education - חינוך עברית לביה"ס העל יסודי הממלכתי והממלכתי דתי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
תכנית לימודים בעברית, תשס"ג
 

תכנית לימודים חדשה במקצוע "עברית" (כשפת אם), כמו בכל מקצוע הנלמד בבית הספר, נדרשת בעיקר בשל השינויים וההתפתחויות המתרחשים במעגלים הקרובים והרחוקים של תחום הדעת והמשפיעים על תפיסת מקומו של המקצוע, על הדגשים בתכניו, על דרכי ההוראה וכדומה.

חלקו הראשון של המבוא יוחד אפוא לתיאור התמורות והמגמות בחברה ובחינוך הנוגעות למקצוע הלימוד "עברית" ומשפיעות עליו, וכן צוינו התמורות והמגמות במחקר הלשון. בחלקו השני של המבוא מתואר מבנה הדעת של המקצוע. בהמשך נפרסים עקרונות התכנית ומטרותיה הכלליות המשותפות לכלל פרקיה. החלק החמישי מציג את פרקי התכנית, ובחלק האחרון של המבוא ניתנת מסגרת ההוראה והצעה לפריסת הפרקים במהלך שנות הלימוד.

 

על אודות התכנית

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  21/04/2009