education - חינוך עברית לביה"ס העל יסודי הממלכתי והממלכתי דתי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נושא המאמר:  הבנה והבעה
 
תכנית הלימודים בעברית והפרויקט לטיפוח הבנת הנקרא
 
סימה חרוב, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 
איגרת מידע נ"ב, תשס"ו, 69-48
 
 
תקציר המאמר:
 

בשנת הלימודים תשס"ה פותחו באגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים חומרי לימוד בהבנת הנקרא לכיתות ט'-י' במסגרת הפרויקט לטיפוח אורייניות בקריאה, במתמטיקה ובמדעים לקראת המבחנים הבין-לאומיים (PISA – Program for International Student Assessment).

במאמר מתוארים הטקסטים העומדים במרכז המשימות והשיקולים בבחירתם. בדרך כלל נבחרו טקסטים אותנטיים ולא מעובדים, מקצתם רציפים ומקצתם לא-רציפים, מבמות ומתחומי דעת מגוונים, ומסוגות שונות. הטקסטים קצרים יחסית ומתאימים להתמודדות עם המשימה בשעת הוראה אחת.

השאלות המלוות את הטקסטים אורגנו לפי שלושה ממדי הערכה שנגזרו מתוך ממדי ההערכה הנהוגים במבחנים הבין-לאומיים: איתור מידע, פרשנות והיסק, הערכה וביקורת. במאמר מובאות דוגמאות מוערות של שאלות על פי שלושת הממדים האלה.

למאמר נספחת טבלה ובה מיפוי של כל ארבעים ושישה הטקסטים במשימות.

 

 למאמר המלא

 
  נספח: מיפוי הטקסטים במשימות
 
    תאריך עדכון אחרון:  02/10/2009