education - חינוך עברית לביה"ס העל יסודי הממלכתי והממלכתי דתי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נושא המאמר:  הבנה והבעה
 
מסע אל המסה...; עיון בטקסט האישי-הלירי
 
ניצה פרילוק, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
איגרת מידע מ"ו, סתיו תשנ"ט, עמ' 51-36
 
 
תקציר המאמר:
 

המאמר עוסק במסה הלירית, חוליית קישור בין הטקסט הספרותי לטקסט הלא-ספרותי לסוגיו. במסה לירית הכוונה לטקסט שיש בו ביטוי לרגשות ולמחשבות אישיים הנתלים באירועים או בפרטים מן המציאות, או לטקסט שיש בו דיון בסוגיה חברתית (ואפילו פוליטית) מבעד למראה האישית. במאמר מתוארים מאפייני המסה, מובאת סקירה תמציתית של מבחר מסות המוצעות להוראה, מוצגות דרכי קריאה של המסה השונות מאלה של הטקסט המאמרני, ונרמזים כיווני הוראה. בנספח מובאת הצעה למשימות לימוד למסה "אהבה ליער" מאת מריו בנדטי.

 
  למאמר המלא
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/09/2009