education - חינוך עברית לביה"ס העל יסודי הממלכתי והממלכתי דתי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
עקרונות בהערכה
 

ההערכה היא חלק בלתי נפרד מתהליכי ההוראה והלמידה ומתכנית הלימודים. לא נידרש כאן לבחינות ממיינות (במסגרת בית-ספרית) ולבחינות חיצוניות (משוב ארצי או מחוזי, בחינות בגרות), אלא להערכת הישגי התלמידים במהלך לימוד העברית בבית הספר העל-יסודי.

 

לדרכי ההערכה השפעה מכרעת - לטוב ולרע - על צורת ההוראה ועל דרך הלמידה. לא הרי לימוד "מונחה בחינה" המכוון כולו להפגנת שליטה בחומר ולהשגת התוצר המצופה, כהרי לימוד המשלב פעילויות הערכה חלופיות כגון עבודות אישיות וקבוצתיות, המביאות לידי ביטוי תהליכי התפתחות וצמיחה של התלמידים, והכרוכות ביישום העקרונות של תחום הדעת ובהפנמתם.

 

תפקיד ההערכה לא רק לשקף את הישגי התלמידים בסוף תהליך הלמידה (הערכה מסכמת); תפקידה לתת למורה משוב על התקדמות התלמידים ולאפשר לו להתאים את דרכי ההוראה לכיתה (הערכה מעצבת), וכמו כן היא נותנת בידי התלמידים אפשרות לעקוב אחר התקדמותם האישית ולתקן ולשפר את הישגיהם (הערכה מתמשכת ומצטברת).

 

רצוי לאפשר לתלמידים בחירה בין מטלות, כגון בין נושאים לכתיבה או בין שאלות שוות משקל בבחינה. הבחירה חשובה הן מן הבחינה הפסיכולוגית הן בהזדמנות שהיא נותנת לתלמיד להתמודד עם עניין שהוא מתמצא בו טוב יותר.

 

אחד העקרונות בחיבור מטלות לבחינה הוא הקפדה על דגימה נכונה של תוכני הלימוד: אין לייחד מטלות לעניינים שלא נלמדו, יש לכוון בעיקר לעניינים מרכזיים. כמו כן המטלות צריכות לשקף את המשקל היחסי של העניינים הנלמדים.

 

חיבור מטלות בחינה או מטלות הערכה אחרות אינו שלם ללא בניית "מפתחות הערכה", ובהם תשובות מפורטות על שאלות וקריטריונים מפורטים להערכת המטלה. יש להביא לידיעת התלמידים מראש מה הם מפתחות ההערכה ומה הם אופני קביעת הציון - בין שמדובר בציון של בחינה או של עבודה ובין שמדובר בציון כללי.

 

בסעיפים הבאים יפורטו דרכי הערכה מסוגים שונים לפרקי התכנית.

 


 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/05/2004