education - חינוך עברית לביה"ס העל יסודי הממלכתי והממלכתי דתי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נושא המאמר:  הבנה והבעה
 
אמצעים רטוריים בכתיבת מאמרים
 
רונית גדיש, ניצה פרילוק, רחל רוזנר, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
איגרת מידע נ', תשס"ג, עמ' 40-6
 
 
תקציר המאמר:
 

"האמצעים הרטוריים" הנדונים במאמר זה הם האמצעים הלשוניים-סגנוניים המנתבים את הנמען אל מטרות הכותב הסמויות או הגלויות.

במאמר מוצגת רשימת תפקידים שאמצעים רטוריים עשויים למלא - ובהם פנייה להיגיון, עירוב הנמען, נוכחות המוען, הבלטת המסר על ידי הדגשה, המרצה לפעולה, איפוק ומתינות, דרמטיזציה. לצד כל תפקיד מפורטות דרכי ההבעה ושימושי לשון שבאמצעותם הוא מתממש. לאחר מכן מובאות דוגמאות מפורטות לניתוח האמצעים הרטוריים בשני טקסטים. החלק האחרון מציג הצגה מהופכת של האמצעים הרטוריים: קטלוג של שימושי לשון ולצד כל אחד מהם התפקידים הרטוריים שהוא עשוי למלא בלוויית דוגמאות.

 
  למאמר המלא
 
    תאריך עדכון אחרון:  16/09/2009