education - חינוך עברית לביה"ס העל יסודי הממלכתי והממלכתי דתי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
דוגמאות לשאלות ורמזי תשובות לסעיף משוב והערכה - פרקים א-ג (נספח 2)
 

 ניתוח פעלים

1.  "הרחק שם... הִזְדַּהֲרָה עדת יונים בזיו השמש." (ד' בארון, פרשיות)

     א.  מצאו את השורש ואת הבניין של הפועל.

     ב.  פרשו את משמעות הפועל בעזרת הנתונים שמצאתם בשאלה א; היעזרו גם בהקשר.

 

רמזי תשובות

א. זה"ר, התפעל.

ב. היונים העפות זוהרות, נוצצות, בוהקות בשמש. בניין התפעל משמש כאן במשמעות של מצב או של שינוי מצב.

 

2. הוֹגַעְתִּי את מוחי בחיפוש פתרון לבעיה.

     א.  השורש ________; הבניין ________.

     ב.  פרשו את הפועל על ידי מילה נרדפת.

     ג.  בחרו מילה אחרת מן השורש של הפועל - המבהירה את משמעות השורש, ושבצו אותה במשפט משלכם.

 

רמזי תשובות

א. יג"ע, הפעיל.

ב. אימצתי, עייפתי; וגם 'הוגעתי את מוחי' - התאמצתי, טרחתי.

ג. 'הדיון בטלוויזיה היה משעמם ומייגע'.

 

 תחביר

3. לפניכם שתי פתיחות אפשריות למאמר:

     (א)   מה הם העב"מים? זוהי אחת השאלות הנשאלות ביותר ברחבי העולם.

     (ב)   השאלה מה הם עב"מים היא אחת השאלות הנשאלות ביותר ברחבי העולם.

     א.  נתחו כל אחת מן הפתיחות ניתוח תחבירי (סיווג, ניתוח המילים המסומנות).

     ב.  איזו משתי הפתיחות אפקטיבית יותר לדעתכם? נמקו.

 

רמזי תשובות

א. 'מה הם העב"מים?' - משפט פשוט; 'מה' - נשוא, 'הם' - אוגד; 'זוהי אחת השאלות הנשאלות ביותר ברחבי העולם' - משפט פשוט (או מורכב, 'הנשאלות ביותר ברחבי העולם' - פסוקית לוואי); 'זוהי' - נושא + אוגד.

    'השאלה מה הם עב"מים היא אחת השאלות הנשאלות ביותר ברחבי העולם' - משפט מורכב, פסוקית לוואי 'מה הם עב"מים'; 'היא' - אוגד, 'אחת השאלות' - נשוא.

ב. נראה שפתיחה א אפקטיבית יותר משום שהיא מעמידה בראש המאמר שאלה הממקדת את תשומת לבו של הקורא ומעוררת ציפייה לקבלת תשובה. בפתיחה ב השאלה מובלעת.

 

4.  לפניכם כותרת של ידיעה בעיתון (א) והמשפט הראשון של הידיעה (ב):

     (א)   אושר החוק לצמצום הצנזורה.

     (ב)   אתמול אישרה מליאת הכנסת ברוב גדול את הצעת החוק המצמצמת

             את סמכויותיה של הוועדה לצנזורה על סרטים ומחזות.

     א.  נתחו את המשפטים א ו-ב ניתוח תחבירי (סיווג, ניתוח המילים המסומנות).

     ב.  ציינו הבדלים תחביריים ואחרים בין שני המשפטים; הסבירו כיצד ההבדלים עולים בקנה אחד עם התפקיד של כל אחד מהם בידיעה.

 

רמזי תשובות

א. 'אושר החוק לצמצום הצנזורה' - משפט פשוט; 'החוק' - נושא, 'לצמצום צנזורה' - לוואי;

    'אתמול אישרה מליאת הכנסת ברוב גדול את הצעת החוק המצמצמת את סמכויותיה של הוועדה לצנזורה על סרטים ומחזות' - משפט מורכב, 'המצמצמת... ומחזות' - פסוקית לוואי; 'ברוב גדול' - תיאור, 'על סרטים ומחזות' - לוואי כולל.

ב. ההבדלים:     

משפט א

משפט ב

קצר

ארוך

פשוט

מורכב

מבנה סביל, ללא ציון הפועֵל

מבנה פעיל, הפועֵל מצוין ('מליאת הכנסת')

שימוש בשם פעולה ('צמצום')

שימוש בפועל ופסוקית ('המצמצמת...')

-

תיאורי פועל ('אתמול', 'ברוב גדול')

חוסר פירוט:

'החוק'; 'הצנזורה'

מפורט ומדויק:

'הצעת החוק'; 'סמכויותיה של הוועדה לצנזורה...'

    הכותרת אמורה למסור את עיקר הידיעה, ולכן היא מנוסחת בלשון קצרה ודחוסה; הידיעה עצמה אמורה למסור בפירוט ובהרחבה את התוכן ולכן היא עשירה בפרטים ומנוסחת ברחבות.

 

  אוצר המילים והמשמעים

5. למילה עֶצֶם שתי משמעויות עיקריות ובהתאם להן שתי צורות רבים שונות זו מזו.

     א.  חברו משפט ובו באה המילה 'עצם' ברבים - לכל אחת משתי המשמעויות (שני משפטים).

     ב.  הגדירו את שתי המשמעויות של המילה 'עצם' בעקבות המשפטים שכתבתם.

 

רמזי תשובות

א. 'בגוף עצמות מסוגים שונים'; 'בגן הילדים לומדים למיין עצמים לפי גודל, צורה  וצבע'.

ב. הגדרות: עצם (1) - חלק מן השלד בגוף היונקים; עצם (2) - גוף מוחשי.

(הערה: כדאי להשוות את ההגדרות שניתנו להגדרות במילונים.)


 

 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/05/2004