education - חינוך עברית לביה"ס העל יסודי הממלכתי והממלכתי דתי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
נושא המאמר:  תחביר
 
תחביר בטקסט ותחביר הטקסט
 
רונית גדיש, האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים
 

איגרת מידע נ"ב, תשס"ו, 128-98

 
 
תקציר המאמר:
 

במאמר מודגמות יחידות של לימוד תחביר היוצאות מן הטקסט וחוזרות אליו. במרכזה של כל יחידה עומד טקסט שיש בו מבנה תחבירי בולט. נוסף על לימודו של המבנה התחבירי מזומנת האפשרות לעמוד על התפקיד שלו בבניית המסר וברטוריקה של הטקסט. בכל יחידה מוצגות נקודות המפגש בין הטקסט לתחביר ואחר כך כמה רעיונות לפעילות לימודית.

הנושאים התחביריים המודגמים הם התמורה, המשפט השמני, סביל ופעיל, תיאורי הפועל, פסוקית נושא, מבע שאינו משפט פורמלי.

 
  למאמר המלא
 
    תאריך עדכון אחרון:  30/09/2009