education - חינוך עברית לביה"ס העל יסודי הממלכתי והממלכתי דתי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
 רשימת מאמרים לדוגמה בחקר הלשון העברית (נספח 1)
 

   עוזי אורנן, "חרושת המלים של העברית", קובץ לשנת הלשון -

      לשוננו  לעם מ-מא (תש"ן), 253-247

 

   עוזי אורנן, "על מבנה המילון ועל מקומו של התואר בו", חלקת

      לשון 25  (חורף תשנ"ח), 33-13

 

   משה אזר, שטח ועומק בתחביר, הפרק "בין כולל למחובר",

      אוניברסיטת  חיפה תשל"ז, 72-45

 

   רות אלמגור-רמון, רגע של עברית, צבעונים תשס"א (לדוגמה: שורש

      אחד ומשמעויות שונות [127-131], "הם ידברו והן ידברו" [145],

      "משוך ודחוף" [249], "בלי מתום" [280])

 

   שושנה בהט, "דרכה של האקדמיה ללשון העברית בחידושי מילים",

      לשוננו לעם לח (תשמ"ז), 530-506

 

   אסתר בורוכובסקי, "התמורה - צורה, משמעות ושימוש", פרקים

      בעברית לתקופותיה - אסופת זיכרון לשושנה בהט, האקדמיה

      ללשון העברית תשנ"ז, 362-353

 

   אליעזר גלירנט, "לשיטות המילונאות במילון אבן-שושן -

      נורמטיביות  ודסקריפטיביות", מחקרים בלשון ב-ג, ירושלים

      תשמ"ז, 409-399

 

   חיים א' כהן, "דקדוק העברית המתחדשת ומקורות יניקתו", לשוננו

      לעם מט (תשנ"ח), 131-117

 

   ראובן מירקין, "הרהורים על מקומם של הפעלים, הבינונים ושמות

      הפעולה במילון עברי מודרני", פרקים בעברית לתקופותיה -

      אסופות ומבואות בלשון ב, האקדמיה ללשון העברית

      תשנ"ז, 263-245

 

   מרדכי מישור, "תולדות שימוש הצורות בעברית (ההתחדשות

      המתמדת של מערכת הזמנים)", קובץ לשנת הלשון - לשוננו לעם

      מ-מא (תש"ן), 72-68

 

   רפאל ניר, "מה בין 'שימוש נורמטיבי' לבין 'שימוש קביל'", עיונים

      בבלשנות ובסמיוטיקה - קובץ מאמרים לזכרו של מרדכי בן-אשר,

      ירושלים תשמ"א, 46-36

 

   רפאל ניר, "השקיפות הלשונית של חידושי האקדמיה ללשון

      העברית",  בלשנות עברית חופשית 19 (תשמ"ב), 33-20

 

   יצחק צדקה, "הוא כתב על החול על החול על החול", בלשנות

      עברית  חפשית 11, 1978, 111-61 (בעיקר 64-61)

 

   יחזקאל קוטשר, מלים ותולדותיהן, ירושלים תשכ"ה

      (לדוגמה: "ספר - ספרה" [71-67])

 

   אורה שורצולד, "על יצירת שמות תואר ועל תהליכי גזירה ונטייה",

      חלקת לשון 27 (סתיו תשנ"ט), 19-9

 

   אורה שורצולד, "שורש הפועל וזיקת השם לפועל", ספר רפאל ניר,

      ירושלים תש"ס, 438-426

 

   שמעון שרביט, "כוחה של גרירה בעברית לתקופותיה", מחקרים

      בלשון העברית העתיקה והחדשה לכבוד מנחם צבי קדרי,

      בר-אילן תשנ"ט, 132-113


 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/05/2004