education - חינוך עברית לביה"ס העל יסודי הממלכתי והממלכתי דתי

עדכוני rss

 
 
 
 
 
 
 
 
דוגמאות למשימות לפרק "אוצר המילים והמשמעים" (נספח 3)
 

הפרק "אוצר המילים והמשמעים" הוא פרק חדש ועדיין אין לו מסורת הוראה. על כן מובאת כאן רשימה ראשונית של רעיונות למשימות שיש בהם כדי להצביע על דרכי הוראה של הרק הזה.

 

    התנסות בהגדרה מילונית של מילים קרובות-משמעות על ידי בדיקת השימוש בהן

       בטקסטים.  לדוגמה: פגישה-מפגש; רלוונטי-אקטואלי;

       אווירון-מטוס; עזב-נטש-זנח; שב-חזר; מהפכה-הפיכה-מהפך.

 

    כתיבת ערכים מילוניים למילות עגה הנהוגות בקרב תלמידים.

 

    השוואה בין מילונים בנוגע למשמעויות של מילים על רקע תקופות הלשון (חלוקה

      לערכי משנה, מספר המשמעויות וסדר הבאתן). לדוגמה: אָסַר, עֵרֶךְ, שָׂפָה, נְעִילָה.

 

    בחינת שינויי משמעות של מילים על רקע תקופותיה של העברית. לדוגמה: גָּאוֹן,

       מַרְגֵּמָה, יוֹבֵל, עַל מְנַת; נֵר (שינוי בצורה החיצונית של המסומן אך לא בתפקידו).

 

    שמות בעלי חיים ככינויים (וככינויי גנאי) לבני אדם - מה השימוש המטפורי? האם וכיצד

       המילונים מתעדים את השימושים המטפוריים האלה? לדוגמה: חמור (טיפש, עקשן),

       נחש (ערמומי), שפן (פחדן), פרפר (חופשי), חזיר (גס).

 

    ניתוח של ניגודי המשמעות בצמדים כבולים. לדוגמה: מיקח (מקח) וממכר, נשא ונתן,

       קל וחומר, עובר ושב, יומם ולילה.

 

    צמדים אידיומטיים (בינומים) - איתורם בטקסט, בדיקת מקורם ורמת האידיומטיות

       שלהם.   דוגמאות: שוד ושבר, אותות ומופתים, חירף וגידף.

 

    ניתוח הכבילות הדקדוקית בצירופים כבולים. לדוגמה: העלה חרס בידו (ולא "הועלה

       חרס..."), קצר הצלחה (ולא "קטף הצלחה"), דין ודברים (ולא "דינים ודבר"), תבוא עליו

       ברכה (ולא "יבואו עליו ברכות")

 

    בדיקת מגבלות הנרדפוּת בקולוקציות. לדוגמה: לאום / אומה - חבר הלאומים, חסיד

       אומות העולם; שב / חזר - וחוזר חלילה, חזר לסורו, עובר ושב.

 

    השוואת השימוש והמשמעות בין צירופים קולוקטיביים ובין מקביליהם בני מילה

       אחת. לדוגמה: התגלע ויכוח ביניהם - התווכחו; בא על עונשו - נענש; ערך בדיקה - בדק.


 
 
 
    תאריך עדכון אחרון:  24/05/2004