education - חינוך עברית לביה"ס העל יסודי הממלכתי והממלכתי דתי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
הבנה והבעה
טקסטים מן המקורות - המקרא וספרות חז"ל
 

במסגרת הפרק "הבנה והבעה" התלמידים יקראו טקסטים עבריים עתיקים: טקסטים מן העברית של המקרא, טקסטים מספרות חז"ל - בעיקר משנה ומדרש, ואף טקסטים מאוחרים הנוקטים סגנון לשון של אחד משני הרבדים או מערבים אותם.

 

הטקסטים שייבחרו ייגעו במידת האפשר לעולמם של התלמידים ויהיו מעוררי עניין: טקסטים שיש בהם מסרים בעלי משמעות ערכית, טקסטים העוסקים במועדי השנה, טקסטים המספרים סיפור מרתק וכדומה.

 

בלימוד הטקסטים מן הספרות העתיקה תינתן הדעת גם לסוג הטקסט על מאפייניו המבניים והלשוניים. יילמדו בעיקר הסוגים האלה: טקסט סיפורי-נרטיבי; החוק; טקסטים זעירים מספרות החכמה - הפתגם והצו המוסרי.

קריאת טקסט מן המקורות מחייבת - מלבד עמידה על תופעות לשון האופייניות לרובד הלשון שהטקסט שייך אליו - הבנה ברמת הפרטים והתייחסות לתוכן ולמסר של הטקסט. כל זאת מתוך מודעות לפער בין העולם התרבותי-חברתי שבו התגבש הטקסט לבין עולמנו, וכן להבדלי המשמעות בין מילים ושימושי לשון בלשון המקורות ובלשוננו.

אחת הדרכים לבדיקת מידת ההבנה של הטקסט היא המרה של חלקים מן הטקסט לעברית בת ימינו (שיש בה משום שילוב של הבנת הטקסט עם זיהוי מאפייני הלשון שלו) והשוואה בין ההמרות ובין טקסט המקור.

לתופעות הלשון האופייניות ללשון המקרא וללשון חז"ל תינתן הדעת הן בעת העיון בטקסטים עצמם הן במהלך הלימוד של הפרקים "מערכת הצורות", "אוצר המילים והמשמעים", ו"תחביר".

את קריאת הטקסטים מן המקורות ילוו פעילויות הבעה.

 

הערה: תורכב רשימת טקסטים שמתוכה ייבחרו הטקסטים להוראה או לבחינה חיצונית. הרשימה תיבחן ותעודכן מדי פעם בפעם לפי הניסיון שיצטבר.

(מבחר הטקסטים ברשימה יהיה שונה מן הטקסטים הנלמדים במקרא ובתושב"ע, והוא ייקבע על פי קריטריונים לשוניים).

 

מדריך למורה: טקסטים מן המקורות: החוק
 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  01/07/2010