקשר של טקסט?

בחלקו השני של המאמר מובאות דוגמאות להוראת הפועל בהקשר של טקסט: הבניינים, זמני הפועל, צורות הבינוני כפועל או כשם, הגופים, הוראות הבניינים, שמות הפעולה. בכל דוגמה נבדקות אפשרויות הלימוד ונבחנת התרומה של הלימוד בהקשר של טקסט הן לידע הלשוני הן להפקת משמעות בטקסט. הדוגמאות כוללות זיהוי, מיון, בדיקת תפקודו של פריט הלשון בטקסט, ביצוע המרות ובחינת ההשתמעות שלהן על הטקסט.

 
  למאמר המלא
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/02/2010